Tempotrøbbel for lading av tunge kjøretøy

Mye positivt i den nasjonale ladestrategien, men det går for sakte med utrulling av ladestasjoner for tunge kjøretøy mener næringspolitisk direktør Ole A. Hagen.

Regjeringen la i går frem nasjonal ladestrategi for landtransporten. -Med det tempoet som skisseres i ladestrategien, vil ikke næringslivet benytte en offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur når bilene er klare for å bli rullet ut i markedet, sier næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i NHO LT.

Det vil trolig føre til at de største aktørene og deres kunder, som har langt mer ambisiøse mål om 0-utslipp for samtlige biler, må investere i ladeløsninger på egen hånd. Vi er bekymret for at dette gir et marked for ladeinfrastruktur som ikke er offentlig tilgjengelig.

- Det er gode omtaler av mål og utviklingstrekk, men bekymringen er særlig forpliktelsene på areal- og planleggingssiden og i samspillet med kommunene. Regjeringen vil f eks "omtale behovet for etablering i Nasjonale forventninger til kommunal planlegging" og "vurdere å fastsette statlige planretningslinjer".

- Det er også flere positive sider ved strategien. Endelig er de tunge bilene kommet ordentlig opp på agendaen. Det legges opp til en utvikling av markedet på kommersielle vilkår. Samspillet og roller mellom departementer og direktorater ser ut til å fungere bra. Og sist, men ikke minst – Enova, Statens vegvesen og Nye veier vil få en nøkkelrolle i å utvikle tilbud, tilskudd og løsninger for utrulling av biler og ladestasjoner. Både Enovas nye støtteordning for "Bedriftslading for tunge kjøretøy" er et godt tiltak. Ved å kombinere rasteplass-strategi, døgnhvileplasser med servicetilbud kan vi også bedre sjåførenes service- og arbeidsforhold.

Nasjonal ladestrategi (regjeringen.no)

Foto: unsplash.com

Nå får tunge kjøretøy "hjemmeladere"

For å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy tilbyr Enova et tidsavgrenset støtteprogram rettet mot utbygging av dedikert ladeinfrastruktur.

Enova støtter virksomheter som skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy. Dedikerte ladere etableres for spesifikke virksomheter og deres behov, plasseringen vil som oftest være bak virksomhetens port eller i et adgangsbegrenset område.

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: