Godt fornøyd med Stortingets innstilling til NTP

Publisert

Vi er godt fornøyde med innstillingen til Nasjonal transportplan i Stortinget, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ole A. Hagen. Mange av sakene vi har tatt opp med i høringen og med politiske miljø er fulgt opp.

- I all hovedsak blir NTP stadfestet, med en ramme på 1200 milliarder kr, hvorav 400
milliarder kr går til jernbane. Påplussingen på 5 milliarder kr utgjør 0,4 pst. Hagen
konstaterer at FrPs forslag til ytterligere økning på 400 milliarder kr ikke fikk gjennomslag.
Nasjonal transportplan er et av satsingsområdene til Regjeringen. Som Regjering og
Stortinget er vi opptatt av en tilstrekkelig investeringsramme, men også tiltak for å
effektivisere og organisere sektoren, så vi får mest mulig igjen for investeringene.

  • Generelt varsler NTP en prioritering av korridorer, porteføljestyring og stamveinett, men ser at det også er varslet ytterligere satsing på fylkesveiene.
  • Etter en gjennomgang av merknader og komite-forslag, ser vi at våre synspunkter er blitt tatt med. Dette gjelder vurderingene av godssatsingen på tog, satsing på forskning, innovasjon og sentre. Når det gjelder klima og miljø, ber komiteen Regjeringen legge frem forslag til en nasjonal ladestrategi ila 2022. Dette passer godt med vårt arbeid med Grønt landtransportprogram.
  • Også når det gjelder modulvogntog, bydistribusjon/bylogistikk og nærskipsfartsstrategi er det positive signaler fra Stortinget.
  • NHO LT varslet i Stortingshøringen at vi ikke har funnet akseptabel satsing på gods på
    bane, fremfor alt ny godsterminal i Trondheim. I Trondheim har man som kjent havnet i et lokalpolitisk uføre. Men vi er glade for at det Stortingets påplussing på 5 milliarder kroner er foreslått 1,5 milliarder kroner til gods på bane i første planperiode. Her ligger det muligheter for planlegging og utvikling av Heggstadmoen. Videre er det en del merknader knyttet til avgifter/kompensasjonsordninger for gods på bane. - Vi vil følge opp begge deler fremover, avslutter Hagen.

Pressemelding 11. juni 2021

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: