Broke Cagle/Unsplash

Tolltrainee - Eksaminert tollrepresentant

NHO Logistikk og Transport lanserer ny traineeordning for tollfaget. Både import og eksportbedriftene, samt speditørene, opplever økende krav til kompetansenivået hos sine tollmedarbeidere. Dette er bakgrunnen for at NHO LT har lansert en ny utdanning innen tollfaget – rettet mot både vareeiere og speditører.

Bakgrunn

NHO Logistikk og Transport lanserer et 1-årig program for Tolltrainee med oppstart i bedrift oktober/ november 2021.

Tilbudet er organisert som et traineeprogram med formål å tilby en kostnadseffektiv opplæring av nye tollmedarbeidere, og som samtidig avlaste tollavdelingenes allerede hektiske hverdag,

Traineeprogrammet er åpent for alle bedrifter – altså ikke bare NHO LTs medlemmer – som har et behov for tollkompetanse. Vi har satt sammen et program som bygger akkurat den kunnskap og de praktiske ferdigheter som trengs for å utføre de mest vanlige fortollingsoppgavene i en import-/eksportbedrift eller hos speditøren. Det faglige og pedagogiske opplegget er fokusert på bygging av matnyttig, praktisk kompetanse

Tolltrainees er spisset inn mot dedikerte tollmedarbeidere i bedriftenes tollavdelinger. De får et betydelig høyrere kompetansenivå innen tollfaget enn speditørtrainees, som «bare» får 2 av de 5 samlinger, nemlig dagens Tollbehandling.

På sammen måte som for Speditørtrainee er også Tolltrainee en del av den nasjonale samarbeidsavtalen mellom NAV og NHO LT´s medlemmer v/NHO LT. Dette innebærer at traineekandidater som rekrutteres av vertsbedriftene i samarbeid med NAV, vil bli omfattet av økonomiske virkemidler til vertsbedriftene etter samme prinsipper som for Speditørtrainee.

 

Struktur

Nedenfor ses strukturen i det programmet som starter med kickoff og første samling  8. og 9. desember 2021.
Med formål om å etablere en attraktiv kompetanseprofil innen tollfaget har vi utviklet et program som bl.a. inneholder den kjente utdanningen Tollbehandling (samling 2 og 3 av i alt 5).

Samling 2 og 3 faller sammen med 2022-versjonen av det åpne kurset Tollbehandling med deltakelse av forelesere fra Tolletaten, Skatteetaten, SSB og fra bransjen selv – en kompetansemodell som leverer både kunnskapsbyggende teori og ferdighetsbyggende praksis. Traineeprogrammet vil i tillegg til Tollbehandling presentere tre nye fagsamlinger med tilleggskompetanse i bredde og dybde innen tollfaget, samt logistikkompetanse, kundebehandling, rådgivningsperspektivet, relasjonskompetanse, m.m. 
Traineeprogrammet er designet for å ruste deltakerne til et effektivt praksisløp etter traineeperiodens avslutning, bl.a. med henblikk på å kvalifisere deltakerne til en sertifisering iht. kravene angitt i Europeisk kompetansestandard for Tollrepresentanter (som p.t. er under utarbeidelse i regi av NHO LT).

Oversikt over programmet

Nedenfor ses en skjematisk oppsummering av programmets faglige og økonomiske innhold:

 

Traineeprogrammets innhold (forbehold om endringer basert på erfaringer underveis)

-         Oppstart i vertsbedrift (oktober/november 2021)

-         Samling 1 (8. og 9.desember. 2021, 2 dg.): Kickoff/Logistikk/Toll
-         Innføring i Transport og spedisjon (v/NHO LT)
-         Tredjepartslogistikk (v/NHO LT)
-         Innføring i Farlig gods (v/NHO LT)
-         Tollprosesser og -roller / SAD-blanketten (v/Bransjen)
-         Relasjonskompetanse (v/NHO LT)

-         Jobbpraksis / «Touch base» på Zoom (faglig og personlig) / 1:1 ved behov

-         Samling 2 (14. til 18. februar, 5 dager): Tollbehandling (1A) + soft skills

-         Tolltariff og klassifisering (v/Tolletaten)
-         Tollverdi/frihandel/preferanse (v/Tolletaten)
-         Tolldeklarering, casearbeid (v/Bransjen)

-         Hjemmeoppgave 

-         Jobbpraksis / «Touch base» på Zoom (faglig og personlig) / 1:1 ved behov

-         Samling 3 (15. til og med 18. mars, 4 dg.): Tollbehandling (1B)

-         Handelsstatistikk (v/SSB)
-         Særavgifter (v/Skatt)
-         Tollagerbestemmelser (v/Tolletaten)
-         Restriksjoner (v/Tolletaten)
-         Gjennomgang hjemmecase (v/Bransjen)
-         Tolldeklarering, casearbeid (v/Bransjen)
-         Eksamen (Tollkandidat)

-         Engasjementsansettelse frem til 31.12.2022

-         Jobbpraksis / «Touch base» på Zoom (faglig og personlig) / 1:1 ved behov

-         Samling 4 (20. til og med 22. juni, 3 dg): Toll viderekommende (2A)

-         Moms (v/Skatt)
-         Særavgifter, videregående (v/Skatt)
-         Tollager drift (v/Bransjen)
-         Kundeservice/-oppfølging (v/NHO LT)

-         Samling 5 (23. til og med 25. august, 3 dg): Toll viderekommende (2B)

-         Klassifisering av tekstil og mat (v/Tolletaten)
-         Skatt (v/Skatt)
-         Konsekvensforståelse ved avvik (v/Tolletaten og Bransjen)
-         Kunderådgivning (v/NHO LT)

-         Hovedoppgave  (Rettes av sensor med karakter)

-        Hovedoppgaven utarbeides over ca  4 uker (alle hjelpemidler)

-         Muntlig presentasjon av hovedoppgave i vertsbedriften (Tollrepresentant)

-         Fast ansettelse på ordinære vilkår

-          Det forventes fast ansettelse pr 1.1. 2023

Prisen på programmet for tolltrainees er kr. 85.000, ekskl. mva., inkludert kostnader til samlinger, undervisning og undervisningsmateriell.

Reise og opphold til fagsamlinger kommer i tillegg. For traineekandidater som er rekruttert i samarbeid med NAV, vil vertsbedriften få denne kostnaden, samt utlegg til reise og opphold , refundert i sin helhet – i tillegg til flere andre virkemidler i samsvar med kandidatenes individuelle behov.

Traineeprogrammet vs dagens tollbehandlingskurs

Innholdet i denne første versjon av programmet er etablert med innspill fra ressurspersoner i tollmiljøet hos medlemmene i NHO Logistikk og Transport:

Samling 1: Introduksjon til tollbehandling og spedisjon

Læringsmålene fokuserer på å gi en overordnet forståelse for tollfaget, herunder SAD-blanketten og dens betydning som format i kommunikasjonen mellom speditøren og Tolletaten. I tillegg får trainee en grunnleggende forståelse for speditørrollen og dens innhold med henblikk på å bygge fundament for et effektivt og innsiktsfullt samspill mellom toll- og befraktermiljøet.

Samling 2 og 3: Grunnleggende tollkompetanse

Begge samlinger utgjør den kjente utdanningen Tollbehandling, som er et åpent utdanningstilbud. Her vil trainees gå sammen med andre deltakere. Utdanningen fokuserer på kunnskap og praktiske ferdigheter i selve deklareringsprosessen for import, eksport og transittering – basert på manuell utfylling av SAD-blanketten.

Tollbehandling Høst 2021 har en vesentlig endring fra våren 2021: Temaene klassifisering av Tekstiler og Næringsmiddel er fjernet (utsatt) til fordel for ytterligere en dag med casebasert undervisning. Hensikten med dette er både å ikke belaste læringsutbyttet, men ytterligere bygge opp ferdighetsnivået. Klassifisering av tekstiler og næringsmidler er som bekjent kompliserte og omfattende temaer. For slike oppgaver vil man som hovedregel måtte ha god kompetanse og erfaring. Derfor satses i stedet på å ytterligere sementere det øvrige pensum i et høyere, praktisk ferdighetsnivå.  Trainees vil møte temaene Tekstil og Næringsmiddel på samling 5, hvor de har bedre grunnlag for å få utbytte av undervisningen.

Samling 4: Toll for viderekommende

Denne samlingen ligger ni måneder ute i programmet, og trainee har hatt grunnlag for å etablere gode ferdigheter i produksjonen i tollbehandlingen, samt få en helhetsforståelse for tollavdelingens oppgaver. Tiden er inne til å ta tak i mer spesialiserte oppgaver som moms og mer om særavgifter. I tillegg vil relevante deler av driften på tollager bil berørt. Endelig introduseres relasjonskompetanse i forhold til kundebehandling.  

Samling 5: Selvstendighetskompetanse

På sluttet i traineeperioden vil den siste samlingen ta opp de tidligere nevnte temaene Tekstil og Næringsmiddel, hvor trainees har et mye bedre erfaringsgrunnlag for å tilegne seg både kunnskap og praktiske ferdigheter. Ytterligere berøres skattespørsmål, samt konsekvenser for bedriften og for kunden når avvik oppstår. Endelig kobles hele pensum og deltakernes erfaring fra traineeperioden til relevante spørsmål som bør kunne besvares ved henvendelser fra kunder.

Avslutning av programmet og fast ansettelse

Etter samling 5 skal trainee innlevere en hjemmecase basert på hele pensum. Hjemmecase rettes av sensor med karaktergivning. Besvarelsen skal presenteres av trainee for mentor og tollfaglig leder. Dette gir bedriften grunnlag for å vurdere at besvarelsen faktisk «eies» av trainee, samt å vurdere fast ansettelse på ordinære ansettelsesvilkår.

Mellom samlinger

Mellom alle samlinger vil det legges til rette for løpende «touch base» med trainee gjennom digitalt klasserom på Zoom.

Traineekandidatene - generelt

Basert på erfaring mener vi at programmet for hhv. speditørtrainee og tolltrainee henvender seg til to ulike målgrupper / mennesketyper. De to programmene er derfor ikke i konkurranse med hverandre:

  • Speditørtrainee henvender seg typisk til en personprofil som trives med hektisk og ofte ustrukturert hverdag med høyt tempo og mange baller i luften samtidig, samt omfattende, daglig kommunikasjon på både telefon og epost, på norsk og engelsk, med kunder og samarbeidspartnere i inn- og utland. Kandidatene må være løsningsorienterte og trives med det imperfekte og fravær av det ene «riktige svaret».
  • Tolltrainee henvender seg typisk til en personprofil som best trives med en noe mindre hektisk og mer strukturert, forutsigbar hverdag med sans for detaljer og presisjon i gjennomføringen av oppgavene. Det er i mindre grad ekstern kommunikasjon med kunder og partnere, sammenliknet med speditørrollen.

Det dreier seg altså om to ganske ulike personprofiler og målgrupper, slik at speditør- og tolltrainee kompletterer hverandre som jobbtilbud til kandidatene. De to traineeprogrammene vil derfor ikke konkurrere om de samme kandidatene.

 

Traineekandidater fra NAV?

Som nevnt er Tolltraineeprogrammet en del av den nasjonale avtalen med NAV på linje med Speditørtrainee.

Økonomiske virkemidler fra NAV

Som ved programmet for Speditørtrainees er alle økonomiske forhold mellom NAV og kandidaten og NAV og vertsbedriften.

Det er ingen økonomiske mellomværender mellom NAV og NHO LT. NHO LT er en tilrettelegger for et samarbeid mellom vertsbedriftene og NAV om den enkelte kandidaten, samt leverandør av kompetanseprogrammet til vertsbedriftene.

Endelig konklusjon om kandidatens oppstart i programmet skjer når alle forhold, herunder økonomi, foreligger til vertsbedriftens og NAV´s godkjenning (lokalt).

For mer informasjon om samarbeidet med NAV og de økonomiske virkemidler vennligst ta kontakt til NHO LT.

Rekrutteringsprosessen i NAV-samarbeidet

På samme måte som for Speditørtrainee forutsetter rekruttering av kandidater fra NAV,  at NAV lokalt ønsker samarbeid om dette. Samarbeidet med NAV om Speditørtrainee har vært en stor suksess for alle parter. En trainee betraktes som «i jobb fra dag 1».

Som for Speditørtrainee starter rekrutteringsprosessen med at NHO LT verver vertsbedrifter som ønsker å ta inn en tolltrainee med et eksplisitt ønske og forventning om fast ansettelse ved utløp av 12-månedersperioden. Denne forventningen / intensjonen har en innbygget logikk: En vertsbedrift vil ikke investere tid i utvikling av en trainee (selv med virkemidler fra NAV) med mindre det er med ansettelse for øye.

Når vertsbedriften er på plass, aktiveres det et søk hos NAV lokalt. Vertsbedriften vil få presentert 2-3 kandidater som er identifisert med utgangspunkt i personprofilen (ref. ovenfor), basert på forutgående samtale mellom NAV og vertsbedriften. Det er dermed vertsbedriften som velger sin kandidat.

Kullene for Tolltrainees vil – på samme måte som for Speditørtrainees – bestå av både vertsbedriftenes egne kandidater utenfor samarbeidet med NAV og kandidater som er rekruttert i samarbeid med NAV. Fra og med kickoff på traineeprogrammet er imidlertid det ikke lenger et tema hvorledes kandidatene er rekruttert. Alle er Tolltrainees. 

Mentorordningen

En kritisk komponent for et vellykket utfall av traineeprogrammet er at alle trainees tildeles en personlig mentor fra vertsbedriften, under hele 12-månedersperioden. For kandidater fra NAV-samarbeidet vil mentor oftest kompenseres i en periode med lønnstilskudd – forutsatt at mentor har deltatt på den obligatoriske 1-dags mentorutdanningen i regi av NHO LT.

Mentor vil skulle bidra til både den faglige og personlige utviklingen av trainee. Det er vår erfaring at mentorrollen representerer en stor mulighet for personlig utvikling for den personen som er motivert for en innsats som mentor. Etter mentorkurset, og 12 måneder som en tilstedeværende og aktiv mentor, har vedkommende utviklet ferdigheter i utvikling av medarbeidere – noe som er svært nyttige i mentors videre karriereutvikling.

Veien videre

Mer enn 70 Speditørtrainees har vært eller er under utdanning. Et stort antall vertsbedrifter har vært med alle år siden 2018, og flere av dem med flere traineeplasser hvert år – fordi traineeprogrammet leverer gode kandidater til fast ansettelse etter 2 år. Tolltrainee vil gjøre det samme etter 12 måneder.

Er din bedrift interessert i å vite mer, så ta kontakt umiddelbart med Claus Haals på tlf. 480 69 000 eller på epost til claus.haals@nholt.no.

Traineeprogrammet har kickoff på første samling i 8. til og med 9. desember 2021.

Fristen for nye vertsbedrifter som ønsker samarbeid med NAV om rekruttering av kandidater er dessverre utløpt. Men kanskje har du en egen medarbeider som du ønsker å melde på programmet?

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: