NHO Logistikk & Transport

Innhold

-Komplett umulig å holde oversikt

jon austrheim lastebil jernbane

Toten Transport-sjef Jon Austrheim ber om hjelp til å ansvarliggjøre myndighetene og få ryddet opp i kaoset knyttet til AutoPASS-systemet. Foto: Per Dagfinn Wolden, AT.no

Konkurransevridende rabattordninger, total forvirring rundt AutoPASS for ferje-ordningen, problematisk forhåndsbetaling og både lovstridige og mangelfulle fakturaløsninger. Toten Transport ber om at det ryddes opp.

Etter at AutoPASS ble innført som felles elektronisk betalingsordning både for bompasseringer og ferjetransport, har mange transportører varslet om at løsningen ikke fungerer tilfredsstillende og har påført selskapene store ekstrakostnader.

Utfordringene vokser med størrelsen på bedriften

– Ordningen er på ingen måte ferdigutviklet og har skapt store utfordringer for oss. Jo flere biler du har, jo verre blir det, sier Jon Austrheim, administrerende direktør i Toten Transport AS.

Fraktegiganten er ikke den eneste som har merket problemene på bunnlinjen. Men utfordringene vokser jo større selskapene er. Toten Transport administrerer godstransport med mer enn 250 kjøretøy og har daglig store bom- og ferjekostnader som skal viderefaktureres for de ulike transportoppdragene. De er derfor avhengig av å ha god oversikt over utgiftene. Men det er slett ikke enkelt. Austrheim forklarer:

– Etter en lang innkjøringsperiode fungerer AutoPASS-brikken i dag godt som betaling for bompasseringer. Men innførselen av AutoPASS som elektronisk betaling av ferjebilletten er organisert slik at det er svært problematisk å praktisere, og ikke minst er det svært arbeidskrevende å holde oversikt over hvilke kostnader dette virkelig representerer. Vi må forholde oss til ulike ferjetakster og selskaper avhengig av hvilke fergestrekninger man benytter, og i tillegg riksvegferjer og ferjer administrert av fylkeskommuner, som skaper ytterligere kaos på kostnadssiden.

Store kostnadsøkninger med forsinket dokumentasjon

Austrheim beskriver store variasjoner i priser og ordninger og betydelige skjulte takstøkninger som krever daglige detaljoppfølginger for å kunne belaste kundene riktig. 

– Resultatet så langt er at vi får betydelige ekstrakostnader, som forverrer konkurransesituasjonen.

Enkelte ferjestrekninger har økt med opp til 37 prosent etter innførsel av AutoPASS som betalingsløsning, og bomkostnader på blant annet Hardangerbrua er nærmest doblet.

– Dette er økninger som først kommer for en dag når fakturaoversiktene blir tilgjengelig, noe som gjerne skjer lenge etter at man egentlig kunne ha benyttet dokumentasjonen overfor kundene. 

Forskjellig rabatt etter størrelse på bedriften

Rabattordningene ved ferjeoverfarter er det heller ikke enkelt å bli klok på.
– Ordningen er direkte konkurransevridende mellom små og store transportselskaper. For å få rabattkort på ferje krever Vegdirektoratet en forskuddsbetaling for hvert kjøretøy.

For store transportselskap som Toten Transport er det krav til forskuddsbetaling på opp mot 26 300 kroner, som da utløser 40 prosent rabatt på ferjebilletten. 

– Kjøper du imidlertid ferjekortet privat, får du to biler på én avtale og i tillegg 50 prosent rabatt på billetten, i stedet for 40. Bare denne forskjellen representerer  merkostnader for Toten Transport på én million kroner årlig. 

Godstransport betaler for kollektivtrafikk

Austrheim mener dette er en form for forskjellsbehandling som ikke kan aksepteres siden den svekker mange selskapers konkurransekraft i markedet.
– Vi mener at forhåndsbetaling bør fjernes og at passering i bomanlegg bør faktureres på lik linje med kjøp av andre tjenester. Gjennom forskuddsbetaling bygger Vegdirektoratet og ferjesekapene opp en kapitalbase som selskapene må finansiere. For Toten Transport alene utgjør dette en kapitalbinding på 3 millioner kroner.

Han opplever det også som lite gjennomtenkt at godstransporten skal få vesentlig økte kostnader, mens bussene får store besparelser.

– Det er selvsagt positivt og styrker persontrafikk med buss, men det blir helt uakseptabelt at det er godstrafikken som skal belastes disse kostnadene.

Mister momsfradrag grunnet ulovlige fakturaer

Ifølge Lastebil.no har Vegdirektoratet gjennom AutoPASS i flere år har brutt en rekke lover og regler ved fakturering av ferjebetalinger over bombrikken. Dette har også Toten Transport AS fått merke gjennom å ha gått glipp av momsfradrag, siden denne lenge ikke ble spesifisert ved enkelte ferjeoverfarter belastet med AutoPASS.

– Her haster det virkelig å rydde opp. Logistikk og transport representerer næringslivets konkurransekraft, der stabile rammevilkår er en forutsetning for å lykkes. Det er absolutt ikke tilfelle i dag, forteller Aurstrheim. Toten Transport har i møte med NHO LT og NLF tatt opp bekymringene. Det arbeides nå med å finne løsninger som næringen kan leve med.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: