NHO Logistikk & Transport

Innhold

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet for 2019 viser at regjeringen ligger etter de økonomiske rammer Stortinget trakk opp i juni 2017 for Nasjonal transportplan for 2018-2029 (NTP). Positiv skatte og avgiftspolitikk.

-NHO Logistikk og Transport registrerer at bevilgningene to år på rad ligger under det gjennomsnittlige årlige beløpet for inneværende NTPs første seks års periode.  Det er i seg selv ikke dramatisk, hvis dette følger en plan om en best mulig utnyttelse av midlene. Hvis det derimot er et signal om at utbyggingsfarten er satt ned, er det grunn til bekymring, sier Are Kjensli, adm dir i NHO LT.

Bevilgningene etter to år av inneværende NTP til vei ligger på 31,1 prosent av den samlede rammen for de seks første årene, mens 33,33 prosent ville vært full måloppnåelse.

For jernbanen er situasjonen dårligere, der er det bevilget 28 prosent av rammen, og for kystformål ligger det på 23,5 prosent.

Situasjonen for godstransport på bane er ekstra bekymringsfullt. Her er det, ifølge budsjettet, satt av 977 millioner kroner til planlegging og bygging over to år, 546 millioner kroner i 2018 og 431 millioner kroner for 2019.  I 2019 vil det bli bygd krysningsspor ved Djupvik, Kvam og Lier; utført nettverksforstekninger gjennom elektrifisering Hønefoss-Follum og laget planoverganger på Kongsvingerbanen.

-Her må man komme over utbyggingsfasen raskest mulig for å øke godstogenes konkurransesituasjon overfor togene. Dagens tempo holder ikke. Samtidig er det behov for statlig driftsstøtte til gods på bane, sier Kjensli. Se også egen sak.


Næringslivets CO2-fond
Regjeringen og næringslivets organisasjoner er i forhandlinger om opprettelse av et CO2-fond for næringslivets transporter. NHO LT var en av initiativtakerne til tanken om et CO2-fond, der bedriftene kunne søke om støtte for å finansiere klimavennlige kjøretøy, for eksempel en elektrisk varebil. Fondet skulle være finansiert av dagens CO2-avgift på drivstoffet næringslivet kjøper.

Dette har møtt motstand hos regjeringen på to punkter:

  • Regjeringen vil at Enova skal ha dette ansvaret
  • Det er uaktuelt å gi fra seg dagens inntekter fra CO2-avgiften

-Det positive er at det er enighet om at det trengs positive stimulerende tiltak for å gjøre det lønnsomt for næringslivet å kjøpe utslippsfrie kjøretøy, sier Kjensli.

 Regjeringen skriver:
«Særleg innan transportsektoren er det mogleg å skalere opp innsatsen på å fase inn null- og lågutsleppsteknologi. Regjeringa ser denne satsinga i samanheng med drøftingane med næringslivet, og ønskjer å halde fram dialogen om gode samarbeidsløysingar mellom myndigheitene og næringslivet.»

Setter ned selskapsskatten
Selskapsskatten settes ned fra 23 % til 22 %, og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 20 % til 25 %. Dette vil indirekte bety at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres noe.

Veibruksavgiften på autodiesel og CO2-avgiften på autodiesel prisjusteres, ingen økning utover dette. Vektårsavgiften prisjusteres, ingen økning utover dette.

Det innføres en vrakpantavgift på lastebiler med kr 5000 for å dekke kostnaden ved at det ble innført vrakpanttilskudd for lastebiler mm ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

-Skatte- og avgiftspolitikken har en god innretning for vår medlemmer, sier Kjensli.

Omsetningskravet for biodrivstoff økes til 12 % i 2019 og til 20 % i 2020 (i dag er denne 10 %). Kravet for innblanding av avansert biodrivstoff økes til 2,25 % i 2019 og 4 % i 2020 (er i dag 1,75 %).

Lånekassen åpnes for sjåførutdanning
Regjeringen åpner for at de som vil ta lastebil-lappen kan få støtte gjennom Lånekassen. Det var NHO Transport som først fikk gjennomslag for at bussjåfører skal få støtte fra Lånekassen, nå blir det utvidet til å gjelde lastebilsjåfører også.

Lånekassen gir ellers ikke støtte til utdanning som er så kortvarig. Her snakker vi om en samlet undervisningstid på 5-6 uker på full tid. Det kan da gis lån og støtte til både undervisning og livsopphold.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: