Arbeid i juletiden

Nyhet, Arbeidsrett

Publisert

Foto: unsplash.com

Transportbransjen opplever i likhet med mange andre bransjer at når nettene blir lange, og jula setter inn, så er det ekstra travle tider. Når arbeidspresset er stort oppstår ofte behov for at ansatte kan jobbe mer enn normalt, og til andre tider. Manger stiller spørsmål om hvilke regler som gjelder.

Selv om de lovfestede reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven, så er det viktig å huske at andre og vesentlige regler kan følge av tariffavtalene. Noen bedrifter har også inntatt bestemmelser om arbeidstid i de individuelle arbeidsavtalene, og da gjelder disse som en del av de avtalte arbeidsvilkårene.

Arbeid på helligdager er regulert på same måte som arbeid på søndager, og utgangspunktet er at det skal være arbeidsfri på helligdagene. Etter arbeidsmiljøloven er det gjort unntak slik at transportarbeid, samt lossing og lasting, ved behov kan utøves på helligdager.

Tariffavtalene har bestemmelser om arbeid på helligdager: I Speditøroverenskomsten og i Havne- og terminaloverenskomsten er det fastsatt at ordinært dagtidsarbeid skal avsluttes senest kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften, og at skiftarbeid skal avsluttes senest kl. 15.00 på jul- og nyttårsaften. I Standardoverenskomsten er det fastsatt at arbeidet skal avsluttes senest kl. 12.00 på jul- og nyttårsaften. Bestemmelser om arbeid på 1. og 2. juledag er ikke regulert i disse tariffavtalene.


Overtids- og merarbeid

Etter arbeidsmiljølovens kan bedriften pålegge arbeidstakerne å jobbe inntil ti timer overtid per uke, maksimalt 25 overtidstimer over fire sammenhengende uker, og inntil 200 overtidstimer i løpet av ett år ut over lovens maksimale arbeidstid på 40 timer per uke.

For ansatte som jobber deltid og/eller i redusert stilling, vil differansen mellom avtalt stilling og 100% stilling anses som merarbeid.

Dersom man unntaksvis har ytterligere behov for mer overtidsarbeid forutsetter dette at hver enkelt arbeidstaker samtykker, og at bedriften har inngått en avtale med fagforeningen, eller har søkt og fått tillatelse fra Arbeidstilsynet.


Overtidsbetaling

Overtidsarbeid gir rett til tilleggsbetaling. Etter arbeidsmiljøloven skal tillegget utgjøre minst 40 prosent av den lønnen som arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Etter tariffavtalene har arbeidstakerne krav på et 50% eller 100% overtidstillegg. I den allmengjorte lønn for sjåfører er ikke overtidsbestemmelsene allmengjort.


Avspasering

Ofte er det hensiktsmessig for både bedrift og arbeidstakere at man tar ut overtidstimene som avspasering. Arbeidsmiljøloven gir adgang til at arbeidstakere og bedriften inngår avtale om dette.

Selv om det inngås avtale om avspasering, så har arbeidstakerne i henhold til arbeidsmiljøloven krav på at de alltid skal få utbetalt overtidstillegget. Det kan følgelig bare avtales avspasering av samme antall timer som det har blitt arbeidet overtid.

I de tilfeller hvor det ikke er inngått en avtale om avspasering, har arbeidstakerne krav på å få betalt vanlig lønn for de timene de har jobbet overtid – i tillegg til overtidstillegget.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: