Om registrering som posttilbyder

Publisert

Foto: unsplash.com

NHO Logistikk og Transport har blitt gjort oppmerksom på at NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) har kontaktet flere av våre medlemmer med varsel om at deres B2X-pakketjenester er vurdert som posttjenester, og at de har frem til den 18. november 2022 å registrere seg som posttilbydere.

Dette er en vesentlig endring fra dagens praksis, hvor denne typen tjenester har blitt ansett å falle utenfor postlovens rammer.

Grunnlaget for NKOMs varsling er en planlagt endring i postlovens §§ 4(1) og 4(7), som vesentlig utvider rammene for posttjenestebegrepet, og som vil omfavne flere av våre medlemmer som tidligere ikke ble ansett som leverandører av posttjenester.

Leverandør av posttjenester

Forslaget til lovendring legger blant annet opp til at alle B2X-pakketjenester under 30 kg må anses som postforsendelser, og at leverandører av B2X-pakketjenester må anses å levere posttjenester. I henhold til departementets vurdering utgjør dette kun en presisering – og ikke en endring – av gjeldende rett, men vi kan ikke se at dette er en korrekt beskrivelse av dagens rettstilstand.
Det vil være flere følger av å bli registrert som leverandør av posttjenester, men den kanskje mest umiddelbare er at det følger et avgiftskrav med denne registreringen. Etter vårt syn er det urimelig å ilegge bransjen en ny avgift uten nærmere redegjørelse, særlig ettersom bransjen ikke får noen tjenester eller fordeler ved denne registreringen.

Høring og konsekvensutredning

Vi kan ikke se at det har blitt utført en fullverdig konsekvensutredning for hvordan lovendringen vil påvirke transportnæringen, og det norske næringslivet for øvrig. I dag blir B2X-pakketjenester i all hovedsak sendt under et etablert sett med normer og regler, med tydelig og innarbeidet risiko- og ansvarsfordeling formet over flere tiår. Det er en betydelig endring å flytte dette over i postloven, men vi kan ikke se at dette har blitt drøftet i nevneverdig grad i høringen. Det er heller ikke redegjort for hvorfor en slik lovendring er nødvendig, eller ønskelig.

Konsekvensutredningen ser ut til å i all hovedsak ta for seg i hvilken grad endringen vil påvirke NKOMs drift, noe som etter vårt syn ikke er tilstrekkelig. Videre synes det overraskende at departementet velger en annen forståelse enn våre naboland, uten at dette er drøftet i noen særlig grad. B2X-pakketjenester i Sverige, Finland og Danmark – for å nevne noen – er holdt utenfor deres respektive postlover.

Våre naboland har vurdert det naturlig å holde B2X-pakketjenester utenfor postreguleringen, og vi anser det nødvendig å følge samme retning her. Det vil være til hinder for næringslivet å skape en ny særordning for Norge, som vil kreve at det etablerte regelverket for vegfrakt og ansvarsfordeling tilsidesettes. Departementet har dessverre ikke i tilstrekkelig grad vurdert de administrative og økonomiske konsekvensene endringen har for næringslivet. Det er heller ikke vurdert hvorvidt det er rimelig, nødvendig eller ønskelig å ilegge næringslivet en ny avgift.

Veien videre

Vi kommer til å jobbe aktivt med Samferdselsdepartementet og NKOM for å finne en god og felles løsning på denne saken. Vi har allerede fått bekreftet fra NKOM at registreringsfristen er utsatt inntil videre.


Vi er tilgjengelige for veiledning om det skulle dukke opp nye krav, og vil holde dere oppdatert om utviklingen.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: