NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

200 resultater

Type artikkel
Velg område
200 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Transportrett, Toll

  Bruk av straff for feil begått overfor tollvesenet

  Vi får ofte spørsmål om utsatt mva medfører at vi speditører får et mindre ansvar, eventuell mindre risiko enn før. Særlig er spørsmålet om vi nå slipper å bli ilagt tilleggsavgift som kan bli inntil 60% av det feilaktige beløp. Normalt 5% av mva og 15% av toll og særavgifter. Slike beregninger har jo ingen øvre grense.

 2. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Avgjørende elementer for å få varetransporten over i en grønnere retning – budsjetthøring på Stortinget.

  For å sikre utslippskutt fram mot 2030 la næringspolitisk fagsjef, Karoline Bjørklund, fram tre punkter for Transport- og kommunikasjonskomiteens budsjetthøring på torsdag: For det første må jernbanens konkurransekraft sikres, for det andre må mer gods fraktes på sjø og for det tredje må vi få på plass et CO2-fond.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  NHO LTs vurdering av statsbudsjettet 2017

  I hovedsak positivt, men med enkelte skjønnhetsflekker.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Statsbudsjettet: Vil ha både pisk og gulrot

  NHO Logistikk og transport er svært fornøyde med at regjeringen er positive til et næringslivets CO2-fond i forslaget til statsbudsjett. Avgiftsøkninger alene er ikke veien å gå.

 5. Nyhet, Transportrett, Toll

  Hva er AEO

  AEO er en autorisasjon som Tolletaten etter søknad kan tildele et foretak og som gir visse fordeler i form av forenklinger. AEO er forkortelse for Authorised Economic Operator og som på norsk er oversatt til Autorisert økonomisk operatør.

 6. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Inndragning av gods ved tollovertredelser

  Når tollvesenet oppdager at en sjåfør ikke har sørget for tollekspedering av alle varene på bilen, blir varene beslaglagt av tollvesenet og saken blir anmeldt til politiet. Normalt vil da politiet utstede et forelegg mot sjåføren hvor han får en bot og samtidig beslutter politiet i forelegget mot sjåføren, å inndra de ufortollede varene til fordel for staten under henvisning til straffeloven § 35. Det virker som at politiet normalt ikke varsler vareeierne når det utstedes forelegg om inndragning.

 7. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Er det noe poeng å klage på en avgjørelse fattet av lokalt tollvesen

  Når tollvesenet fatter en avgjørelse, vil det følge med et skjema hvor det opplyses om klageadgang til Toll- og avgiftsdirektoratet. Spørsmålet er om det er noe poeng å klage og f eks benytte oss som hjelp i klagesaken.

 8. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Importørenes rolle og risiko for tollfritak i forbindelse med tollpreferanser

  Det finnes flere av denne type og en av de viktigste er at gjennom EØS avtalen vil Norge gi norske importører tollfritak så fremt varene har opprinnelse i EU.

 9. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  Informasjon om offentlige regler for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter

  Fra medlemsbedrifter har vi fått henvendelse om hvilke bestemmelser som gjelder for oppbevaring av toll- og fraktdokumenter. Vi mener vårt svar har allmenn interesse blant medlemsbedriftene.

 10. Nyhet, Transportrett, Speditørtrainee, Toll

  90% reduksjon på tollvesenets renteberegninger

  Finansdepartementet har nå gitt Tolldirektoratet pålegg om å redusere renteberegningen med 90% som er helt i tråd med det som LTL (nå NHO LT) mente var riktig.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: