NHO Logistikk & Transport

Innhold

Statsbudsjettet 2018: Gode signaler om at NTP følges opp

Vi er svært fornøyd med at satstingen på samferdsel fortsetter. Det viser at regjeringen mener alvor og følger opp en ambisiøs Nasjonal transportplan på en god måte, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Regjeringen følger opp NTP på veg og bane, det er imidlertid litt andre signaler for sjøtransporten.

Satsingen på veg og jernbane fortsetter
 På både veg og jernbane økes bevilgningene og vedlikeholdsetterslepet reduseres samlet sett.

I forbindelse med NTP spilte vi inn at mange prosjekter var skjøvet ut i andre periode. Det er derfor positivt at det i dette budsjettet er bevilget midler planlegging av strekningen Arna-Stanghelle. Vi må da forutsette at det blir fremskyndet med oppstart i første planperiode, før 2021.

Totalt er det satt av 19,5 mrd. kroner til jernbaneformål, noe som er en økning fra forrige budsjett. Det er viktig at satsingen på jernbane fortsetter. Togets konkurransekraft må sikres for at det skal være et reelt alternativ for næringslivet, fortsetter Kjensli.

Det er satt av 546 mill. kroner til tiltak for godstransporten på jernbane. Det inkluderer blant annet siste del av strakstiltakene på Alnabruterminalen. De mest omfattende delene av prosjektet har byggestart i 2018, blant annet arbeid på atkomstsporet. Planene for modernisering av Nygårdstangen fortsetter også i påvente av lokalisering av ny terminal utenfor Bergen. Andre tiltak på jernbanen inkluderer krysningsspor og forbedringer på Kongsvingerbanen.

Mindre til sjøtransport
 For sjøtransporten holdes imidlertid bevilgningene på samme nivå som saldert 2017-budsjett. NHO LT kritiserte regjeringen i fjor for å satse for lite på sjøtransport. I NTP var det lagt inn noe mer midler til sjøtransporten, det følges imidlertid ikke opp i budsjettet for 2018.

Insentivordningen for å overflytte gods fra veg til sjø videreføres, men med mindre midler. I NTP planla man for 100 millioner årlig, for budsjettet 2018 er det lagt inn 75 millioner. Seks rederier fikk for noen måneder tilslag på sine søknader om å opprette nye rutetilbud, til sammen kan de seks rederiene flytte 2,7 millioner tonn gods fra norske veier. Dette viser at ordningen kan bidra til å realisere potensialet som ble avdekket i NTP Godsanalysen og at det er etterspørsel etter ordningen i markedet, sier Kjensli.

Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres
 Det er også verdt å nevne at differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres fra 1. januar 2018. Regjeringen har lenge jobbet med saken og fikk tidligere i år gjennomslag for et endringsforslag som åpnet for at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak. De kompenserende tiltakene som ble innført i 2014 reverseres, men igangsatte kompenserende infrastrukturtiltak for veg og kyst ferdigstilles.

Handlingsrommet for norsk økonomi kommer ikke til å bli større i årene framover, det er derfor viktig at man allerede i dette budsjettet starter jobben med å oppfylle den økonomiske rammen som er planlagt i NTP, avslutter Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: