NHO Logistikk & Transport

Innhold

Veiledning om støtteordninger

Transport og lagring er en av de bransjene som bruker minst ressurser på innovasjon. Alltinn har laget en smart inngangsportal til diverse offentlige støtteordninger. Den kombinerer valg av bransje med det formålet du ønsker støtte til.

Bedriftene i logistikk og transport i Norge er blant de som bruker minst ressurser på forskning og utvikling. Av i alt 1313 bedrifter er det bare 75 bedrifter som bruker årsverk på FoU overhode. I alt er 190 årsverk satt av til FoU innen bransjene transport og lagring, der det er sysselsatt 154 000 personer. Det gir en FoU-innsats på 1,2 promille. Mens FoU-innsatsen innenfor transport og lagring telles i promille, telles den i prosentenheter i norsk næringsliv som helhet.

Den dominerende aktøren innenfor praktisk transport- og infrastrukturforskning er Statens Vegvesen, med følgende hovedsatsninger for inneværende NTP-periode:

  • Ferjefri E39
  • FoU knyttet til større utbyggingsprosjekt ledet av regionene
  • Forskjellige typer piloter
  • Utvikling av mer miljøvennlige ferjer

Et eksempel på et FoU-prosjekt som nylig er gjennomført av Vegvesenet er ELinGO, der man har studert muligheten for å elektrifisere selve veien for at vogntog, lastebiler og busser kan koble seg til strøm mens man kjører, slik vi kjenner det fra Trolly-bussens tid. Fordelen er at man da trenger langt mindre batterier for å ta avstikkere fra hovedveiene til terminaler eller kunder, og likevel være helelektrisk.

Det er relevante støtteordninger og forskningsprogram man kan søke på, men det forutsetter at bedrifter har nok egne ressurser til å kunne styre en slik deltagelse på en fornuftig måte.

I tillegg til de spesifikke støtteordningene har vi skattefunn, som gir 20 prosent av det anvendte FoU-beløpet i skattelette.

Blant aktuelle støtteordninger finner vi:

PILOT-E
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Støtte til landtransport
Enova kan støtte flere ulike tiltak for landtransport.

ENERGIX – stort program energi
ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
IPR-rådgivning


Lurer du på hvordan du kan beskytte dine konkurransefortrinn? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle rettigheter kan utnyttes for å øke inntjeningen?

Presåkornkapital
Pre-såkornkapital er et nytt kapitalvirkemiddel fra Innovasjon Norge (IN). Pengene går gjennom TTOer (Technology Transfer Office), inkubatorer og forretningsenglenettverk, som investerer pengene som egenkapital i oppstartsbedrifter yngre enn 5 år.

Strategisk Posisjonering
Har du det omdømmet du fortjener? Er din bedrift så attraktiv at den trekker til seg både kunder, kompetanse og kapital?
Link til støtteordningene:
https://www.altinn.no/starte-og-drive/stotteordninger/
www.skattefunn.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: