Ny periode med stenging i Nordby-tunnelen

Publisert

Det går mot en ny stengeperiode i Nordbytunnelen sør for Oslo. Sydgående løp helstenges fra 3. september til 12. november. Det vil bli forsinkelser mot rushretningen, og økt trafikkbelastning på lokalveinettet.

For å lette på situasjonen har vi foreslått flere tiltak for Statens vegvesen:

  • Utvide perioden med toveistrafikk i tunnelen
  • Åpne for å kjøre Oslofjordtunnelen hele døgnet for kjøretøy som har retarder
  • Gi adgang til kollektivfeltet for tungtransporten i stengeperioden
  • Se på muligheten for å gi dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene, slik at stresset for sjåførene reduseres noe

Statens vegvesen har ikke utredet ferdig alle forslagene, men noen forbedringer er det likevel sammenlignet med stengingen i vår. Stengeperioden er kortere. De vil bruke opplysningstavle ved Rygge mer aktivt og sette opp en ny tavle sør for Sarpsborg slik at trafikantene informeres tidligere og kan velge alternative ruter. Perioden med toveiskjøring om natten utvides noe, slik at den starter tidligere på kvelden, og Sundbyveien vil være åpen for gjennomkjøring.

Når det gjelder våre innspill har ikke Vegvesenet kommet tilbake på alt, men noen foreløpige tilbakemeldinger har vi fått. Utekontrollenheten vil ta hensyn til situasjonen når de utøver og planlegger kontroller av kjøre- og hviletid. Kollektivfelt finnes kun i nordgående retning nord for Nøstvettunnelsen, det vil derfor ha liten effekt å åpne dette for tungtransporten. Siden det er vanskelig å kontrollere om kjøretøy har retarder, er det vanskelig å åpne for kjøring hele døgnet for disse i Oslofjordtunnelen.

NHO Logistikk og Transport skal i et møte med Statens vegvesen fredag, dersom det blir noen endringer legger vi ut informasjon om det på vår nettside.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: