Yrkessjåfører som ankommer Norge med fly eller annet transportmiddel uten å være på jobb

Publisert

Foto: Silje Vhile Braaten.

- unntaket fra karanteneplikten i covid-19-forskriften § 6b. NHO Logistikk og Transport er kjent med at det har vært spørsmål knyttet til om yrkessjåfører som ankommer Norge med fly kan slippe karantenehotell i arbeidstiden, når de skal rett på arbeid i bil med seng etter Covid § 5 g).- unntaket fra karanteneplikten i covid-19-forskriften § 6b

Mange sjåfører som flyr inn etter diverse utenlandsopphold mener at de er fritatt for hotellkarantene fordi de dokumenterer at de er yrkessjåfører og skal rett på langtransport-arbeid til en trailer med seng.

Det har i denne sammenheng blitt anført at det er uklare formuleringer når paragrafene i Covid-forskriften 6b. 5 og 6 ledd leses i sammenheng med 5 g) i Covid-19-forskriften, der kravet er at fritaket gjelder ved kryssing av grensen i arbeidstiden.

For å avklare misforståelser, så har Helsedirektoratet i e-post til Politiet, datert 04.04.2021, presisert hva som skal gjelde når sjåfører ankommer Norge med fly eller annet transportmiddel uten å være på jobb, men er på vei til arbeid i Norge. Disse sjåførene skal hovedsakelig til karantenehotell, og kan evt. der dokumentere at de har rett til å teste seg ut på dag 3 eller i ytterste konsekvens på dag 1 dersom de fyller de svært strenge reglene i § 6e.

Dersom det kommer en sjåfør til politiet på grensen som åpenbart burde haste til noe superkritisk, skal politiet vurdere konkret, og se om det er saklig grunn til unntak.

Yrkessjåførene av langtransport skal være i innreisekarantene i fritiden, men har unntak for karantene i arbeidstiden. Dette unntaket gjelder kun hvis sjåføren krysser grensen i arbeidstiden som yrkessjåfør av langtransport. Det vil si at sjåføren kommer til norsk grense med bil.

Hvis sjåførene ikke er i arbeid mens de krysser grensen, og kommer til norsk grense uten bil, skal de være i innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden. Det vises til covid-19 forskriften § 6 b Unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere, femte og sjette ledd.

I tidligere uttalelse fra Helsedirektoratet er det klargjort at omfatter unntaket fra innreisekarantene i § 6b femte ledd og sjette ledd, kun gjelder de yrkessjåførene som krysser grensen med vogntoget/lastebilen i arbeidstiden, og da med det formålet å frakte varer og gods inn eller ut av Norge.
Helsedirektoratet har i den forbindelse også uttalt at yrkessjåfører som ankommer Norge med fly eller annet, for å kjøre varer innenlands, må derfor likestilles med andre arbeidsreisende og har karanteneplikt.

Personer i innreisekarantene skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed i Norge i karantenetiden.

Som det fremgår videre skal sjåførene gjennomføre karantene på karantenehotell med mindre: De har testet seg for korona på grensen da de ankom Norge, eller er unntatt fra slik test, OG kan dokumentere at de enten er bosatt i Norge, eier eller leier fast bopel i Norge eller arbeidsgiveren sørger for egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet.

Helsedirektoratet legger til grunn den forståelse at unntak fra hovedregelen kun omhandler situasjoner hvor man krysser grensen med lastebil under utøvelse av slik langtransport.

NHO Logistikk og Transport forstår den regelforståelse som legges til grunn for sjåfører som ankommer Norge med fly eller annet transportmiddel uten å være på jobb, også må legges til grunn for terminalarbeidere og lignende stillingskategorier når disse arbeidstakere ankommer Norge fra utlandet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Thor Chr. Hansteen (thor.chr.hansteen@nholt.no, tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (are.kjensli@nholt.no, tlf. 932 94 000).

Samleside for artikler og informasjon om korona

Vi har samlet alle våre nyheter, artikler og øvrig informasjon vedrørende korona på en egen side.

Mange av artiklene finner du også i nyhetsfeeden på forsiden.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: