Må din bedrift etablere industrivern fra 01.01.2020?

Publisert

Foto: Anna Sullivan / unsplash.com.

Endringene i forskrift om industrivern ble fastsatt 22.05.2019, og trer i kraft 01.01.2020. Endringene ble fastsatt av Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap. Endringene innebærer blant annet at flere virksomheter må etablere industrivern fra årsskiftet. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall.

Industrivern er organisert under Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), som fører tilsyn med industrivernpliktige virksomheter. De holder også oversikt over aktuelle virksomheter. Oversiktene blir ajourført ved jevnlige oppdateringer fra Enhetsregisteret.
Virksomheter som i Enhetsregisteret er registrert i de aktuelle næringskodene, og som tilfredsstiller vilkåret om antall sysselsatte, blir registrert som industrivernpliktige hos NSO etter at opplysningene er kvalitetssikret av den enkelte virksomhet.

– I løpet av høsten vil vi iverksette informasjonstiltak spesielt ovenfor virksomheter som vil bli omfattet av forskrift om industrivern fra 01.01.2020, sier Knut Oscar Gilje, direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.


Industrivern
Industrivern er bedrifters egen beredskap som raskt kan håndtere brann, personskader, oljesøl/utslipp, lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer. Industrivern består av lokalkjente ansatte, trent og utstyrt for å håndtere aktuelle hendelser på egen arbeidsplass. Det stilles krav til kunnskap og erfaring på de ulike fagområdene.


Bakgrunn og næringskoder
Erfaring fra tilsyn, informasjon etter ulykker, informasjon fra virksomheter og andre myndigheter, samt NSOs undersøkelser, viser at virkeområdet ikke har fanget opp alle virksomheter som er ment å skulle være omfattet av forskriften. Grunnen til dette er at en del virksomheter er registrert i annen næringskode enn det som anses som den riktige for den aktiviteten som foregår. Dette gjelder virksomheter registrert i følgende næringskoder:

  • 38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall
  • 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
  • 46 Agentur- og engroshandel, unntatt motorvogner
  • 52.211 Drift av gods- og transportsentraler
  • 52.291 Spedisjon
  • 77.1 Utleie og leasing av motorvogner
  • 77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr
  • 77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr
  • 77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr ikke nevnt annet sted

Det foreslås derfor at enkelte virksomheter som er registrert i disse næringskodene blir omfattet av forskriften.

I tillegg foreslår DSB at virksomheter registrert i næringskode 15 Produksjon av lær- og lærvarer skal omfattes av forskriften.


52.211 Drift av gods- og transportsentraler og 52.291 Spedisjon

Virksomheter som er registrert i næringskode 52.10 Lagring er omfattet av gjeldende forskrift.
Bakgrunnen for at DSB ser behovet for industrivern for denne type virksomhet er aktiviteten knyttet til godshåndtering. Det er store HMS-utfordringer knyttet til håndteringen av gods i store bygg med høylager, høyt tempo med mange trucker, motoriserte jekketraller ("snegler"), lasteramper og et stort antall kjøretøy inn og ut av området.

Det har imidlertid vist seg at få registrerer slik aktivitet i næringskode 52.10 som primær eller sekundær næringskode. Dermed blir mange av denne typen virksomheter ikke registrert som industrivernpliktige. For å sikre likebehandling, og for å følge opp det opprinnelige kravet om tilpasset beredskap også i virksomheter som håndterer gods i forbindelse med mellomlagring, eller som driver spedisjon med tilhørende aktivitet, foreslår DSB å inkludere følgende i forskriftens virkeområde: vareterminaler, distribunaler, spedisjonsfirma, engroslagre, o.l. registrert i næringskodene 45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler, 46 Agentur- og engroshandel, unntatt motorvogner, 52.211 Drift av gods- og transportsentraler og 52.291 Spedisjon.

DSB vil presisere at kravet til industrivern kun gjelder virksomheter som håndterer godset og ønsker derfor et forklarende tillegg til de aktuelle næringskodene i oversikten i § 2: "..., forutsatt at virksomheten håndterer godset".

Presiseringen vil føre til at anslagsvis 100 nye virksomheter vil bli registrert som industrivernpliktige.

Krav om industrivern gjelder i utgangspunktet for bedrifter som gjennomsnittlig i året sysselsetter minimum det antall personer som følger av tabellen:

Næringskode Antall ansatte
52.10 Lagring 40
52.211 Drift av gods- og transportsentraler, forutsatt at virksomheten håndterer godset 40
52.223 Forsyningsbaser 40
52.291 Spedisjon, forutsatt at virksomheten håndterer godset
40

Utdrag av tabell under §2, de mest aktuelle næringskoder for vår bransje.

 

 NHO LT vil frem mot årsskiftet, og ikrafttredelsen av forskriftsendringene, søke å få nærmere orientering fra NSO til medlemsbedriftene.

Lenke til høringsnotat
Lenke til NSO

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: