NHO LTs vurdering av statsbudsjettet 2017

I hovedsak positivt, men med enkelte skjønnhetsflekker.

Miljø og klima
Det er svært positivt at regjeringen omtaler vårt forslag om et CO2-fond for næringslivets transporter:

(sitat) CO2-fond: Regjeringen vil være positive til a? vurdere et eventuelt konkret forslag fra næringslivet om et privat CO2-fond etter modell av NOX-fondet for økninger i drivstoffavgifter. Økonomiske og administrative konsekvenser av en slik fondsløsning ma? eventuelt utredes nærmere, herunder om det er praktisk mulig a? gi refusjon for transportører som ikke er avgiftspliktige.

Dette har NHO-familien arbeidet med lenge. I september lanserte tretten landsomfattende organisasjoner et "Veikart mot 0-utslipp i 2015 for næringslivets transporter" hvor et co2-fond står sentralt. En god realisering av fondet vil legge grunnlaget for et effektivt grønt skifte i transportsektoren.

I budsjettet foreslås en økning av vegbruksavgiften for diesel med 35 øre pr liter. Vi tar til orde for at denne avgiften legges på CO2avgiften i stedet for vegbruksavgiften. Det vil skape et godt grunnlag for finansieringen av fondet.

Oppfølgingen av Nasjonal Transportplan: Veg og bane bra, sjø mindre bra
 NTP er overoppfylt med 4 prosent. Det er første gang det har skjedd siden vi fikk fireårs nasjonale transportplaner. For veg er overoppfyllelsen 3 prosent og for jernbane 6 prosent. Det har vært en kraftig satsing både på investeringer og vedlikehold hvor etterslepet på vedlikehold er stoppet.

På sjø og kystfart er oppfyllelsen bare 86 prosent som skyldes at regjeringen ikke har fulgt opp den enstemmig vedtatte ambisjonen i NTP om å legge til rette for overføring av godstrafikk fra veg til sjøtrafikk. I alt var det avsatt i NTP 3 mrd. kroner til dette formålet for hele planperioden, dvs. et snitt på 300 mill. kroner årlig.

I vår vedtok Stortinget på nytt et enstemmig vedtak på basis av et Dok 8-forslag fra KrF om å gjennomføre nødvendige tiltak for sjøtransporten. Vedtaket må oppfattes som en smekk på fingrene til Solvik Olsen for ikke å ha fulgt opp sjøsatsingen Stortinget vedtok.

Derfor introduserer nå regjeringen en insitamentsordning for godsoverføring, men bare med 30 mill. kroner for 2017. Ordningen skal være et treårig forsøk. Det skal nok mer til for at dette skal virke. Selve insitamentsordningen utformes nå i samferdselsdepartementet.

Veg: Investering og drift og reduksjon av bompenger bra
Vegsektoren øker til 33 mill. kroner som er en økning på 7,3 prosent fra 2016. Både investering for drift og vedlikehold økes. Det foreslås en reduksjon på om lag 10 prosent, dvs. ca. 560 mill. kroner i bompengeavgifter for bomanlegg utenom byområdene. Dette settes i sammenheng med forslaget om å øke vegbruksavgiften på diesel og bensin.

I alt drar staten inn 9-10 mrd. kroner i bompengeavgifter som utgjør det samme beløpet som de rene riksveginvesteringer. En reduksjon av bompengeavgiftene er positivt og dette må fortsette. Bompengeandelen, dvs. folks deltakelse i veginvesteringer må reduseres. Det er først og fremst statens ansvar via skatteinnkrevingen som skal finansiere vegen i Norge.

Realiseringen av Nye Veger fortsetter. Det er positivt. Nye veger har en ambisjon om å bygge riksveger smartere, raskere og billigere (ca. 25 prosent pr km veg) Dette er bra at vi har fått et utfyllende vegbyggingsmiljø i tillegg til Statens Vegvesen.

Samferdselsdepartementet er enig med oss i at at andelen kabotasje for godstrafikken er lav og at andelen ulovlig kabotasje er enda lavere. Uansett er vi enige med både NLF og NTF i at kontrollarbeidet må styrkes, noe også Samferdselsdepartementet tar sikte på.

Jernbane og godstog: Jernbanereformen og Godsmilliarden er bra. Nye kjørevegsavgifter negativt
Jernbanereformen realiseres gjennom omdanningen av Jernbaneverket til hhv Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF (Statsforetak) som skal ta seg av infrastruktur, stasjoner, terminaler. Hele poenget med dette er markedsorientering og effektivisering. NHO LT har gjennom flere år arbeidet for og støttet omleggingen.

Den såkalte "Godsmilliarden" for bane videreføres. Alnabru får 111 mill. kroner av totalt 200 mill. kroner for 2016-17 til strakstiltak for å opprettholde og styrke driften inntil det foreligger en mer permanent plan for terminalen. Heggstadmoen i Trondheim får 195 mill. kroner og Heimdal får 100 mill. kroner til anlegg av en midlertidig terminal syd for byen. Dette er også en del av Godsmilliarden og er helt nødvendig å gjennomføre for å "redde" Dovrebanen som godsbane. Som kjent flytter de største godstogkundene PostNord og Bring sine terminaler syd for byen i området der Schenker-terminalen allerede ligger.

Betenkelig om kjørevegsavgifter
Det innføres to nye kjørevegsavgifter i tillegg til den som allerede gjelder for tog med akseltrykk over 25 tonn. Avgiften for akseltrykk over 25 tonn gjelder i praksis bare malmbanen fra Kiruna til Narvik. Det innføres en "kapasitetsavgift" for trafikk inn og ut av byene som innebærer at tog må betale kr 675,- pr avgang i rushtiden mens det gis rabatter utenom rushtiden. For godstog er rabatten 100% utenom rushtiden.

I tillegg kommer en ordinær kjørevegsavgift både for person og godstog på kr 0,62 pr togkilometer på hele jernbanenettet. Belastningen på godstogselskapene er ukjent, men det skal ikke mye til før prisen for godstogtransport ikke blir konkurransedyktig med biltransport, i alle fall når utrullingen av lengre modulvogntog skrider fram.

Det lanseres også en ytelsesordning for forsinkelser der den som forårsaker forsinkelser skal erstatte den som rammes av samme forsinkelsen. Det er ukjent om denne ordningen skal erstatte den nylig iverksatte ordningen med kompensasjon for innstilte tog hvor Jernbaneverket ikke kan levere oppetid. Vi mener denne ordningen må fortsatte sammen med ytelsesordningen for forsinkelser, som jo er noe annet enn innstillinger.

Oppsummering
I hovedsak er altså budsjettforslaget positivt, men NHO Logistikk hadde forventet mer til sjøtransporten. De nye kjørevegsavgiftene på bane kan medføre hardere konkurranse mot biltransport for godstogene.

Vi ser fram til å jobbe videre i samarbeid med Samferdselsdepartementet for å få på plass CO2-fondet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: