NHO Logistikk & Transport

Innhold

Unntaksbestemmelser for arbeidstid som følge av korona-viruset

Den ekstraordinære situasjon som nå har oppstått som følge av Korona-viruset gjør at det kan være nødvendig å utføre arbeid ut over de grenser som følger av arbeidsmiljøloven og forskrift for arbeidstid for sjåfører.

NHO Logistikk og Transport minner derfor om de unntaksbestemmelser som gjelder for arbeidstid som er relevante for transport- og logistikkbransjen. Se mer informasjon under.

Arbeidsmiljøloven kap. 10
§ 10-12.Unntak

(3) Bestemmelsene i dette kapittel kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom. I så fall skal arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører § 19
§ 19.Unntak
Ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte slutte skriftlig avtale om å gjøre unntak fra bestemmelsene i § 12 første og annet ledd og § 13 annet ledd dersom det foreligger objektive eller tekniske forhold eller forhold som er knyttet til organiseringen av arbeidet. Samlet daglig arbeidstid må likevel ikke overstige 16 timer. Perioden for gjennomsnittsberegning i § 13 annet ledd må ikke overstige 26 uker.

Bestemmelsene i forskriften kan fravikes for arbeid som på grunn av naturhendinger, ulykkeshendinger eller andre uforutsette begivenheter må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom.

Unntak etter første og andre ledd forutsetter at arbeidstakerne sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, at det sørges for et passende vern av de berørte arbeidstakerne.

NHO LT minner om at spørsmålet om betaling for eventuelt utvidet arbeid med basis i unntaksbestemmelsene er regulert i gjeldende tariffavtale / arbeidsavtale.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: