Fra 1. januar må CHED deklareres ved ankomst til grensen

Publisert

Varer fra tredjeland med krav om EUs felles innførselsdokument om helse (CHED) må fra 1. januar 2023 deklareres ved ankomst til grensen.

Tolletaten har kommet med veiledning for innførsel av næringsmidler fra tredjeland som krever CHED-dokumentasjon. Som vi har informert om tidligere, vil disse varene være underlagt det nye tollsystemet allerede fra nyttår. Det vil si at de ikke kan innføres på direktekjøringsordningene, og at en eventuell innleggelse på tollager må deklareres. Med andre ord vil alle slike vare måtte fortolles før grensepassering, uavhengig av om de skal over på fri disponering eller inn på tollager.

Dette skaper imidlertid noen komplikasjoner i tilknytning til Mattilsynets regler og prosedyrer for innførsel av slike næringsmidler. Som følge har Tolletaten satt sammen et midlertidig system for å imøtekomme disse utfordringene. Under følger etatens prosedyrebeskrivelse. En mer detaljert gjennomgang finner dere via denne lenken (toll.no).

Merk at dette kun gjelder varer fra tredjeland som er underlagt plikt til å benytte EUs felles innførselsdokument om helse; CHED.

Prosedyrebeskrivelse for deklarasjon og lossetillatelse for CHED-pliktige varer fra tredjeland som skal underlegges kontroll av Mattilsynet

For å unngå forsinkelser er det viktig at prosedyren følges slik at både Mattilsynet og Tolletaten får gjennomført de kontrollene som EUs kontrollforordning pålegger oss. Den nye CHED-ekspedisjonsenheten i TVINN skal benyttes. Den vil også etter hvert gi mulighet for å levere inn deklarasjonen inntil 5 dager før grensepassering/ankomst til landet.

  1. Varene må meldes inn i TRACES – CHED del 1 i henhold til fristene gitt av Mattilsynet.
  2. Deklarasjon leveres i TVINN for prosedyren innlegg på tollager eller fri disponering, alt ettersom videre prosedyre og tilgjengelig informasjon. I rubrikk 44 skal det alltid oppgis CHED-nummer.
  3. Tollrepresentant sender epost til ched@toll.no. Tollrepresentant ber om at deklarasjonen tas til behandling. Deklarasjons-ID må oppgis i denne e-posten.
  4. Deklarasjonen blir tatt opp til manuell behandling av Tolletaten og CHED del 1 sjekkes.
  5. Melding om begrenset lossetillatelse blir returnert til importør/representant: «Deklarasjonen er mottatt og kontrollert av Tolletaten. Forsendelsen med CHED-pliktige varer kan losses på angitt lossested for Mattilsynets grensekontrollstasjoner. Deklarasjons-ID. må fylles ut i CHED-del I rubrikk «Customs Document Reference». Tolletaten får beskjed fra Mattilsynet om resultatet av deres kontroll. Er CHED-del 2 godkjent vil deklarasjonen bli godkjent».
  6. Tollrepresentant /importør må legge deklarasjons-ID fra TVINN inn i rubrikk «Customs Document Reference» i CHED-del I i TRACES. Dette for å sikre hurtigere saksgang mellom Mattilsynet og Tolletaten.
  7. Varene må losses på det sted som er angitt av Mattilsynet. Når varene er losset kan Mattilsynet gjennomføre sin kontroll.
  8. Mattilsynet fyller inn resultatet av kontrollen og godkjenner eller avviser CHED i TRACES.
  9. Hvis Mattilsynet ikke godkjenner varen, fatter de vedtak om videre behandling som ofte er retur eller destruksjon. Deklarasjonen blir avvist i TVINN med henvising til Mattilsynets vedtak.
  10. Tolletaten mottar beskjed om kontrollresultat fra Mattilsynet. CHED blir kontrollert og hvis alt er OK blir varen frigitt i TVINN og ekspedisjons- og løpenummer blir tildelt og varen kan disponeres i henhold til valgt prosedyre.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: