NHO Logistikk & Transport

Innhold

Arbeidsmiljø: Finn risikofaktorene i din bransje

Forsiden på STAMI's Faktabok 2018

Arbeidsmiljøforhold er av stor betydning for hverdagen til over 2,6 millioner mennesker i Norge, og har direkte innvirkning på helse, resultater og produktivitet. Men hva er vår bransjes risikofaktorer?

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ble etablert i 2006 med formål om å samle, fortolke og formidle kvalitetssikret informasjon om arbeidsmiljø og helse i Norge.

Faktabok

Som et viktig ledd i dette arbeidet publiseres det hvert tredje år en Faktabok hvor det nasjonale risikobildet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse i ulike næringer og yrker presenteres. Faktaboka gir et overordnet bilde av arbeidsmiljøtilstanden i Norge over tid, og skal peke på hovedutfordringer som bør ligge til grunn for det overordnede prioriteringsarbeidet.

Faktaboka skal blant annet dekke Arbeidstilsynets, myndighetenes og partenes behov for kunnskap om hvor risikofaktorer i arbeidsmiljøet og skader og sykdom er særlig utbredt, som underlag for å prioritere innsatsen dit hvor behovet og effekten er størst, samt sikre likeverdig tilgang på faktakunnskap av god kvalitet.

Lenke til faktabok

Oppslagsverk

Som et tillegg til faktaboken presenteres det på noa.stami.no et temabasert oppslagsverk av alle indikatorene i overvåkingssystemet. Der publiseres flere analyser, blant annet risikoprofiler som viser sammenhenger mellom arbeidsmiljøforhold og helseutfall, samt yrkes-, nærings-, alders- og utdanningsprofiler.

Man kan altså få et bilde av de ulike bransjers risikofaktorer foredelt på kjønn, alder, næring med mer, samt se egen bransje opp mot gjennomsnittet i næringslivet.

Arbeidsmiljøprofil for næringsgruppe Transport/lagring

Figuren viser hvordan yrkesaktive i ulike næringsgrupper rapporterer eksponeringsfaktorer, arbeidsskader, helseplager og sykefravær sammenlignet med gjennomsnittet for alle yrkesaktive. Sammenlikningen er gitt som en relativ risiko (RR) med gjennomsnitt = 1. Verdier større enn 1 tilsvarer en økt risiko, og RR mindre enn 1 tilsvarer en redusert risiko. For eksempel er RR = 2 dobbel risiko og 0,5 halvert risiko. Kilde: Faktaboken / noa.stami.no

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: