Stenging av Ring 1 i Oslo – møte i faggruppen

Publisert

Vaterlandstunnelen er en av de to som skal rehabiliteres. Den andre er Hammersborgtunnelen. Foto: Statens Vegvesen

9. november ble første møte i Faggruppen for vare- og nyttetransport arrangert, og tema for møtet var stenging av deler av ring 1. Flere av våre medlemsbedrifter var til stede. - Vi kan konstatere at vår bransje står foran en meget utfordrende periode knyttet til stenging av Ring 1 i Oslo, sier styremedlem i NHO LT Region Øst, Terje Claussen (B.H. Ramberg).

Kommunen har allerede iverksatt planlegging og gjennomføring av flere avbøtende tiltak for den kommende stengingen av deler av ring 1. Det skal tilrettelegges for nødetater, gående, syklende, kollektiv, renovasjon og varelevering. Tiltakene som er påtenkt, har som formål å redusere person-trafikken slik at kritiske funksjoner kan opprettholdes.
Statens Vegvesen har i sin løsningspakke prioritert kollektivtransport, med blant annet utvidelse av kollektivfelt og bussprioritering i signalanlegg.
Det er blitt gjennomført trafikkanalyser som ser på hvordan spredningen av trafikken vil kunne forløpe og hvor flaskehalsene/ forsinkelsene vil kunne oppstå. Det er også gjort analyser som viser at lokale gater vil benyttes som omkjøringstraseer, i tillegg til E18, noe som absolutt ikke er ønskelig grunnet bomiljø og lite tilpasset infrastruktur.

Kommunens fravær av HMS-ansvar

I møtet var store deler av bransjeaktørene representert, herunder NHO Logistikk og Transport, LUKS, Virke, NLF samt annet organisasjonsliv, næringsliv og handelsstand.

Som nevnt er flere av de avbøtende tiltakene allerede nedskrevet av kommunen og det var lite rom for innspill fra bransjen til denne første fasen, noe flere reagerte på. Det ville vært naturlig at de som kjenner hvor skoen trykker hver dag, hadde blitt tatt med i planleggingen. Det var nemlig flere røde flagg i de tiltakene BYM skisserte for forsamlingen.

Ivaretakelse av god HMS er allerede et eksisterende problem for vareleverandørene, knyttet til adkomst, plassering og utforming av varemottak, egnede laste/lossesoner, tilgjengelige og lovlige parkeringsplasser for varelevering samt generell fremkomst i bybildet.
Flere tok også til orde for at HMS-aspektet må ivaretas når tiltakene planlegges og iverksettes.

Kommunen på sin side hevder at de ikke innehar et HMS-ansvar.

- Vi kan konstatere at vår bransje står foran en meget utfordrende periode knyttet til stenging av Ring 1 i Oslo. I en allerede svært anstrengt situasjon for vareleveringer i vår hovedstad vil dette tiltaket, som strekker seg over hele 3 år, skape en uholdbar situasjon dersom ikke våre innspill til Bymiljøetaten blir hensyntatt. Det er helt avgjørende at sjåførene som skal utføre arbeid i indre by blir ivaretatt gjennom at kommunen tar ansvar for tilrettelegging av HMS og at det gjøres mulig å komme frem og ikke minst kunne parkere lovlig når man skal levere varer, uttalte Terje Claussen i etterkant av møtet.

Terje Claussen Ramberg Skjermbilde.PNG
Terje Claussen

 

Bransjens innspill via LUKS/SG Oslo

Terje Claussen er også NHO LTs representant inn i Samarbeidsgruppen for varelevering i Oslo (SG Oslo). SG Oslo består av de fleste og største vareleverandørene til hovedstaden samt deres arbeidsgiver- og arbeidstakerforeninger.

Daglig leder i LUKS, Sven Bugge, har på vegne av SG Oslo sendt følgende 17 konkrete innspill til BYM i etterkant av møtet:

 1. Vennligst formulerer en stringent juridisk formulering hva angår kommunens fravær av HMS-ansvar
 2. Grensen mellom Stortorget og Akers gaten bør åpnes for toveistrafikk hele døgnet for varetransport
 3. I motsatt fall vil vareleverandørene måtte kjøre ca. 4 kilometer for å komme fra A til B i dette området. Dette vil medføre flere kjøretøy og langt mer trafikk i området for å få levert samme mengde varer som i dag før stenging av tunnelene
 4. Det bør tillates toveistrafikk hele døgnet i Rosenkrantz gate, til og fra Christiania torv
 5. Gågate-nettet i sentrum bør være åpent for varelevering frem til kl. 12
 6. Vareeier må være til stede fra tidlig morgen for å ta imot bestilte varer
 7. Privat parkering bør fjernes fra Youngstorget og området rundt, slik at vareleveringsplasser kan etableres
 8. Sidegater som i dag er stengt rundt det området av Ring 1 som skal stenges, bør åpnes opp for varedistribusjon
 9. Det bør etableres langt flere 372-plasser i det aktuelle området. I hele området må vareleverandørene kunne stå lenger på 372-skilt enn det som er gjeldende i dag. Disse plassene kommer til å bli utgangspunkt for langt flere leveranser i nærområdet
 10. Det vil bli prekær mangel på lovlige biloppstillingsplasser for vareleverandørene. Et avdempende tiltak vil være å avbryte sykkelfelt ved varemottak og skilte med 372
 11. Vareleveranser må få kjøre der bussene har lov til å kjøre, spesielt i Kvadraturen
 12. Det bør åpnes opp i Torggata fra Stortorget til Hausmanns gate
 13. Bymiljøgatene bør åpnes opp igjen. Fra Grønland Basar må man kunne kjøre hele veien til Botanisk hage slik at man kan levere i Brugata
 14. Tunnelarbeidet bør utføres på nattestid/helger
 15. Flytt de planlagte buss-stoppene i Henrik Ibsens gate ut til Tjuvholmen grunnet et allerede sprengt vegnett i Munkedamsveien
 16. Sykling MOT kjøreretning bør forbys
 17. Varelevering bør få tilgang til busslommer
 18. Bymiljømøbler bør fjernes under fase 2
 19. Vi ønsker å invitere representanter fra BYM med på varelevering gjennom en uke, slik at dere opplever realitetene for vareleverandørene i Oslo sentrum.

Veien videre

BYM vil gjennom året samle faggruppen til status og fremdriftsmøter. Det første er planlagt i februar. Her vil man gjennomgå status så langt, samt diskutere videre avbøtende tiltak for fase 2.

NHO LT er i fortløpende dialog, sammen med flere andre aktører, med både Statens Vegvesen og BYM.
Allerede den første uken i desember vil vi møte SVV sammen med blant annet NLF.
Her vil vi diskutere mulighet for sambruksfelt (tungtransport/kollektiv) på prioriterte strekk inn mot Oslo, som et avbøtende tiltak i perioden. Sambruksfelt er et initiativ fra NHO LT og NLF.

NHO LT oppfordrer medlemmene til å sende inn forslag til konkrete avbøtende tiltak eller andre innspill. Dette gjelder også ved ev. utfordringer knyttet til allerede iverksatte tiltak.
Kommentarer eller innspill kan sendes direkte til BYM, postmottak@bym.oslo.kommune.no (merk eposten "Ring 1") eller til silje.braaten@nholt.no


Øvrig informasjon

Oslo kommune har opprettet en landingsside for stengningen av Ring 1. Her finnes blant kart med inntegnede planer/endringer og presentasjoner fra både SVV og BYM.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: