NHO Logistikk & Transport

Innhold

Hvordan skal tollregler gjennomføres etter at man ikke lenger får fritak for varer under 350 kr

Finansdepartementet har laget et utkast til hvordan man skal tollbehandle varer som ikke lenger har fritak for avgifter.

Høringsnotat fra Finansdepartementet om fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger av lav verdi («350-kronersgrensen»). 

Stortinget har bestemt at fra 1. januar 2020 skal fritaket for mva for sendinger av verdi under 350 kroner bortfalle.

I høringsnotatet (link over) finnes nærmere detaljer om hvordan Finansdepartementet tenker seg regelverket skal være. Det er altså ikke de endelige regler.
Reglene vil bli fastsatt etter at departementet har sett på høringssvarene. Sannsynligvis vil man konkludere ila september/oktober.

På vegne av bransjen må NHO LT (Tom Rune Nilsen) få eventuelle innspill senest 1. august.

Forslaget går i det vesentlige ut på:

Den store flommen av varer vil bli fortollet ved at en utenlandsk tilbyder som selger varer b2c blir forpliktet til å registrere seg. Det er en enkel registrering. Han må da selv kvartalsvis betale mva til staten for forsendelsene. Han må også sørge for at forsendelsesinformasjonen innholder hans registreringsnummer og at varene er merket slik at man ser at en tilbyder betaler og fastsetter mva.

Dernest tenker man seg at alle varesendinger under 350 kr ikke skal bli deklarert. De vil som nå tillates utlevert uten tolldeklarering. Annerledes i EU som vil innføre en liknende ordning året etter oss.

Så vil man tillate en forenklet fortolling (deklarering) for varer som kan samlefortolles og som har verdi mindre enn 3.000 og over 350.

Ordningen vil ikke gjelde for alkohol og tobaksvarer samt næringsmidler. Næringsmidler har også en lavere mva sats på 15%.

Fritak for særavgifter faller også bort og må betales ved innførselen. Således opphører også den fordel utenlandske selgere har ved salg av brus med mer.

Det blir innført fritak for tollavgift for varer med verdi mindre enn 3.000.

Men som sagt er dette ikke endelig og forandringer kan derfor skje i det endelige regelverket.

Nærmere om tilbyder:

Tolkninger: Hvem tilrettelegger varesalget, det er en lav terskel for å bli ansett som tilbyder. Indirekte innflytelse er nok, f eks en som behandler klager. Ikke nok at man bare håndterer betaling eller kun averterer.
Tilbyder behøver ikke være den juridiske avtaleparten. Tilbyder må levere varer B2C.
Behøver ikke være representant

Fysisk merking:
VOSC-nummer må være inkludert i forsendelsesinformasjonen. Varer må merkes fysisk som viser at avsender fastsetter mva.
Departementet ber om innspill til en slik løsning. Jeg antar det da bør være noe man elektronisk kan avlese slik at dette ikke tar noe tid og feil unngås.

Vareførsel:
I motsetning til EU foreslår man at deklarasjon av varer under 350 ikke gjøres. Altså slik som i dag. Dette er bra og bakgrunnen er at post/speditører ikke får på plass en ordning for en forenklet deklarasjon innen årsskiftet.
Men departementet tar forbehold om å innføre en plikt til en enklere deklarasjon og ber om innspill. Jeg antar at i så fall er det tolletaten som ser problemer ved dette. Vi bør tenke grundig gjennom argumentene for å slippe deklarering. Antar det kan være nok at varene er merket og et nummeret på registrering må lagres hos oss for etterkontroll.
Hva vil vi ha av opplysninger om slike varer. Vil vi kjenne til varen og eksakt verdi?

Beløpsgrense – registrering, fritak for deklarering og minstebeløp:
For å registrere seg må man ha en omsetning over 12 måneder større enn 50.000
Fritak for toll oppjusteres til 3.000.

Her ønsker de også innspill om dette vil være konkurransevridende. Det vil nok næringslivet svare på, men ettersom dette da i praksis er konfeksjonsvarer, er saken avgrenset. Men spørsmålet er om salg av slike produkterv i Norge vil tape på en vridd konkurranse hvor man ved salg til forbruker slipper å betale toll. Det ligger utenfor vårt interesseområde.

Man mener dette samlet sett il få ned gebyrene som Posten og speditører krever.
Næringsmidler holdes jo utenfor.
Departementet vurderer om man skal ha som vilkår for tollfrihet at man benytter samlefortolling. Ettersom samlefortolling er forbeholdt svært få speditører, mener jeg det vil virke urettferdig at man må ha et slikt vilkår. Omvendt må man i så fall åpne generelt for at alle kan samlefortolle.

Varer som er unntatt VOSC-ordningen – næringsmidler:
Det er unntak for alkohol, tobakksvarer og restriksjonsbelagte varer.
Det er også unntak for varer som har redusert mva-sats, det vil si næringsmidler. Næringsmidler er alt som kan konsumeres av mennesker.

Disse varene skal derfor tollbehandles fra første krone. Tilbyder skal da heller ikke beregne mva.
Tollbeløp under kr 50, skal ikke oppkreves.


Spørsmål jeg vil ha avklart med tolletaten:

  • Hva med norske tilbydere. De må benytte vanlig løsninger som normal fortolling eller samlefortolling. Vil det bli et omfang av det.
  • Hva med salg C2C. Vil det være omfattende da man heller ikke her har denne enkle løsningen.
  • Hvordan skal man håndtere de data man må ha for at dette systemet skal virke.
  • Det synes nå ikke å være store problemer med fullmakten til å fortolle.

Med hilsen
Tom Rune Nilsen

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: