Hvordan oppfylle ditt ansvar som transportkjøper?

Publisert

Dersom en sjåfør som kjører en transport for deg får for dårlig betalt av sin arbeidsgiver, er det da også ditt ansvar? Transportbestillere, som speditører og vareeiere, har et medansvar og noen klare plikter etter regelverket.

Allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår

Allmenngjøringen av lønns- og arbeidsvilkår gjelder for nasjonal transport, kabotasje og kjøring etter direktive om kombinerte transporter. Det gjelder ikke for internasjonal transport. For transportkjøpere, innebærer allmenngjøringsbestemmelsen to plikter: en informasjonsplikt og en påseplikt.

Informasjonsplikten innebærer at den som bestiller transporten i kontrakten skal informere hovedleverandør av transporttjenesten om at sjåførene har krav på allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår. Dersom hovedleverandøren inngår avtale med en underleverandør er det hovedleverandøren som har ansvaret for å informere videre.

Som transportkjøper har man altså en informasjonsplikt overfor sin hovedleverandør, men ikke for ev. underleverandører, det er det hovedleverandøren som har.

I tillegg til å informere skal også bestiller ha rutiner for å kunne følge opp at hovedleverandøren følger allmenngjøringsforskriften, altså at sjåførene faktisk får allmenngjort lønn. Dette er påseplikten. Det samme gjelder her vedrørende underleverandører: dersom hovedleverandøren bruker en underleverandør til å gjennomføre transportoppdraget, vil ikke bestiller lenger ha påseplikt.

For å oppfylle påseplikten, må det kontrolleres at krav til lønns- og arbeidsvilkår etterleves. Regelverket spesifiserer ikke konkret hva som kreves av bedriftsinterne systemer og rutiner for å oppfylle påseplikten. Man er heller ikke forpliktet til å hente inn alle sjåførers lønnsslipper eller oppbevare disse. For å oppfylle forpliktelsen kan man for eksempel ha:

  • Klausuler i kontrakten som gir tilgang til nødvendig dokumentasjon når det trengs for å gjennomføre kontroll

  • Nødvendig kontroll, for eksempel gjennom stikkprøve

Man kan også ha et medansvar etter andre bestemmelser om vegtransport. Det kan du lese mer om her.

NHO LTs Generalforsamling vedtok i 2013 et policydokument om CSR, dette er fortsatt gjeldende. Formålet er å sikre seriøsitet, ordnete forhold og et rimelig lønnsnivå for den aktuelle yrkesgruppe og det aktuelle land, hos utenlandske leverandører av transporttjenester.

Det står også mer om transportbestillers plikter og medvirkeransvar i Veilederen for transportbestillere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: