Dagpenger under delvis permittering:

Et spørsmål som flere ganger har blitt stilt til NHO LT, er om lønnsgarantiperioden med full lønn i 20 dager blir forlenget ved delvis permittering.

I ny forskrift som ble publisert 8. april, er det avklart at antall dager ikke utvides ved delvis permittering.

Med virkning fra 20. mars 2020 er perioden arbeidstakeren har krav på «lønn» 20 dager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og staten (18 dager). Arbeidsgiver betaler full alminnelig lønn (ikke begrenset til 6 G) i to dager.

Staten betaler deretter lønnskompensasjon inntil 6 G (NOK 599.148) fra dag 3 til og med dag 20. Endringen gjelder fra og med 20. mars 2020. Etter dette kan arbeidstaker ha dagpengerettigheter.

Hvordan stønaden i de 18 dagene beregnes, er nærmere regulert i forskrift av 8. april 2020, FOR-2020-04-08-757: https://lovdata.no/LTI/forskrift/2020-04-08-757

Det fremgår av forskriftens § 4 og § 5 at det skal utbetales lønnskompensasjon med en dagsats for 18 kalenderdager, med unntak av lørdag og søndag. Dette gjelder uavhengig av om arbeidstakeren skulle arbeidet eller hatt tjenestefri disse dagene. Stønadsperioden utvides således ikke ved delvis permittering slik som permitteringslønn fra arbeidsgiver.

Alle arbeidstakere som har hatt rett til permitteringslønn har krav også på denne ytelsen - uavhengig av om de har dagpengerettigheter. Stønaden beregnes som hovedregel på bakgrunn av gjennomsnittlig lønn fra arbeidsgiveren de siste tre månedene, slik denne er innberettet i A-ordningen. Inntekt over 6 G regnes ikke med.

Dersom arbeidstakeren har delvis lønn fra den permitterende arbeidsgiveren - er delvis permittert - reduseres stønaden per dag forholdsmessig. Stønad reduseres imidlertid ikke ved lønn fra andre arbeidsgivere. 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: