Landbasert spedisjon

Landbasert spedisjon

Om utdanningen

Den komplette speditøren har en allsidig kompetanse innen alle transportformer. Speditørskolen leverer denne kompetanseprofilen. En stor del av logistikk- og transportbransjen tilbyr bare landbaserte tjenester. I bedrifter med alle transportformer er det ofte tale om spesialisering og organisering rundt hver transportform – for landbasert spedisjon er det både bil og bane. For å imøtekomme behovet for en mer fokusert utdanning innen landbaserte spedisjon har vi lansert modulen Landbasert Spedisjon, som forøvrig er felles med Speditørskolens modul 1.  Landbasert spedisjon er derfor adgangsgivende til resten av Speditørskolens samlinger.

Utdanningens omfang

Landbasert spedisjon omfatter fire dagers fysisk samling i tillegg til digital undervisning, både «live» og nettkurs. Undervisningen på samling fokuserer på praktisk anvendelse av teorien i casearbeid. Modulen avsluttes med innlevering av en hjemmecase med karaktergivning og kursbevis. Utdanningens fire dagers samling pluss forberedelse og hjemmecase er en omfattende kompetansebygging som gir fokusert kunnskap og matnyttige ferdigheter innen temaet.

Forutsetninger

Utdanningen er en praktisk, administrativ utdanning med fokus på oppgaver innen tilrettelegging og gjennomføring av landbaserte transporter. Det stilles ikke andre krav til utdanning enn videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. For personer uten tilstrekkelig forutgående erfaring vil nettkurset «Innføring i transport og spedisjon» være et adgangskrav. Nettkurset avsluttes med en innleveringsoppgave som skal være evaluert med bestått i forveien. Kurset Landbasert spedisjon krever at deltakerne er komfortable i praktisk bruk av både tekstbehandling og regneark. Sistnevnte er en forutsetning for faget Lønnsom spedisjon, (kalkylearbeid).

 • Speditørens rolle i næringslivet
  Faget gir en innføring i speditørens rolle i forhold til tilrettelegging og oppfølging av transporten, samt en forståelse av vår rolle i forhold til vareeiers forsyningskjede.
 • Tredjepartslogistikk 
  Faget gir en innføring i bransjens portefølje av tjenester og vår rolle som utfører av oppgaver som i økende grad outsources av vareeierne til en tredjepart – det være seg samlastere med en bred portefølje og spesialister med et spisset tilbud.
 • Farlig gods - ADR/RID 
  Speditøren er dén administrative rollen som – utover sikkerhetsrådgiveren – har størst krav til obligatorisk kompetanse innen farlig gods. Faget gir adekvat kap. 1.3 kompetanse iht. myndighetskravet.
 • Veitransport m/transportdokumenter og casearbeid
  Faget gir en innføring i alle relevante områder for å kunne tilrettelegge og gjennomføre en korrekt og sikker fremføring av gods, herunder bruk av transportdokumenter, innenfor rammene av myndighetens begrensninger, f.eks. akseltrykk, kjøretid, m.m.
 • Gods på bane m/transportdokumenter og casearbeid 
  Faget gir en innføring i rollen til frakt på bane som både et internasjonalt transportalternativ og et nasjonalt supplement til bil – i lys av bransjens økende fokus på et Grønt landtransportprogram
 • Landtransport – lover og avtaler, rettigheter og ansvar
  Gjeldende lov- regel- og avtaleverk for landtransport – hvilke rettigheter og ansvar vi har som ansvarlige speditører. Temaer vil være Veifraktloven, CargoNets alminnelige betingelser sett i lys av NSAB2015 og alminnelig rettspraksis.
 • Lønnsom spedisjon og casearbeid 
  En vellykket transport er både korrekt gjennomført og lønnsom. Kunnskap innen begreper som bl.a. dekningsbidrag, marginal lønnsomhet og kvalitetskostnader er kritisk for å være en vellykket speditør med evne til å bidra til bedriftens lønnsomhet – og fornøyde kunder.
 • Tollprosessene
  Faget gir en innføring i de viktigste forholdene som en speditør må kjenne til for å vite når det skal søkes relevant tollkompetanse. Faget gir ingen ferdigheter i praktisk fortolling. Se evt. Tollbehandling for dette.
Tid og sted

Samling tirsdag 5. mars til og med fredag 8. mars 2024 og digital samling før oppstart. 

Thon hotel Oslofjord, Oslo

Priser 2024

Landbasert spedisjon  
Medlemmer av NHO LT kr 19 900,-
Ikke medlemmer kr 29 900,-    se mulighet for redusert pris for privatister
   
Innføringskurs (ifm.Landbasert spedisjon)  
Medlemmer av NHO LT / privatister kr  2 500,-
Ikke medlemmer Kr  6 900,-
   
Fortsettelse på Speditørskolen 2024 (modul 2-4)  
Medlemmer av NHO LT kr 40 100,-
Ikke medlemmer kr 60 300,-    se mulighet for redusert pris for privatister

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: