NHO Logistikk & Transport

Innhold

Honnør til Hareide - positiv Nasjonal Transportplan fra Regjeringen

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

Skjermdump fra regjeringen.no

Regjeringen viser med denne fremleggelsen at samferdsel er et viktig satsingsområde. Vi oppfatter at dette er en plan som i hovedsak er positiv for norsk transport- og logistikkbransje, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Solid investeringsramme på 1200 milliarder, likevel viktig å få mest mulig igjen for pengene.

Samferdselsminister Hareide har fått gjennomslag for en betydelig satsing på samferdsel til tross for at pandemien har lagt mer press på norsk økonomi. Vi er tilfredse med investeringsrammen. Vi i NHO LT er også svært opptatt av å få mest mulig igjen for pengene. Derfor er vi positive til at Nye Veier får prosjekter for 35 milliarder kroner, og også tar over bygging av prosjekter på bane.

Nødvendig fylkesveisatsing på plass.

Det er lagt opp til investeringer på 52 milliarder kroner i fylkesveinettet. Norske vareeiere er helt avhengig av å få varene helt fra opprinnelsessted til markedet. Derfor er det helt nødvendig at Nasjonal transportplan sikrer et løft i fylkesveisatsingen, også for å demme opp for vedlikeholdsetterslepet, sier Kjensli.

Viktig signal om satsing på forskning og innovasjon.

Med de store endringene (digitale løsninger, det grønne skiftet) er det viktig at vi får opp en satsing på forskning, utvikling, innovasjon og pilotordninger. Vi konstaterer at Regjeringen vil prioritere satsinger innen disse områdene. Vi skal på vår side bidra til å mobilisere næringslivet for å skape de beste løsningene, for eksempel gjennom Grønt landtransportprogram, understreker Kjensli.

..…men mulig rødt lys for godsterminaler på bane.

Nasjonal transportplan har positiv omtale av godsterminalene i de tre største byene. Utvikling av Nygårdstangen i Bergen, Heggstadmoen i Trondheim og oppstart ved Alnabru i Oslo. Her må vi uttrykke bekymring over at dette er gammelt nytt. I forrige NTP ble det lansert en godstogsatsing på 18 milliarder kroner, hvorav 5,5 milliarder kroner skulle brukes i første periode. Dette har ikke blitt realisert, og vi kan ikke se at det ligger vesentlig satsing inne i denne planen, sier Are Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: