Medansvar etter andre bestemmelser

Publisert

Som følge av allmenngjøringen har man som oppdragsgiver klare plikter. I tillegg er det også noen andre bestemmelser om medansvar på vegtransportområdet. Det gjelder følgende regelverk: Kjøre- og hviletidsregelverket, Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) og Straffeloven.

Kjøre- og hviletidsregelverket

Det er sjåførens ansvar å sørge for at kjøringen skjer i tråd med reglene for kjøre- og hviletid. Regelverket lister imidlertid også opp flere andre aktører som skal sikre at avtalte transporttidsplaner er i samsvar med regelverket. Det er i hovedsak de som pålegger sjåførene umulige tidsplaner og gjennom dette presser dem til å bryte kjøre- og hviletidsreglene, og de som aksepterer slike tidsplaner, som bør bære et visst medansvar.

Som bestiller skal man ikke sette opp kjøreruter en transport det ikke er praktisk mulig å gjennomføre innenfor reglene. For speditører som har hele styringen, setter opp transportplaner selv og der det er snakk om faste ruter, vil dette medansvaret være strengere. I mange tilfeller er det imidlertid transportøren selv som tilrettelegger for å opprettholde kjøre- og hviletiden, de kan for eksempel stille med to sjåfører dersom det er behov for det. Dette har i mange tilfeller ikke oppdragsgiveren noen kontroll eller oversikt over.

Det er nesten ingen rettspraksis på dette området, denne bestemmelsen vil derfor avgrenses framover ut fra nasjonale og europeiske saker og dommer.

Arbeidstid

Transportbestiller skal medvirke til at bestemmelsene i forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS)følges. Regelverket spesifiserer ikke hvordan medvirkningen skal foregå, og det kan variere fra oppdrag til oppdrag.

Forslag til hvordan man kan medvirke:

Ikke bestill oppdrag det ikke er mulig å gjennomføre innenfor reglene om arbeidstid

Oppdragsgiver bør i prisforespørselen sette som en forutsetning at transporten skal foregå innenfor regelverket

Her er det som for kjøre- og hviletidsregelverket, liten eller ingen rettspraksis. Det er med andre ord et ansvar etter regelverket, men det er uklart hvor langt det strekker fordi man ikke har praksis.

Straffeloven

Fra 1. oktober 2015 fikk man en ny bestemmelse i straffeloven: generell medvirkningsbestemmelse. Bestemmelsen omfatter også spesiallovgivningen. Det vil si at medvirkning til overtredelse av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter straffbart. Dette er et selvstendig ansvar, så medvirker kan straffes selv om hovedlovbryter ikke straffes.

Å medvirke kan være å legge opp transporten slik at man vanskelig kan overholde regelverket. Eller dersom man bruker varebiler til for tunge transporter. Det er sjåføren som har ansvaret for at kjøretøyet er forsvarlig lastet, men dersom du som speditør vet at et kjøretøy er for tungt lastet og ikke sier fra, har du medvirket og kan dermed etter loven straffes.

Du kan også lese mer om transportbestillers ansvar i Veilederen for transportbestillere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: