Foto: Chang Quing

Piloter hos FREJA og Dachser
NHO LT har i perioden sommer 2017 til sommer 2018 gjennomført to bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer hos hhv. FREJA og Dachser  som piloter. Fra og med høsten 2018 inngår lederutviklingsprogrammet som en del av NHO LTs ordinære kompetanseprogram. I første omgang tilbys lederutviklingen bare som bedriftsinternt tilbud. Hvis det er tilstrekkelig etterspørsel vil det i en modifisert form bli tilbudt som et åpent tilbud for medlemmer som ikke har tilstrekkelig deltakere til et bedriftsinternt opplegg.

Atferdsendring og vaneendring
Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i lederens praktiske hverdag i spenningsfeltet mellom på den ene siden køen av presserende oppgaver som trenger seg på via mail og telefoner, og på den andre siden kravet til å investere i fremtiden i form av både bedriftsutvikling og utvikling av medarbeiderne.  

Lederutviklingsprogrammet fokuserer på balansen mellom lederen i rollen som henholdsvis fagsjef innen spedisjon, logistikk og transport og som leder, motivator og inspirator for å coache medarbeiderne i deres realisering av sitt fulle potensial. Alle vet at det er et «hav» mellom gode intensjoner og praktisk handling. Lederskap i praksis kan bare realiseres når det blir en integrert del av fagsjefens omgang med medarbeiderne i hverdagen. Alt annet er og blir teori og festtale uten hold i virkeligheten. Lederskapsutvikling er derfor synonymt med atferdsendring, som igjen er avhengig av vaneendring. Programmet er derfor ikke et kurs men starten på en varig, personlig utvikling.

Fokus på ferdigheter - Soft skills – i lys av hverdagens utfordringer
Hele lederutviklingsprogrammet er tuftet på at deltakernes adopterer nye praktiske ferdigheter, såkalte «soft skills», som setter sine spor på leders atferd i samspillet med medarbeiderne i hverdagen. Programmet blir derfor en personlig reise for deltakerne med muligheter for å lære nye ferdigheter og utvikle en mer hensiktsmessig lederatferd. Derfor bannlyser vi også begrepet «kurs». Et vellykket utfall av lederutviklingsprogrammet forutsetter deltakernes engasjement og innlevelse med deltakelse «ute på gulvet» ikke bak en pult med permer.  

Innlæringen av nye ferdigheter med fokus på samspillet med lederkolleger og medarbeidere skjer med forankring i hverdagens realiteter i lys av det gapet (se illustrasjon) som eksisterer mellom, på den ene side, bedriftens nåsituasjon og, på den andre side, den fremtidige ønskede situasjonen som er en forutsetning for å realisere bedriftens strategier og nå sine mål i et kanskje 3 års perspektiv. Derfor starter programmet med en workshop med formål å identifisere nettopp de forretningsmessige utfordringene og de herav følgende utfordringer for lederskapet - med den enkelte leder som motivator og inspirator for å coache medarbeiderne på deres vei frem mot sine utviklingsmål.

Individuell tilpasning av programmet
Bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer kan tilpasses den enkelte bedrifts behov – i lys av de aktuelle forretningsmessige problemstillingene (gapet). Et eksempel på innholdet i de programmene som har blitt gjennomført hos FREJA og Dachser ses nedenfor:

Hver samling går over 2 dager og gjennomføres med en pause på 4 – 6 uker mellom hver samling. Hvert tema på de etterfølgende 5 samlingene skjer alle med bakgrunn i den ledelsesutfordringen som er identifisert på samling 1.  

Typiske temaer som inngår i de fremtidsrettede utfordringene ses illustrert nedenfor. Nye lederferdigheter i programmet vil adressere disse temaene.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: