Skal kartlegge hvor behovet for hurtigladere for tungtransport er størst

Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten

– For å få ned klimagassutslippene fra veitransporten, må flere kjøretøy bli elektriske. Det må vi legge til rette for. Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding denne uken.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen se på hvor langs riksveinettet det kan bli behov for hurtiglading av tunge kjøretøy, og hvor det finnes arealer.

- Bransjen er helt avhengig av at det kommer opp en ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy, for å gå til investeringer av elektriske lastebiler. Så her er det bare å kartlegge, sikre arealer og etablere partnerskap med energileverandører og retailleddet. Grønt landtransportprogram beregnet kostnadene til en minimumsutbygging til 13 milliarder kroner eksklusiv tomtekostnader i starten av året, sier næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport Ole A. Hagen.

 

Fra pressemeldingen / NTB

1. mars mottok regjeringeapporten «Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransporten» fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet. Der pekte de to etatene på framtidige behov og muligheter, og på barrierer som ladeopratørene møter, særlig for lading av tunge kjøretøy.

– Rapporten viste at det vil bli behov for en markant økning i antallet hurtigladere framover for at vi skal kunne nå målsettingene for salg av nullutslippskjøretøy, sier Nygård.

– Særlig kan lading av tunge kjøretøy bli utfordrende, blant annet fordi slike kjøretøy stiller store krav til nettkapasitet og arealer. Men for å få ned utslippene er det er helt avgjørende å få faset inn nullutslipskjøretøy, blant annet elektriske kjøretøy, også blant de tunge kjøretøyene , sier Nygård.

Som et første skritt ber Samferdselsdepartementet derfor nå Statens vegvesen om å utarbeide en oversikt som viser hvor langs riksveinettet det kan antas å bli behov for hurtigladere i 2025 og 2030. Statens vegvesen skal også lage en oversikt som viser arealer langs riksveinettet som disponeres av Statens vegvesen og Nye veier, blant annet eksisterende eller planlagte rasteplasser og døgnhvileplasser, hvor det er tilstrekkelig arealer til at det kan etableres ladeinfrastruktur.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: