Miljø og transport

Mobilitet og grønn transport

Hvilke grønne tiltak og støtteordninger knyttet til transport og logistikk finnes det? Hva utgjør tungtransportens klimautslipp egentlig? Finnes det et nettverk som passer for meg?

Klima-fakta om transport og logistikk

 • Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og står samlet for rundt 30 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Veien mot lav- og nullutslipp er lengre for tyngre kjøretøy og -maskiner enn tilfellet er for lette personbiler. 80 prosent av nybilsalget i Norge i 2022 var elbiler. El-bilsalget har for alvor løsnet for varebil-segmentet, mens det for tungtransporten vil ta lengre tid da både kjøretøypark og lade- og fylleinfrastruktur ikke er klart. Det er cirka 500 000 varebiler og 70 000 lastebiler i Norge.

 • Regjeringen har som klimamål å halvere utslippene fra transportsektoren i 2030, sammenliknet med 2005. For å oppnå dette stilles det krav til 0-utslipp i offentlige anbud, økt omsetningskrav for biodrivstoff og en kraftig økning i CO2-avgiften. Det betyr at mye av biltransporten må over på strøm, både for personer og varer. Samtidig kan biogass spille en viktig rolle, mens hydrogen trolig vil få større betydning på lengre sikt. Regjeringen kom i desember 2022 med en ladestrategi, som har en rekke forslag til tiltak.

Dette mener vi

Det er behov for sterke insentiver, i form av investeringsstøtte til transportselskaper for å sikre en overgang til nullutslippskjøretøy.

Ettersom flere elektriske kjøretøy tas i bruk i næringstransporten, og spesielt når det kommer flere tunge el-kjøretøy, vil det bli utfordringer knyttet til ladekapasitet, nett og nett-tariffer. Mangelen på offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur er en viktig barriere mot innfasing av elektriske lastebiler. En tydelig plan for hvor det skal etableres energistasjoner vil gi transportørene mer forutsigbarhet og trygghet når de skal investere i kjøretøy.

Biogass tilbyr muligheten for hurtig fylling og lang rekkevidde. For tungtransporten er dette viktige faktorer, og NHO LT mener derfor at biogass kan spille en viktig rolle. De største barrierene mot bruk av biogass er merkostnad både på investering i kjøretøy og drift, samt få fyllestasjoner. De viktigste virkemidlene er tilgang til arealer for fyllestasjoner og en plan for utbygging av infrastruktur, lettelser i bomsystemet, økt produksjon og konkurranse i salg av biogass.

Biodrivstoff har til nå bidratt mest til reduksjonen av næringstransportens klimagassutslipp. Biodrivstoff er også for store deler av næringstransporten, det eneste reelle alternativet til fortsatt bruk av fossilt drivstoff i overskuelig fremtid.

Opptrappingsplanen for bruk av biodrivstoff bør innrettes slik at den både sikrer nødvendig opptrapping i bruken av bærekraftig biodrivstoff i Norge, samtidig som den ivaretar nyttetransportens ønske om tilgang til høyinnblandet biodrivstoff til en konkurransedyktig pris. På denne måten kan klimagassutslippene reduseres vesentlig i transportsektoren.

Dette gjør vi

Vi har etablert Grønt landtransportprogram, for å sikre utvikling av nye løsninger, pilotprosjekter for batterielektrisk, biogass.

Vi gjør analyser av kjøretøymarkedet, lade- og fylleinfrastruktur, arrangerer seminarer, lager veiledere i innkjøp og setter agendaen på dagsorden både nasjonalt og regionalt.

Vi markedsfører mulige støtteordninger fra kommuner og Enova.

Vi gir råd til myndigheter (Storting, Regjering og departementer, Statens vegvesen og bykommuner)

Det grønne skiftet for logistikk- og transportbransjen

Hvordan kan bransjen kutte 50 % klimagasser innen 2030?

Denne rapporten viser status og prognose for det grønne skiftet for veitransportdelen av transport- og logistikkbransjen i Norge. Den tar utgangspunkt i FNs, EUs og Stortingets mål om kutt i utslipp og gjør rede for utviklingstrekk og prognoser for kjøretøypark, drivstoffteknologi, ladeinfrastruktur og kraftbehov.

Rapporten er sammenstilt materiale fra Samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Grønt landtransportprogram og bearbeidet/skrevet av næringspolitisk direktør Ole A. Hagen. Stor takk til Ingelin Noresjø og Simen Narum som har bidratt med innspill, data, kommentarer og korrektur.

Støtteordninger for miljøtiltak innen transport og logistikk

Miljønettverk for bedrifter innen transport og logistikk

Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

 • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
 • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
 • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
 • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport
Siste nytt om miljø
 1. Vær en inspirator i det grønne skiftet

  Nå er vi på jakt etter kandidater som vil være med i kampen om miljøprisen 2024. Dette er en gylden anledning til å vise frem din bedrift og gode initiativ som skal bidra til å nå klimamålene. Prisen har som formål å berømme, inspirere og formidle kunnskap om miljøvennlig varetransport.

 2. Toten Transport jubler for tungtrafikkfelt

  Nyheten om at lastebiler nå kan ta i bruk kollektivfeltet på flere strekninger inn og ut av Oslo blir tatt godt imot av transportnæringen. – Vi i transportbransjen er ikke akkurat bortskjemte med slike gode tiltak, så dette er svært positivt, sier administrerende direktør i Toten Transport, Maarten Beck. - Dette vil lette hverdagen.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: