NHO Logistikk & Transport

Innhold

Varsler ny godsstrategi

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen varslet behovet for en ny godsstrategi da han innledet til et seminar om arbeidet med nye Nasjonal transportplan for 2022-2033.

-Vi må passe oss for ikke å forsøke å fikse en påhengsmotor som faktisk virker, sa Moe Gustavsen om klimamålene som ble satt for inneværende NTP. Det samme gjelder ikke om godstrategien. Tvert imot.

Der har han fått et mandat for å gjennomgå virkemiddelapparatet og de virkemidlene som er satt for å få til en overføring av gods fra veg til sjø og bane.

Eksterne marginale kostnader skal gås igjennom. Det betyr i praksis å finne det samfunnsøkonomiske grunnlaget for å forskjellsbehandle de ulike transportformene, enten gjennom støtteordninger eller avgifter.

NHO Logistikk og Transport ga uttrykk for at man allerede vet at det er langt lavere eksterne kostnader knyttet til transport på jernbane enn på vei, og at dette rettferdiggjør en støtteordning for å sikre at vi beholder og utvikler potensiale for gods på jernbanen. I prinsippet er det ingen forskjell på å gi støtte til kollektivtrafikken for å få persontrafikken over fra personbil til buss, tog og bane og å gi støtte til gods på bane. Flere europeiske land har innført en slik støtteordning.

Vegdirektøren ga ikke noen løfter om at det ville bli konklusjonen i neste NTP, men slo fast at «vi må være tydeligere i den nye strategien».

Dag Arthur Aasbø, direktør for samfunnskontakt i Borregaard, sa at det Vegdirektøren kaller «markedsproblemer» for gods på jernbanen ikke er mangel på etterspørsel, men at tilbudet er for dårlig i forhold til prisen.

Direktør i Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik, sa at man må se utbygging av vei og jernbane i sammenheng, fordi en stekt satsing på vei samtidig vil redusere markedet for jernbanetransport.

NTP-sekretariatet, som jobbe for alle de fire samferdselsetatene og ledes av vegdirektøren, skal også evaluere internasjonale godstrender og gjøre en nordisk gods- og varestrømsanalyse.

Møtet i Oslo mandag 26. november var ett av flere regionale møter, som NTP-sekretariatet holder for å få innspill fra næringsliv, kommuner og fylkeskommuner. NHO Viken og NHO Innland holdt innlegg på vegne av NHO-familien og i tillegg ble det holdt innlegg fra fem bedrifter fra ulike bransjer for å belyse transportbehovet.

Nye NTP vil bli behandlet i Stortinget våren 2021, og før det skal den være overrakt og behandlet i regjeringen, slik at plangrunnlaget fra NTP-sekretariatet vil kunne være klart våren 2020. Samferdselsdepartementet lager den ferdige NTP-meldingen, som sendes til Stortinget.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: