Foto: Adm. direktør Are Kjensli legger frem plakat om samsunnsansvar for Generalforsamlingen 2022.

Vårt samfunnsansvar

NHO Logistikk og Transport tar medlemmenes samfunnsansvar på alvor. Vi arbeider fortløpende med tiltak for å sikre en redelig, sikker og skikkelig transport- og logistikkbransje.

BAKGRUNN

Transportbransjen på vei er en stor bransje som favner mange ulike segmenter og nisjer. Transportbransjen sysselsetter over 50 000 personer i Norge og omsetter for nesten 80 milliarder kroner. Det er en internasjonal bransje og i deler av markedet er helt åpent for internasjonale
aktører.

NHO Logistikk og Transport har sammen med sine medlemmer jobbet mye med å fremme seriøsitet og omdømme, og arbeidet er pågående.

På denne siden har vi samlet noen av de verktøy vi har utviklet.

 

Plakat om samfunnsansvar (vedtatt i Generalforsamling 6. mai 2022) er en en oppdatert versjon av plakaten som ble vedtatt i Generalforsamling i 2013.

NHO Logistikk og Transport sine krav til leverandører (styrebehandlet i desember 2022)

Rapport 1/22: Storrengjøring i transportbransjen?
En bransje som er bedre enn sitt rykte, eller med utstrakt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping?
Stakeholder AS har på oppdrag fra NHO Logistikk og Transport gjort en gjennomgang av forhold knyttet til lønn og arbeidsforhold; overholdelse av regelverk for kabotasje; trafikkulykker og tekniske forhold ved kjøretøy og kriminalitet knyttet til transport av varer og tjenester. 

Rapport 2/22: Samfunnsnytte av logistikk og transportbransjen.
Om verdiskaping, sysselsetting, transportarbeid og påvirkning på klima og trafikksikkerhet.

E-guide for transportbestilling
NHO Logistikk og Transport bidrar aktivt inn i 3-partssamarbeidet som blant annet har utviklet denne elektoriske veilederen som gir en oversikt over hva du som transportbestiller må følge av regelverk, og hva er det i tillegg lurt å tenke på for å sikre at både gods og sjåfør kommer trygt frem til avtalt tid.

For øvrig jobber vi med informasjon og påvirkning, sammen med NHO-fellesskapet og myndigheter, slik at vareeiere/transportkjøpere blir godt kjent med sine plikter (informasjon, påse-plikt, åpenhetslov). Vi har også et høyt fokus på sjåførrekruttering og kompetansehevende tiltak i bransjen.

nholt logo.png

 

 

Samfunnsansvar for medlemsbedrifter i NHO Logistikk og Transport

 
BAKGRUNN

For å motvirke kriminalitet og useriøsitet i markedet knyttet til norsk og internasjonal logistikk- og transportvirksomhet, har Generalforsamlingen i NHO Logistikk og Transport vedtatt følgende dokument som en retningslinje for medlemsbedriftene for å fremme seriøsitet samt lovlige og rimelige arbeidsforhold for transporttilbydere og deres ansatte.


NULLTOLERANSE OVERFOR ULOVLIG VIRKSOMHET

Medlemsbedriftene skal utvikle samarbeidsrelasjoner mellom vareeiere og leverandører av logistikk- og transporttjenester innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning. Medlemsbedriftene følger regelverket i Nordisk Speditørforbund Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015) for bedrifter som utfører virksomhet som dekkes av disse bestemmelsene, samt gjeldende lover og forskrifter der hvor de utøver sin virksomhet. Medlemsbedriftene etterstreber å avverge ulovlig innførsel av varer og sikre etterlevelse av reglene i gjeldende korrupsjonslovgivning.


LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR

Medlemsbedrifter skal unngå alle former for uakseptable arbeidsforhold. Medlemsbedriftene skal kreve at ansatte får ordnede arbeidsvilkår og et anstendig lønnsnivå ut ifra det som gjelder for det aktuelle yrket i det aktuelle landet.


KOMPETANSE

Medlemsbedriftene skal ha høy kompetanse og gode samhandlingsmønstre blant ansatte og transportleverandører, og skal møte høye kommersielle, etiske og miljømessige standarder.


BÆREKRAFT

Medlemsbedriftene skal delta i utvikling av bærekraftige løsninger innen samferdsel og næringsliv, og velge miljøløsninger som reduserer fotavtrykket.


KONSEKVENSER

Medlemsbedriftene tar sterk avstand fra brudd på regelverk som medlemsbedriftene er bundet av, og avbryter samarbeid med transportaktører – norske eller utenlandske – som gjentatte ganger og/eller i stor grad bryter lover og regler eller utøver annen form for uakseptabel aktivitet. Medlemsbedrifter som opptrer i strid med det som følger av dette policydokument kan gis en advarsel av styret i NHO Logistikk og Transport, og risikerer ekskludering av medlemskap i foreningen i henhold til § 16 i vedtektene til NHO Logistikk og Transport.


Drammen, 06.05.2022

Plakat i pdf - utskriftsvennlig versjon

nholt logo.png

Krav til leverandører - kvalitetssikring av leverandører

  • Våre transportleverandører innehar tillatelser til å drive yrkestransport i/til/fra Norge.
  • Våre leverandører dokumenterer gjennom firmaattest og skatteattest at offentlige krav til kommersiell virksomhet er oppfylt og at skatter og avgifter er betalt.
  • Våre leverandører jobber systematisk med trafikksikkerhet, herunder kompetanse- og skadeforebygging, avviksrapportering og behandling, sikring av last og håndtering av farlig gods (ADR).
  • Kjøretøy og transportutstyr tilfredsstiller reglene i kjøretøyforskriftene herunder at vinterutrustning og vinterdekkbestemmelser holder godkjent standard.
  • Kjøretøy har høyest mulig EURO-klasse, dog ikke lavere enn EURO-klasse 5.
  • Leverandørene har et dokumentert miljø- og/eller klimaprogram.
  • Arbeid utført for oss tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav og arbeidstidsbestemmelsene for yrkessjåfører.

Krav til leverandører i pdf - utskriftsvennlig versjon

Samfunnsnytte av logistikk- og transportbransjen

Rapport 2/2022

Verdiskaping, sysselsetting, transportarbeid og påvirkning på klima og trafikksikkerhet

Logistikk og transportbransjens samlede verdiskaping passerte 50 milliarder kroner i 2021. Det er
godstransport som er det største segmentet, med rundt 27 milliarder kroner av totalen. Dette
inkluderer ikke utenriks godstransport på sjø. Resten fordeler seg på logistikk
med 12,6 milliarder kroner og post- og budtjenester med 10,4 milliarder kroner.

Oslo, oktober 2022

Storrengjøring i transportbransjen?

Rapport 1/2022

En bransje som er bedre enn sitt rykte, eller med utstraktarbeidslivskriminalitet og sosial dumping?

8. januar 2022 varslet Regjeringen en handlingsplan mot sosial dumping. Vi ønsket å få en bedre oversikt over hvor og hva som er utfordringene og gav derfor Stakeholder AS i oppdrag å utarbeide en rapport som inneholdt beskrivelse, analyse og tiltak. Rapporten ble overlevert Samferdselsdepartementet 4. mai.

unsplash.com.

E-guide for transportbestilling

Skal du bestille transport av gods eller varer på vei?

I denne e-guiden får du oversikt over hva du som transportbestiller må følge av regelverk, og hva er det i tillegg lurt å tenke på for å sikre at både gods og sjåfør kommer trygt frem til avtalt tid.

Forebygging av kriminalitet i varebilsegmentet

Veileder fra politiet: Råd og tiltak for hovedleverandører og oppdragsgivere

Veilederen belyser de forskjellige risikofaktorene, samt kommer med råd om hvordan næringen selv kan bidra til å forebygge for kriminalitet.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: