Et eksempel på godt samarbeid

Publisert

I går kom meldingen vi har ventet på. Revidert tidsplan for avvikling av direktekjøringsordningen er vedtatt: Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen i mars 2025. - Denne prosessen er et eksempel på hvor nyttig et godt samarbeid på tvers kan være, sier jurist Martin Berntzen Often.

Det har vært en lang reise fra tolldagen 2021, da tolldirektøren fra scenen informerte om at direktekjøringsordningen ville avvikles fra den 1.1.2023, - og frem til i dag. Det har vist seg at det ikke vil være så enkelt å effektuere avviklingen som etaten kanskje hadde ønsket. Samtidig har denne prosessen gitt oss et godt eksempel på hvor konstruktivt et  samarbeid på tvers av etaten, NHO og næringslivet kan være.

For det er mye som har skjedd siden tolldagen i 21.
Gjennom aktive ressursgrupper, møter og høringer har vi i felleskap funnet en enighet. Ikke nødvendigvis om de mange praktiske utfordringene, det er arbeid vi kommer til å måtte fortsette med i den nye høringsrunden senere denne måneden (eller kanskje i april?), men en enighet om at dette er en komplisert ny virkelighet vi alle trenger tid på å omstille oss til.

Det er ingen liten prosess, å avvikle direktekjøringsordningen. Teknisk sett er det riktig å si at ordningen er en unntaksordning, men samtidig, når over 80 % av alle varer som innføres til Norge, innføres på direktekjøringsordningen, er det da egentlig riktig å omtale den som et unntak? På mange måter er direktekjøring hovedregelen, og da sier det seg selv at en avvikling vil ha store konsekvenser.

NHO LT har det siste året brukt mye tid på å belyse disse utfordringene, og på å få etaten med på de må hensyntas i arbeidet. Jeg skal ikke bruke mye tid her på å gå igjennom det arbeidet, men viser til en artikkel vi publiserte tidligere i år, https://www.nholt.no/artikler/2023/om-direktekjoringsordningen-digitoll-og-veien-fremover/ , som nevner noen av de viktigste stegene vi har tatt.

I den siste høringsrunden gikk NHO LT og en rekke store næringslivsaktører sammen om å understreke at den daværende avviklingsfristen (høsten 2023), var alt for tidlig, og at avviklingen tidligst kunne finne sted fra den 1.1.2025. Dette fordi den elektroniske melde- og opplysningsplikten skal gjelde fra denne datoen.
Etter vårt syn var det ikke mulig å gjennomføre avviklingen før de digitale systemene var på plass. Etaten har nå sagt seg enig i det, og har satt avviklingen til mars 2025.

Dette betyr at vi kan puste lettet ut, men samtidig betyr ikke dette at vi kan hvile. Det er nå to år til avviklingen, og det blir etter all sannsynlighet ingen flere utsettelser.
Arbeidet med å legge grunnlaget hos den enkelte bedrift må begynne i dag. Det er fremdeles mye vi ikke vet, og forhåpentligvis vil mye bli klart med høringen som (forhåpentligvis) kommer senere denne måneden, men det er allikevel mye som kan gjøres.

Først og fremst er det avgjørende å starte dialog med systemleverandørene, for å avklare hvor de er i prosessen. Avviklingen vil være vesentlig mer krevende om det systemtekniske ikke er på plass. Videre er det viktig allerede nå å starte kommunikasjonen med kunder, både i Norge og utlandet. Avviklingen vil kreve en helt annen grad av dokumentasjonsinnhenting, både i innhold og i tid. Det som før kunne ordnes i etterkant, må nå være på plass i god tid før grensepassering. Det er ingen grunn til ikke å starte arbeidet med de rutinene allerede nå.

Om dere trenger veiledning eller hjelp er det bare å kontakte oss direkte.

toll-tidplan.png
Kilde: toll.no

 

Vi vil, fra vår side, fokusere på høringen, og på samarbeidet med Tolletaten.
Høringen skal gi oss mye av de praktiske planene for gjennomføringen, og her vil det være helt essensielt at vi er tydelige og grundige i gjennomgangen. Resultatet av denne høringen vil i stor grad definere hvordan vår nye virkelighet vil bli, og vi er mottakelige for alle innspill. Næringen bør i så stor grad som mulig gå sammen for et best mulig resultat.

Videre vil vi fortsette å opprettholde den tette dialogen vi har med Tolletaten.
Ved å være posisjonert som en naturlig samarbeidspartner, vil vi fortsette å kunne snakke næringens sak, og hjelpe til med å lede prosessen i en retning som vil tjene alle på best mulig måte. I den sammenheng er vi heldig som har en etat som viser seg lydhør.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: