Med noen unntak – fortsatt satsing på samferdsel fra den avtroppende regjeringen!

Totalt sett må vi betegne dette som et godt samferdselsbudsjett, med en ramme på 84,6 milliarder kroner og det vi oppfatter som en balansert vekting mellom bane, vei og øvrige transportformer, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli

Vi har fått flere viktige gjennomslag for våre saker:

  • Den midlertidige støtteordningen for gods på bane videreføres med 82 MNOK. Dette er bra og dessverre helt nødvendig, selv om beløpet reduseres fra 90 MNOK i 2021.
  • Det er satt av midler i størrelsesorden 30 MNOK til forskningssentre for bærekraftig transport, noe vi ba om ifm Stortingets behandling av NTP. Vi er opptatt av at næringslivets behov blir ivaretatt ved etableringen av sentrene, slik at vi kan få fart på utvikling og innovasjon av nye logistikkløsninger og det grønne skiftet.
  • Grønt landtransportprogram kommer inn med støtte under Klima- og miljødepartementet med 2 MNOK. Dette gjør at vi kan starte oppbygging av sekretariatsfunksjonen og kjøre i gang flere pilotprosjekter. Mange av våre medlemmer er opptatt av å komme i gang med det grønne skiftet, og de ambisiøse målene om 50% kutt i CO2 innen 2030 kan bare nås om vi skrur opp tempoet og sikrer en raskere omstilling.
  • Tilskuddsordningen "Gods fra vei til sjø" videreføres med 32,4 MNOK.
    Av øvrige positive poster nevnes tilskuddsordning til effektive/miljøvennlige havner på 55,5 MNOK, samt reduserte ferjetakster.

Av saker som trekker negativt må nevnes satsing på fylkesveier, hvor vi en svak nedgang i forhold til NTP-gjennomsnittet, og dette varsler dessverre ingen økt satsing på et svært viktig tiltak.
Videre er det urovekkende at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen synes å øke med 1,1 milliarder. Det ser heller ikke ut til å være satt av midler til opprusting av ny godsterminal i Trondheim, noe som er svært viktig for å kunne øke gods fra vei til bane.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: