§ 1 Navn

Landsforeningens navn er NHO Logistikk og Transport

§ 2 Formål

Landsforeningens formål er:

 • Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser for styrket konkurranseevne, lønnsomhet og bedrede rammebetingelser
 • Å representere medlemmene utad og bidra til bedret profilering og samfunnskontakt
 • Å bidra til kompetanse- og forretningsmessig utvikling hos medlemmene
 • Å virke for gode og varige relasjoner mellom medlemmene, de ansatte og deres organisasjoner
 • Å avverge arbeidstvister og ivareta arbeidsgiverspørsmål
 • Å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO

§ 3 Lokalisering

Landsforeningens sete er i Oslo

§ 4 Medlemskap

Som medlemmer av Landsforeningen kan opptas firma/konsern*) med avdelingskontorer/driftsenheter som har sitt virke innenfor transport, spedisjon, logistikk og skipsekspedisjon, samt beslektet næringsdrift i tilknytning til havne- og terminalrelatert virksomhet.

Medlemmer som opptas, må ikke motta støtte verken direkte eller indirekte fra det offentlige som har konkurransevridende virkning. Dersom det er tvil om forholdet, kan styret bestemme om medlemskapet skal godkjennes.

Søknad om medlemskap sendes digitalt til NHO og/eller NHO Logistikk og Transport. Dersom søkeren oppfyller kravene til medlemskap, videresendes søknaden for uttalelse til den regionforening hvor søkeren utøver virksomhet, før Landsforeningens styre orienteres om innmeldingen

Søknaden må inneholde en erklæring om:

    Å ville arbeide etter Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser dersom virksomheten krever det
    Å ha tegnet forsikring som samsvarer med vedkommendes virksomhet, f. eks. speditøransvarsforsikring

Søknaden skal vedlegges reviderte regnskaper med dokumentasjon av tilfredsstillende økonomi.

Styret kan i spesielle tilfeller når det foreligger krav om tariffavtale oppta en bedrift som medlem uten at det foreligger årsregnskap.

Når søknad om medlemskap er innvilget, må innmeldingsavgiften betales før vedkommende registreres som medlem.

Styret kan utarbeide nærmere retningslinjer.

Avdelingskontorer/driftsenheter som ikke er egen juridisk enhet, registreres som medlem i den lokalforening hvor avdelingskontoret er registrert

Medlemmene er forpliktet til å overholde Landsforeningens vedtekter, samt de beslutninger og avtaler – som i henhold til vedtektene – treffes av Landsforeningens organer.

Medlemmene er også forpliktet til å sende Landsforeningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som er nødvendige for Landsforeningens virksomhet.

*) Konsern som fastsatt i aksjelovens §1 - 3

§ 5 Regionforeninger

Landsforeningen har åtte regionforeninger med vilkår som fastsettes av den enkelte regionforening.

Et medlem tilknyttes den regionforening som dekker det geografiske området der medlemmet er organisert.

Landsforeningen har følgende regionforeninger: Agder, Vestlandet, Midt-Norge, Møre og Romsdal, Nord-Norge, Rogaland, Øst og Norske Flyspeditørers Forening.

Med unntak av Norske Flyspeditørers Forening skal regionforeningenes navn alltid begynne med NHO Logistikk og Transport Region

Regionforeningenes vedtekter skal forelegges Landsforeningens styre og må ikke være i strid med Landsforeningens vedtekter.

Landsforeningen innkaller til årlig regionkonferanse.

Deltakere er regionforeningenes formenn og Landsforeningens styreledelse og administrasjon.

§ 6 Forholdet til NHO

Landsforeningen er tilsluttet NHO.

Medlemskap i Landsforeningen medfører plikt til å være medlem av NHO, med de unntak NHO vedtar.

Medlemmer som har tariffavtale eller får krav om tariffavtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap, med de unntak NHO vedtar.

Medlemmer som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik tariffavtale, kan velge ikke å være med i det forpliktende tariffellesskapet

§ 7 Selveiende Landsforening

NHO Logistikk og Transport er en selveiende forening.

§ 8 Medlemskap i internasjonale organisasjoner

Medlemmer med virksomhet innenfor transport og/eller spedisjon er også medlemmer av Nordisk Speditørforbund.


Landsforeningen er medlem av FIATA (Federation Internationale des Associations et Assimiles)

§ 9 Styret

Landsforeningen ledes av et styre som består av tolv medlemmer. Styret skal ha en styreleder og to nestledere.


Følgende distrikter skal være representert:   

 • Nord-Norge/Trøndelag
 • Vestlandet
 • Agder og områdene syd for Oslo
 • Oslo og Østlandet nord

Minimum fire representanter skal ha allsidig erfaring fra internasjonal spedisjonsvirksomhet.
Én i styreledelsen skal ha allsidig erfaring fra internasjonal spedisjonsvirksomhet.

Styret skal være allsidig sammensatt m.h.t.:

 • At transportgrenene land, sjø og luft er representert,
 • At det i styret finnes tilfredsstillende kompetanse i tariff- og arbeidsgiverspørsmål.


Funksjonstiden er:

 • Styreleder
  1 år, med 4 år maksimum sammenhengende funksjonstid
 • Nestledere
  1 år, med mulighet for gjenvalg
 •  Styremedlemmer
  2 år, med mulighet for gjenvalg


Seks styremedlemmer er på valg hvert år.
Styreleder og nestledere velges blant de valgte styremedlemmene.
For å kunne velges og fungere som styremedlem, må personen være ansatt i ledelsen i en medlemsbedrift.
Et firma/konsern kan ikke være representert med flere enn to i styre
Styret er beslutningsdyktig når seks medlemmer er til stede.
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. I tilfelle av stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Styret oppnevner representanter til Landsforeningens utvalg, NHOs organer, styret i Speditørenes Kompetansefond, FIATAs organer og styret i Nordisk Speditørforbund.

Det innkalles til styremøte med rimelig varsel.
Protokoll fra møtene sendes styret.

§ 10 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Landsforeningens høyeste myndighet.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Tidspunktet fastsettes av styret.
Innkalling med saksliste og nødvendige saksdokumenter sendes medlemmene tre uker i forveien.

Ordinær generalforsamling skal inneholde følgende saker:

1          Valg av møteleder
2          Valg av to representanter for undertegning av protokollen
3          Styrets beretning
4          Godkjenning av revidert regnskap
5          Fastsettelse av kontingent og innmeldingsavgift
6          Fastsettelse av styrehonorar
7          Innkomne forslag, evt. vedtektsendringer etc.
8          Valg

8.1       Styremedlemmer
8.2       Styreleder
8.3       Nestledere
8.4       Valgkomité
8.5       Revisor

Det føres protokoll som sendes medlemmene.

Saker som medlemmene ønsker behandlet, må være innkommet til styret senest to måneder før generalforsamlingen. Styret kan unntaksvis føre senere innkomne saker på innkallingen dersom styret mener det er viktig. Generalforsamlingen kan ikke treffe beslutninger som binder medlemmer i saker som ikke står på agendaen.

Stemmeregler

Hvert medlem har fra 1 til 14 stemmer, avhengig av antall årsverk, etter følgende regler:

Inntil 49 årsverk

1 stemmer

50-99 årsverk

2 stemmer

100-199 årsverk

4 stemmer

200-399 årsverk

6 stemmer

400-749 årsverk

8 stemmer

750-1299 årsverk

10 stemmer

1300-1599 årsverk

12 stemmer

over 1600 årsverk

14 stemmer

Samlet stemmetall for et firma/konsern er begrenset oppad til firmaets/konsernets totale antall årsverk.

Beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Det er anledning til å møte og stemme med skriftlig fullmakt, som registreres og godkjennes før generalforsamlingen begynner. Det føres protokoll som undertegnes av to valgte representanter og styrets formann.

Kun medlemmer som er med i det forpliktende tariffellesskap har stemmerett i arbeidsgiversaker.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller ¼ av medlemmene ønsker det. Tid og sted bestemmes av styret. Innkalling skjer skriftlig med to ukers varsel. Kun saker som er oppgitt i innkallingen, kan behandles.

§ 12 Valgkomiteen

Valgkomiteen består av fire medlemmer, innstilt av styret. Sammensetningen skal reflektere styrets sammensetning så langt det er mulig.


Valgkomiteen innstiller overfor Generalforsamlingen på følgende valg:

    Styremedlemmer
    Styreleder
    Nestledere

I tillegg innstiller valgkomiteen på fastsettelse av styrehonorar for neste periode.

§ 13 Daglig leder

Landsforeningens administrasjon (sekretariat) ledes av en direktør, ansatt av styret. Direktøren er ansvarlig for Landsforeningens daglige virksomhet i overensstemmelse med retningslinjer og instrukser, fastsatt av styret. Direktøren har møte- og talerett i generalforsamlingen og styret. Direktøren er sekretær for valgkomiteen og styret.

§ 14 Kontingent

Kontingent til Landsforeningen forfaller èn gang pr. år.


Medlemmer som ikke har betalt kontingent, er ikke stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent, kan ekskluderes og kan ikke bli medlem på ny før gjelden er betalt.

Det beregnes vanlig forsinkelsesrente for forfalt, ikke innbetalt kontingent.

§ 15 Lojalitetsbestemmelse

Hvis en eller flere av landsforeningens medlemsbedrifter er rammet av en streik, må øvrige medlemmer vise solidaritet.


Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få landsforeningens tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Brudd på lojalitetsbestemmelsen kan medføre varig eller tidsbegrenset eksklusjon og/eller gebyr til landsforeningen på opptil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.


§ 16 Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes dersom det


    opptrer i strid med Landsforeningens formål
    unnlater å betale kontingent

Eksklusjon foretas av et enstemmig styre i Landsforeningen. Hvis ikke denne enigheten oppnås, kan saken behandles på nytt styremøte, hvor eksklusjonen kan foretas med alminnelig flertall.

Styret i det innklagede medlems regionforening skal uttale seg før saken behandles i Landsforeningens styre. Det innklagede medlem har rett til å uttale seg i møte med regionforeningens styre og disse synspunktene skal tas med i regionforeningens uttalelse.

Beslutning om eksklusjon av NHO-medlemmer skal godkjennes i NHOs styre før eksklusjonen iverksettes.

§ 17 Utmelding

Et medlem kan ikke tre ut av Landsforeningen før medlemskapet har vart i to år. Utmeldelsen må skje skriftlig med seks måneders varsel.

Hvis utmeldelsen fra en bedrift som er medlem i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt før den dag gjeldende tariffavtale for bedriften sies opp, kan bedriften først tre ut av Landsforeningen når den nye tariffavtalen er utløpt. NHO kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap å tre ut under en arbeidskonflikt.

Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av Landsforeningen og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan NHOs Hovedstyre bestemme at bedriften skal tre ut av Landsforeningen allerede ved tariffavtalens utløpstid.

Hvis en bedrift trer ut av Landsforeningen, må den fra samme tidspunkt også tre ut av NHO.

Et utmeldt medlem har intet krav overfor Landsforeningen. Dette gjelder også innbetalt årskontingent.

§ 18 Vedtektsendringer

Endringer i Landsforeningens vedtekter kan besluttes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at beslutning skal være gyldig, kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer for forslaget.

Forslag til vedtektsendring må være mottatt av styret minst to måneder før generalforsamlingen. Forslaget skal sendes medlemmene sammen innkallingen til generalforsamling, vedlagt styrets innstilling.

§ 19 Oppløsning

Forslag om oppløsning må fremsettes av Landsforeningen styre overfor ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling.

For å kunne behandles, må forslaget være bekjentgjort for medlemmene senest tre måneder på forhånd.

For gyldig beslutning om oppløsning kreves flertall på 2/3 av de avgitte stemmer.

Ved oppløsning fastsetter Generalforsamlingen anvendelse av Landsforeningens midler, etter innstilling fra styret.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: