Bruk av straff for feil begått overfor tollvesenet

Publisert

Vi får ofte spørsmål om utsatt mva medfører at vi speditører får et mindre ansvar, eventuell mindre risiko enn før. Særlig er spørsmålet om vi nå slipper å bli ilagt tilleggsavgift som kan bli inntil 60% av det feilaktige beløp. Normalt 5% av mva og 15% av toll og særavgifter. Slike beregninger har jo ingen øvre grense.

Det som er sikkert er at tollvesenet ovenfor import gjort at mva-registrert firma ikke lenger kan ilegge tilleggsmerverdiavgift da mva ikke skal betales.

Ved feil som får betydning for skattemeldingen til importøren og det derved oppgis feilaktige summer, er det skatt som er myndighet. De har også hjemmel til å ilegge tillegg, men det er ikke avgjort hva slags praksis de vil legge seg på og hvem de skal rette krav mot. Vi kan på ingen måte garantere noe, men oppfatter at en feil ikke har betydning for innbetaling da det er det samme beløp som føres opp som utgående og inngående mva. Vi er heller ikke kjent med hva slags praksis skatt har for andre reaksjonsformer.

Tollvesenet vil fra neste år få hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr. Det retter seg mot de som gjør en feil og beregningen er helt uavhengig av om beløp er unndratt. Det er for tiden en forskrift på høring og vi har nå sendt vårt høringssvar. Se her


I utkastet er det hjemmel for å bli ilagt inntil 75 Rettsgebyrer. Ett Rettsgebyr er NOK 1025. Ved grove overtredelser kan gebyret dobles.

I vårt høringssvar har vi foreslått en øvre grense på 50R og vi er forundret over at departementet har gått inn for et høyere beløp da det samme departement i melding til Stortinget har sagt at det skal være 50R.

Det gode med overtredelsesgebyr er at de sier i forarbeidene:

Gebyret settes normalt vesentlig lavere enn rammen
At det ikke skal nyttes ved bagateller
Det skal tas hensyn til om man melder seg selv
Dersom det er gjentatt feil som oppdages i ettertid, skal det likevel bare bli ett overtredelsesgebyr
Rammes overtredelsen av flere bestemmelser, skal det også være ett overtredelsesgebyr
Man må velge reaksjonsform og det er bare en av følgende reaksjoner som skal velges: Anmeldelse, tillegg, forenklet forelegg, tap av bevilling eller en annen reaksjonsform.
Om det siste blir praksis er plutselig blitt usikkert da Norge nettopp har vunnet en rettssak i Storkammeret til Den Europeiske menneskerettsdomstol som ga Norge medhold i at man kan nytte både tilleggsavgift og straff i samme sak.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: