Ønsker sterkere fokus på trafikksikkerhet ved bestilling av transporttjenester

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten.

En arbeidsgruppe bestående av bransjeorganisasjoner og myndigheter innen transportsektoren har på anmodning fra Statens Havarikommisjon utarbeidet en rapport hvor det foreslås tiltak som sikrer økt oppmerksomhet på trafikksikkerhet på vei.

Arbeidet er nå avsluttet og rapporten er ferdigstilt.

- Statens Havarikommisjon ba om at NHO Logistikk og Transport skulle ta et overordnet ansvar for utvalgsarbeidet, en oppgave vi har tatt på største alvor, sier utvalgsleder advokat Thor Chr. Hansteen i NHO Logistikk og Transport.

- Det har vært en et veldig godt og konstruktivt samarbeid mellom alle de som har deltatt i arbeidet, og samarbeidet mellom myndigheter og bransjeorganisasjoner oppleves som utviklende. Alle vi som har deltatt i utvalgsarbeidet har fått en økt bevissthet omkring de behov og de utfordringer som gjør seg gjeldende, sier Thor Chr. Hansteen.

Leder av arbeidsgruppen, Thor Chr. Hansteen


Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke trafikksikkerheten, og påpeker at alle ledd i transportkjedene har et ansvar for å bidra i dette arbeidet. Selv om det er mange utfordringer knyttet til at det ofte er flere aktører involvert i en enkelt transport, og flere lands regelverk kan komme til anvendelse, så mener arbeidsgruppen at tiltakene som foreslås er gode utgangspunkt for økt bevissthet og oppmerksomhet på trafikksikkerhet.

Avdelingsdirektør Rolf Mellum i Statens havarikommisjon er svært fornøyd med at sikkerhetstilrådingen i temarapporten, som peker på bestillernes rolle for trafikksikkerhet i godstransporten er fulgt opp. Undersøkelsen har påvist svakheter ved trafikksikkerhet i hele transportkjeden. NHO Transport og Logistikk viser her stort samfunnsansvar ved at de sammen med myndigheter og andre bransjeorganisasjoner tar tak i dette. Mellum påpeker at det er også et godt eksempel på læring og effekt av selve undersøkelsen, hvor involvering og samhandling med berørte parter er sentralt for å oppnå bedre sikkerhet.


Forslag til tiltak fra arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen anbefaler følgende forslag som hver for seg og samlet kan bidra til et sterkere fokus på trafikksikkerhet i forbindelse med bestilling av transporttjenester;

 • Eksisterende lovverk klargjøres for så vidt gjelder ansvar for bestilling av transporttjenester, og sikre at en samlet oversikt over slike bestemmelser er lett tilgjengelig.
 • Kontrollmyndighetene gis økte og tilstrekkelige ressurser.
 • Arbeidstilsynet publisere oversikt over stansede virksomheter.
 • Relevante bransjeorganisasjoner oppfordres til å sette større fokus på transportbestillerenes ansvar.
 • Relevante bransjeorganisasjoner anmodes om å vurdere hvordan trafikksikkerhet ifm. bestilling av varetransport kan inntas som tema i aktuelle bransjeavtaler.
 • Arbeids- og sosialdepartementet og Samferdselsdepartentet anmoder Treparts bransjeprogram for transport om å fokusere på spørsmål knyttet til bestilling av transporttjenester.
 • Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet utreder om det er aktuelt og praktisk gjennomførbart med en ny felles forskrift som regulerer ansvar i tilknytning til bestilling av transporttjenester.
Bakgrunn for arbeidet

Statens Havarikommisjon (SHK), har undersøkt fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog, og som ble varslet SHK vinteren 2019. Undersøkelsen ble publisert våren 2020.
Temaundersøkelsen tok utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog som ble varslet til SHK vinteren 2019, og hvor andre trafikanter enn vogntogførerne ble påført personskade. Formålet med temaundersøkelsen var å kartlegge transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet i tilknytning til lov- og regelverk, leverandørvalg, kontraktsutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging.
SHK fremmet en sikkerhetstilrådning om at NHO Logistikk og Transport tok ansvar for å lede et påvirkningsarbeid for å øke ansvaret for trafikksikkerhet i bestillingskjeden av transportoppdrag.
Arbeidsgruppen har bestått av organisasjoner som representerer transportbestillere (speditører, vareeiere og logistikkbedrifter), transportører og sjåfører, samt representanter fra myndighetene. '
Målet for arbeidet har vært å vurdere rapporten fra SHK og foreslå tiltak som sikrer økt fokus på trafikksikkerhet. Arbeidsgruppen har gjennomgått gjeldende rammeverk for bestilling og utførelse av transportoppdrag og vurdert nye tiltak.


Arbeidsgruppen har bestått av følgende deltakere:
 • Thor Chr. Hansteen, NHO Logistikk og Transport (leder)
 • Kjetil Mansåker Wigdel, Statens vegvesen
 • Haakon Stubstad Henriksen, Statens vegvesen
 • Morten Lien, Arbeidstilsynet
 • Stian Johansen, Arbeidstilsynet
 • Geir Kvam, Fellesforbundet
 • Petter Sommervold, Yrkestrafikkforbundet
 • Sindre Finnes, Norsk Industri
 • Trond Davidsen, Sjømat Norge
 • Jan-Terje Mentzoni, Norges Lastebileier-Forbund
 • Silje Vhile Braaten, NHO Logistikk og Transport

Spørsmål i forbindelse med rapporten kan rettes til:
NHO Logistikk og Transport v/Thor Chr. Hansteen
thor.chr.hansteen@nholt.no/ tlf. 917 85 051

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: