Nytt om karantene og unntak for varetransport

lastebil kø

15. mars ble det vedtatt en endring i forskrift for karantenereglene, endringen presiserer unntakene som gjelder for varetransporten. Etter innspill fra NHO LT skal nå ikke lenger utenlandske sjåfører som pendler mellom Norge og sitt hjemland settes i karantene når de kommer til Norge for å jobbe.

Sjåfører som reiser til Norge for arbeid er unntatt

NHO LT råder sine medlemmer til å sikre at sjåfører dette gjelder har en digital utgave av arbeidsavtale som de kan vise ved innreise, gjerne sammen med en bekreftelse på at arbeidsforholdet fortsatt gjelder. For eksempel en mail/sms hvor kopi av arbeidsavtalen er oversendt digitalt.

Den nye forskriften utvider og presiserer adgangen til å unnta fører og annet personell som utøver varetransport fra karantenereglene som ble vedtatt i forrige uke. Etter innspill fra NHO LT er også personer som er i arbeid eller reiser til og fra arbeid unntatt. Det samme er personell som er nødvendig for å utføre viktig logistikkvirksomhet.

Se endret forskrift her: Forskrift om endring i forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

Den endringsbestemmelsen som er viktigst for transport- og logistikkbransjen er forskriftens § 2, 2. ledd:

"Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen."

Annet strengt nødvendig personell er også unntatt

Unntaket fra karantenebestemmelsen gjelder ikke bare for sjåfører og personell som gjennomfører vare- og passasjertransport, men også for annet personell som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Bestemmelsen dekker etter sin ordlyd også terminalarbeidere, havnearbeidere, flyplasspersonell, funksjonærer som utøver virksomhet som er nødvendig for å gjennomføre transport og lignende grupper ansatte tilknyttet logistikkvirksomhet.

En viktig begrensning er at forskriften bare gjelder den tid disse arbeidstakerne er i jobb, og tiden de reiser til og fra sitt arbeid. På fritiden gjelder karantebestemmelsene for disse arbeidstakergruppene på lik linje som for alle andre i Norge.

Forskriften har i § 2, 1. ledd en bestemmelse som gjelder pendlere som bor i ett nordisk land, og som daglig krysser grensen for å utføre arbeid i nabolandet: "Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid."

Forhåndsregler

For begge gruppene gjelder at personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. NHO LT minner om at bedrifter og personer som skal ha kontakt med sjåfører som omfattes av unntakene må være bevisste med hensyn til tiltak som kan begrense kontakt og smittefare, samtidig som de nødvendige arbeidsoppgaver skal gjennomføres på en fornuftig måte.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: