NHO Logistikk & Transport

Innhold

Avklaring om EUs Mobilitetspakke

eu-flagg

Foto: Markus Spiske, Unsplash.com

Endelig har man kommet til enighet om EUs Mobilitetspakke. Dette vil bidra til å avklare mye av den usikkerheten transportbransjen har måttet leve med i lang tid, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Etter en foreløpig gjennomgang tror NHO LT at de nye bestemmelsene skal være mulig å etterleve i praksis. Det er imidlertid flere problemstillinger det gjenstår å løse. Kjensli påpeker derfor at tiden frem til de nye bestemmelsene skal implementeres må brukes effektivt.

-Det er blant annet en del uløste spørsmål rundt myndighetenes ansvarsområde. Vi håper derfor på en god og konstruktiv dialog for å finne frem til løsninger som både fungerer i praksis og som sikrer bærekraft for seriøse aktører, sier Kjensli. NHO LT forutsetter at myndighetene vil utarbeide nye regler og retningslinjer i samarbeid med de berørte parter.

NHO LT vil  sammen med våre mange medlemmer som utøver godstransport på vei etter beste evne bistå i dette arbeidet.

NHO LT, som er en aktiv pådriver for seriøsitet i bransjen, ser ikke bort fra at useriøse aktører som bevisst vil bryte regelverket fortsatt vil kunne utøve sin aktivitet på tross av de nye reglene. Det er derfor viktig å fortsatt styrke myndighetenes arbeid med kontroll og tilsyn. Det er også viktig å opprettholde fokus på bestilleransvaret og påseplikt for transportkjøpere.

Enigheten i forhandlingene mellom Rådet og Europaparlamentet ble nådd tidlig torsdag morgen, og reglene er fortsatt ikke formelt vedtatt, men dette anses som en formalitet. Implementeringen av reglene vil også ta tid, minst 18 måneder etter at de blir gjeldende.

Her er en foreløpig oversikt over endringene:

Kabotasjereglene blir som i dag, man kan maksimalt kjøre tre turer i løpet av syv dager. Det legges imidlertid til en "avkjølingsperiode" på fire dager, etter at det siste oppdraget er utført. Kjøretøy skal dessuten tilbake til landet der bedriften er etablert hver 8. uke.

Tredjelandskjøring vil underlegges utestasjoneringsreglene. Det vil si at sjåfører som kjører mellom to tredjeland skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som landet de kjører i. Dette innebærer også at informasjons- og påseplikten vil gjelde for deler av internasjonal transport. Det er imidlertid noen unntak her for å motvirke tomkjøring og bilateral kjøring, det vil si turer som starter og slutter i opprinnelseslandet vi ikke bli underlagt utestasjoneringsreglene.

NHO LT vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Når det gjelder kjøre- og hviletid vil det fortsatt være forbudt å ta ukeshvilen i kjøretøyet og referanseperioden for ukehvil vil fortsatt være to uker. Sjåføren skal returnere til etableringslandet hver fjerde uke. Smart fartsskriver skal innføres i alle tunge godskjøretøy innen utgangen av 2025.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: