NHO Logistikk & Transport

Innhold

Toll har sendt oss en melding om hvordan unntaket for 10 dagers-regelen er å forstå

Av meldingen vi har mottatt fra tolletaten fremkommer bakgrunn for og føringer for midlertidig forskrift om direktekjøring.

Begrunnelse for ny forskrift om midlertidige unntak fra plikter ved innførsel av vare som lagres hos varemottaker (direkte kjøring)

Bakgrunn
Tolletaten har vedtatt en ny forskrift om unntak fra plikter ved innførsel av vare som lagres hos varemottaker (direkte kjøring) i henhold til tollforskriften § 4-30-11 første og tredje ledd. Forskriften er midlertidig og innføres på bakgrunn av den pågående COVID-19-pandemien, som medfører at næringslivet opplever utfordringer med å oppfylle de plikter de er pålagt ved import av varer. Tolletaten mener det er viktig å komme næringslivet i møte i den situasjonen man nå befinner seg i, blant annet for å sikre at forsyningsstrømmen til Norge opprettholdes.


Forskrift
Forskriften består av to bestemmelser. Disse lyder:


1 § Unntak fra forbudet mot disponering av ufortollet vare ved direkte kjøring
Varemottaker kan som følge av utbruddet av COVID-19 disponere over ufortollet vare som etter forskrift til lov og vareførsel 17. desember 2008 nr. 1502 (tollforskriften) § 4-30-11 kan kjøres direkte til mottaker, når dette er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten.


§ 2 Frist for levering av fullstendig utfylt deklarasjon ved direkte kjøring
Fullstendig utfylt deklarasjon kan legges frem utover ti dagers fristen i tollforskriften § 4-30-11, dersom tollagerholder som følge av utbruddet av COVID-19 ikke er i stand til å overholde den ordinære fristen. Fullstendig utfylt deklarasjon må uansett legges frem innen 30 dager eller innen den frist tollmyndighetene fastsetter.


Føringer
Tolletaten vil understreke at man som utgangspunkt fortsatt ønsker at hovedreglene i tollforskriften følges, dvs. at vare fortolles før disponering jf. tollforskriften § 4-30-11 første ledd og at fullstendig deklarasjon fremlegges innen ti dager etter registrering etter tollforskriften § 3-1-17, jf. § 4-30-11 tredje ledd.


Unntakene er som følge av dette knyttet opp til vilkår om at disponering må være nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten og at den manglende evnen til å etterleve tidagersfristen må skyldes den pågående pandemien. Når det gjelder vilkåret om forsyningssikkerhet, må dette ses i lys av at Tollmyndighetenes oppgaver i forbindelse med utbruddet av COVID-19 er definert som en samfunnskritisk funksjon. I kraft av dette må tollmyndighetene legge til rette for at varer som er nødvendige i det norske markedet innføres og kan tas i bruk raskt. Varer som har betydning for liv, helse eller sikkerhet faller klart innenfor. I tillegg vil andre varer som anses som nødvendige ut ifra bredere samfunnsmessige interesser omfattes. Det legges ikke opp til en snever tolkning av vilkåret.


Unntakene medfører ingen endringer i reglene om restriksjonsbelagte varer. Slike varer kan følgelig kun lagres hos varemottaker iht. tollforskriften § 4-30-11 dersom dette er tillatt i den enkelte tollagerbevilling.


Sanksjonering
Som følge av de nye reglene vil det ikke ilegges sanksjoner for disponering av varer lagret hos varemottaker eller deklarering utover ti dager i den perioden forskriften gjelder. Tollagerholder er fremdeles ansvarlig for å sikre at fullstendig deklarasjon fremsettes, og at eventuelle avgifter betales.


Statistikk
Tolletaten vil ha oversikt over hvilke varer som blir fortollet utover ti dagers fristen ved å hente ut rapporter fra TVINN. Direktekjørte varer blir alltid godsregistrert og godsnummeret opplyses ved fortolling i TVINN. Godsnummeret inneholder dagsnummer (alternativt inngående dato ved flyfrakt), som angir når varene ble godsregistrert. Dato for fortolling fremgår av tolldeklarasjonen i TVINN. Ved å hente ut rapporter fra TVINN på fullstendig godsnummer og fortollingsdato, kan Tolletaten skaffe oversikt over antall dager som er gått mellom godsregistrering og fortolling.


Varer som allerede er innført
Varer som er allerede er innført under direktekjøringsordningen omfattes også av disse midlertidige unntakene, dersom vilkårene for øvrig er oppfylt.


Eventuelle ytterligere lettelser
Tolletaten vurderer fortløpende om det bør iverksettes ytterligere lettelser for å sikre at forsyningsstrømmen til Norge opprettholdes.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: