Avgjørende elementer for å få varetransporten over i en grønnere retning – budsjetthøring på Stortinget.

For å sikre utslippskutt fram mot 2030 la næringspolitisk fagsjef, Karoline Bjørklund, fram tre punkter for Transport- og kommunikasjonskomiteens budsjetthøring på torsdag: For det første må jernbanens konkurransekraft sikres, for det andre må mer gods fraktes på sjø og for det tredje må vi få på plass et CO2-fond.

Bjørklund oppfordret komiteen til å:

  • øke bevilgningen til drift og vedlikehold av jernbane med 300 mill. kroner
  • innvilge 100 prosent rabatt fra de foreslåtte kjørevegsavgiftene for godstog
  • doble bevilgningen til incitamentsordningen for sjøtransport
  • sørge for at regjeringen setter i gang prosessen med å etablere et CO2-fond

Sikre jernbanens konkurransekraft
På tross av at NTP overoppfylles, svekkes jernbanen i dette budsjettforslaget. Den store satsingen skjer på Follobanen, og det går på bekostning av investering -og spesielt vedlikehold- på resten av infrastrukturen. Pålitelige tog som går når de skal er helt avgjørende for å sikre jernbanens konkurransekraft. For å få til det er vedlikehold av eksisterende infrastruktur veldig viktig.

Det er Stortinget som de siste årene har sørget for å øke vedlikeholdsbudsjettet til jernbanen. Disse bevilgningene har vært i tråd med forslaget NHO Logistikk og Transport la fram for tre år siden, om at posten til drift og vedlikehold av jernbanen måtte økes med 1 mrd. kroner over en periode på 4-5 år. Med 300 mill. kroner mer til drift og vedlikehold i år, har vi nådd denne milliarden.

De de to nye avgiftene som er foreslått for jernbanen, vil innebære en kostnadsøkning for godstogene som jernbaneselskapene blir nødt til å skyve over på kunden. Avgiftene vil dermed svekke godstogets konkurranseposisjon, fordi det blir dyrere å frakte godset på jernbanen. Dette er stikk i strid med den politiske målsetningen om å overføre gods fra veg til bane og sjø.

Ifølge Green Cargo, ser man nå i Sverige at økninger i baneavgiftene svekker tilbudet for gods på bane fordi veg vinner fram som et billigere alternativ. Vi ber derfor Transportkomiteen om å gi godstogene 100 prosent rabatt på både kjørevegsavgiften og kapasitetsavgiften. Provenyeffekten for staten vil ikke være stor, men for et jernbaneselskap vil selv noen millioner kunne være dramatisk.

Mer gods på sjø
I tillegg til å sikre jernbanen, må mer gods flyttes over på sjø. Det er veldig positivt at tilskuddsordningen for godsoverføring til sjø nå er inkludert i budsjettforslaget. Vi mener imidlertid at 30 mill. kroner er for lite, og foreslår derfor å doble bevilgningen.

Slik ordningen er satt opp, går støtten går til rederiet. Vi tror ikke det er den beste løsningen, incitamentet bør komme vareeier til gode. Dersom ønsket effekt ikke oppnås, må tilskuddsordningen i neste omgang innrettes slik at støtten går til vareeier. Tilskuddsordningen må videre omfatte både nasjonale linjer og kortere internasjonale linjer fra kontinentet. Også er det viktig å sikre at godset som flyttes til sjø faktisk kommer fra veg og ikke fra bane.

CO2-fondet
En samlet transportbransje har levert et Veikart med mange tiltak for å sikre et grønt skifte. Et av disse tiltakene er et CO2-fond. Vi er godt fornøyd med at forslaget omtales positivt i nasjonalbudsjettet og vi ber nå Stortinget sørge for at regjeringen igangsetter prosessen med å få på plass en miljøavtale med tilhørende CO2-fond.

Et forslag til fond bør kunne legges fram for Stortinget i revidert nasjonalbudsjett, med sikte på etablering 1.1.2018.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: