Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften

Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

Publisert

I et felles brev til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum ber Norges Lastebileier-forbund og NHO Logistikk og Transport om at det innføres tiltak for å redusere den negative effekten av den galopperende kostnadsutviklingen i godstransport.

løpet av 2021 økte kostnadene for norske transportbedrifter med 9,3 % i flg. SSB. I samme periode steg konsumprisindeksen med 4,6 % mens produktprisen i godstransport kun økte med 2,2 %. Siden årsskiftet 2021/22 har den sterke økningen i kostnadene fortsatt, særlig med en galopperende økning i drivstoffprisene.

Uten våre bedrifter stopper Norge

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) organiserer om lag 3000 bedrifter og transportsentraler med om lag 23 000 ansatte landet over. 37 % av NLFs medlemsbedrifter er enkelpersonforetak – såkalte enbilseiere. Hele 75 % av medlemsbedriftene har 5 eller færre biler. NHO Logistikk og Transport organiserer drøyt 500 medlemsbedrifter med om lag 13 000 egne ansatte. NHO LTs medlemmer opererer innen alle transportformer: vei, bane, sjø og fly. Til sammen sørger våre bedrifter for å opprettholde forsyningslinjer og vareflyten over hele landet. Uten våre bedrifter og ansatte stopper Norge i løpet av kort tid. Å bevare en lønnsom norsk transportnæring er av avgjørende betydning ikke minst av beredskapsmessige hensyn, noe pandemien og den pågående krisen til fulle viser oss.

Dette ber vi om:

1) Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften.
NLF og NHO LT ber om at staten midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften. Den utgjør kr. 3,52 pr. liter diesel og vil være et vesentlig bidrag til å bedre likviditeten til transportselskapene.
Tiltakene kan innføres generelt eller det kan avgrenses til godstransport og egentransport i næring. Praktisk kan det gjennomføres av selskapene som distribuerer drivstoff, som allerede i dag administrerer innkreving av drivstoffavgifter på vegne av staten.

Utenlandske selskaper med felleskapstillatelse som fyller drivstoff i Norge, kan få refundert avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing. Dette bør kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte.

Tiltaket vil, etter vår vurdering, enkelt la seg finansiere gjennom statens økte inntekter som følge av den internasjonale situasjonen. Hvis en legger til grunn at næringen bruker ca. 1 milliard liter diesel pr. år vil inntektstapet for Staten blir på om lag 3,5 mrd kroner pluss MVA. Sett i sammenheng med de enorme ekstrainntektene Staten vil få som følge av krisen er dette overkommelig.

2) Innføring av ordning med «Professional diesel» i Norge
Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i Norge.

Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med utgangspunkt i EUs energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland. Ordningen innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt avgift til selskapene i transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter.

Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med dette direktivet.

Vi er selvfølgelig kjent med at EU-kommisjonen har foreslått å fjerne denne ordningen og heller innføre et likt avgifts regime for bensin og diesel. Et slikt forslag vil etter vår vurdering være svært negativt for transportnæringen og våre kunder, og vil, slik vi vurderer den politiske situasjonen i EU, neppe oppnå flertall i EU-parlamentet.

En ordning med «Professional diesel» bør innføres i Norge på permanent basis. I den nåværende situasjonen bør ordningen innføres i tillegg til en midlertidig fjerning av veibruksavgiften.

Les brevet i sin helhet her.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: