Strengere innreiseregler

Nyhet

Publisert

Bilde: ScanStockPhoto

Regjeringen strammer nå ytterligere inn på innreiserestriksjonene. Innstrammingene vil også berøre vår bransje. Kravene til dokumentasjon fra arbeidsgiver øker når det gjelder utenlandske arbeidstakere som skal jobbe i Norge som sjåfører eller på terminal.

Innstramningene i innreisereglene innført 29. januar videreføres altså ut februar med de innskjerpelser som i dag er gjort kjent.

 

Samfunnskritiske funksjoner – gjelder ikke nødvendigvis alle i den aktuelle sektoren

Unntaket i forskriftens § 2 c for ivaretakelse av samfunnskritiske funksjoner gjelder kun utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig. Unntaket må ses i sammenheng med formålet med innreiserestriksjonene og helsemyndighetenes vurdering av behovet for en kraftig reduksjon i antall innreiser. Unntaket fra innreiserestriksjonene må derfor praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. Dette er ment å være et svært snevert unntak. At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. 

Arbeidsgivere plikter også å undersøke om den kritiske samfunnsfunksjonen kan ivaretas av arbeidere som allerede oppholder seg i Norge. 

Det understrekes at følgende to kriterier må være oppfylt:

  • arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen
  • arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Virksomheter som har personell i kritiske samfunnsfunksjoner, vil måtte dokumentere at deres ansatte er å regne som kritisk for evnen til å sikre ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner, i tråd med ovennevnte kriterier. Det legges til grunn at unntaket sjelden vil være oppfylt for alle virksomhetenes ansatte.

 
Opprettholdelse for det nåværende unntaket for godstransport

I forskriftens § 3 er det gjort unntak for følgende utlendinger:

  1. d)           utlending som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag

Forskriften er uendret, men kravene til dokumentasjon er skjerpet.

 

Skjema for dokumentasjon og søknadsbasert ordning

Det er utarbeidet et skjema som kan benyttes som dokumentasjon på at en utlending faller inn under unntaket. Skjemaet er lagt ut på regjeringen.no. Det er derimot ikke et vilkår at dette skjemaet benyttes, så lenge den dokumentasjonen som benyttes inneholder nødvendige opplysninger. Det presiseres samtidig at utfylt skjema ikke garanterer innreise; utlendingens tilstedeværelse i riket må ved innreise vurderes som «strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov».

Det er derfor svært viktig at arbeidsgivere som fyller ut dokumentasjonen for innreise presiserer at de ansatte er involvert i arbeid som er direkte knyttet til å ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen transport.

Justisminister Monica Mæland opplyste i pressekonferansen 10.02 at vil etableres en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Ordningen vil bli håndtert av Sjøfartsdirektoratet og være underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet er å sikre at enkeltpersoner som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter kan få muligheten til å reise inn.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: