Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

Foto: Alex Knight/unsplash.com

Pilot-T er en del av regjeringens innovasjonssatsing. I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften, i samarbeid med andre aktører, fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Nå er årets utlysning publisert.

Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

I NTP skisseres det et stort marked internasjonalt for smarte mobilitetsløsninger. Pilot-T skal bidra til at norsk næringsliv skal kunne konkurrere i dette markedet, til kunnskapsoverføring mellom FoU-miljøene og næringslivet og til kompetansebygging i sektoren.

Det er forventet at ny teknologi – særlig knyttet til informasjonsteknologi – bidrar til å nå målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Gjennom Pilot-T skal nye teknologiske løsninger utvikles og/eller testes på norske forhold og bidra til at vi kan ta ny teknologi raskere i bruk.

Hvem og hva

Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft. Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Forskningsrådet stiller krav om at bedrifter som søker Pilot-T-ordningen kjøper inn FoU-tjenester fra en godkjent FoU-organisasjon. 

Du kan i tillegg søke om støtte til å jobbe med Pilot-T-søknaden og til å søke etter partner(e). 

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret, kan også stå som søker.

Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner), enkeltpersonsforetak, forskningsorganisasjoner og andre organisasjoner, kan ikke søke.

Informasjonsmøte

16. juni arrangeres et informasjonsmøte om Pilot-T i samarbeid med SAMS Norway og Innovasjon Norge.
Påmelding her.

 

Kontakt

Utlysningskontakt: Mette Brest Jonassen Transport og maritim
mbjo@forskningsradet.no +4722037092 +4795180531

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: