Foto: ScanStockPhoto

Næringspolitikk

NHO Logistikk og Transport fremmer medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser innenfor flere områder.

NHO LT mener

Veitransport

Prosjekter som binder regioner og landsdeler sammen er sentrale. Én og én korridor bør prioriteres istedenfor å spre tiltak utover. På den måten får vi hentet ut effekt av tiltakene raskere. Vi trenger sammenhengende utbygging av trafikksterke strekninger på riksveinettet, men vi trenger også at det rettes mer oppmerksomhet mot viktige fylkesveier.

De næringsintensive fylkesveiene er viktige deler av transportkorridorene. Etterslepet på vedlikehold av fylkesveier må derfor håndteres på en annen måte enn i dag.

Modulvogntog

Tyngre og lengre vogntog øker effektiviteten samtidig som utslipp og ulykkesrisikoen reduseres med færre vogntog på veien. NHO LT støtter en åpning av tømmervegnettet for de modulvogntog som innfrir sporingskravene.

Selv om tømmervegnettet åpnes for modulvogntog vil det også i årene som kommer være behov for midler til å utbedre flaskehalser og få åpnet nye strekninger for modulvogntog.

Bylogistikk

Arealkonflikter mellom ulike trafikantgrupper, begrenset fremkommelighet og dårlig tilrettelegging for lasting og lossing av varer er utfordringer vi ser i flere norske kommuner i dag. De levende, bærekraftige byene vi ønsker oss krever tiflørsel av varer samtidig som at mobilitetsflyten ivaretas på en god måte. Bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall i byområder, må løftes til et strategisk nivå i kommunene.

Bylogistikken trenger, akkurat som kollektivtrafikken, god fremkommelighet og areal.

Vi har et mål om utslippsfri varetransport i by fra 2030. NHO LT mener ikke at et utslippsmål nødvendigvis er det beste for varetransporten i by. Utfordringene vi ser i byene løses ikke med nullutslippskjøretøy. Elektriske lastebiler har også behov for areal til lasting og lossing, og de tar like stor plass på veien.

Mål på effektivitet bør derfor utredes. Fyllingsgrad, antall stopp per time, antall stopp per tur eller densiteten på stoppene kan være mulige indikatorer. Det vil eliminere de som kjører inn og ut for en enkeltlevering og oppfordre til samlasting som er mer effektivt, det vil også gi en god pekepinn på hvor god framkommeligheten i ulike deler av byen er.

Bompenger

Den pågående utbyggingen av infrastruktur er nødvendig og viktig, og må fortsette. Finansieringen må på en eller annen måte tas av fellesskapet, bompenger er en grei modell selv om vi på sikt ønsker satellittbasert veiprising.

Alle må være med å betale. Næringslivet har tatt sin andel av bompengefinansieringen og er forberedt på å fortsette med det, men det fordrer at også personbilistene bidrar, inkludert el-bilene.

Ulike satser, prosjekter og bypakker gir et svært uoversiktlig bilde. I spørsmål som har betydning for et velfungerende nasjonalt transportsystem, mener NHO LT derfor at det må foreligge nasjonale føringer for hva som skal betales. Det bør gjelde i både veiprosjekter og for brukerbetaling på havnesiden.

Gods på bane

Tog er en del av løsningen for fremtidens økte transportbehov, og nødvendig for å sikre et bærekraftig transportsystem. Det er økende interesse fra næringslivet til å benytte tog som en effektiv transportløsning, men jernbanens konkurransekraft må styrkes. Lengre tog vil redusere enhetskostnaden ved å frakte gods på bane og dermed styrke jernbanens konkurransekraft.

Én og én strekning bør prioriteres slik at man raskt får hentet ut effekt, i stedet for å spre tiltak utover hele nettet.

I tillegg til infrastrukturtiltak er det viktig å jobbe med effektive ruteleier for godstransport i grunnrutemodellene. Det innebærer mer langsiktig planlegging av rutetabeller for godstog, slik at rutetabeller for godstog planlegges samtidig med grunnrutetabellene for persontog.

Det haster med å få oppgradert Alnabru-terminalen.

Sjøtransport

NHO LT mener man i større grad også til sjøs bør ha en transportkorridortankegang. Transportkorridorer til sjøs må ses i sammenheng med korridorene på land. Det bør være statens ansvar at vi har gode korridorer og at disse faktisk fungerer.

Insentivordningen for godsoverføring til sjø må videreføres og styrkes. NHO LT mener at delstrekninger på jernbane bør utløse støtte, slik er det ikke i dag. Det viktigste formålet med ordningen er overflytting av gods fra vei, dersom man har en løsning der jernbane inngår som en del av ruta bør også denne delen av strekningen utløse støtte.

Sjøtransportens konkurransekraft må styrkes. Kostnader og tidsbruk i havner reduserer konkurransekraften. NHO LT ønsker en samlet gjennomgang av avgifter og gebyrer. Det totale nivået er viktig, men kanskje enda viktigere er like forhold når det gjelder offentlig pålagte kostnader uavhengig av hvilke steder/havner som skal anløpes.

Flyfrakt

Flyfrakt er vitalt for sjømatnæringen og for store og små industribedrifter i hele landet og flyplassene er sentrale deler av de ulike transportkorridorene.

På tross av at dette er et marked med stort potensial, er forholdene er dårlig tilrettelagt for flyfrakt. Det er behov for egne cargo-områder og regelmessige ruter på de ulike flyplassene for å sikre effektive transporter. Samtidig er ikke flyplassen godsets endelige mål, det er derfor viktig at også flyplassene er knyttet til andre transportformer gjennom effektive intermodale terminaler.

Klima og miljø

NHO LT mener det er behov for sterke insentiver, i form av investeringsstøtte til transportselskaper for å sikre en overgang til nullutslippskjøretøy.

Ettersom flere elektriske kjøretøy tas i bruk i næringstransporten, og spesielt når det kommer flere tunge el-kjøretøy, vil det bli utfordringer knyttet til ladekapasitet, nett og nett-tariffer. Mangelen på offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur er en viktig barriere mot innfasing av elektriske lastebiler. En tydelig plan for hvor det skal etableres energistasjoner vil gi transportørene mer forutsigbarhet og trygghet når de skal investere i kjøretøy.

Biogass tilbyr muligheten for hurtig fylling og lang rekkevidde. For tungtransporten er dette viktige faktorer, og NHO LT mener derfor at biogass kan spille en viktig rolle. De største barrierene mot bruk av biogass er merkostnad både på investering i kjøretøy og drift, samt få fyllestasjoner. De viktigste virkemidlene er tilgang til arealer for fyllestasjoner og en plan for utbygging av infrastruktur, lettelser i bomsystemet, økt produksjon og konkurranse i salg av biogass.

Biodrivstoff har til nå bidratt mest til reduksjonen av næringstransportens klimagassutslipp. Biodrivstoff er også for store deler av næringstransporten, det eneste reelle alternativet til fortsatt bruk av fossilt drivstoff i overskuelig fremtid.

Opptrappingsplanen for bruk av biodrivstoff bør innrettes slik at den både sikrer nødvendig opptrapping i bruken av bærekraftig biodrivstoff i Norge, samtidig som den ivaretar nyttetransportens ønske om tilgang til høyinnblandet biodrivstoff til en konkurransedyktig pris. På denne måten kan klimagassutslippene reduseres vesentlig i transportsektoren.

Siste næringspolitiske saker

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: