Speditørskolen

Speditørskolen har eksistert i mer enn 40 år og tar sikte på å skape kompetente og dynamiske fagpersoner som leder bransjen med kunnskap, effektivitet og etisk praksis. Gjennom vår opplæring ønsker vi å utvikle profesjonelle fagpersoner som mestrer grunnleggende logistikk-konsepter, briljerer i håndtering av dokumentasjon og prosedyrer, og er rustet til å planlegge og koordinere transportruter på en måte som oppfyller og overgår kundenes forventninger. Vår visjon inkluderer også å fremme miljøbevissthet og kontinuerlig læring, slik at fagpersonene ikke bare møter, men også forutser utfordringer i en stadig skiftende logistikkindustri.

Målgruppe
Studiet passer for deg som er interessert i, eller allerede jobber innen logistikk- og transportsektoren og som ønsker allsidig og praktisk kunnskap om spedisjon.

Gjennomføring
Studentene får tilgang til en personlig brukerprofil i NHO Logistikk og Transport webbaserte studentportal. I portalen har studentene tilgang til fremdriftsplan, teorimateriale, tester, funksjon for innsending av oppgaver og praktisk informasjon.

Studentene løser hjemmecaser mellom samlingene.

Gullklokke - et tiltak for å rette fokus mot viktigheten av kunnskap i transport og logistikkbransjen. 

For å rette fokus mot viktigheten av god kompetanse i bransjen vår, belønner vi hvert år den beste deltakeren på Speditørskolen med en ekte gullklokke. Utdeling av gullklokke forutsetter at kandidaten oppnår karakteren A ved eksamen.

Gullklokken er en belønning for innsatsen og evnen til å tilegne seg ny kunnskap gjennom året, og er noe vi gjør for å belyse hvor viktig det er med god kompetansen i bransjen. 

Forkunnskaper og opptakskrav
For opptak på Speditørskolen bør studentene ha minst et par års erfaring fra bransjen. Ved manglende relevant og dokumenterbar arbeidserfaring, forutsetter deltakelse at vårt nettbaserte kurs "Innføringskurs i transport og spedisjon" er gjennomført og bestått før oppstart.

Speditørskolen krever at deltakerne er komfortable i praktisk bruk av både tekstbehandling og regneark. Sistnevnte er en forutsetning for faget Lønnsom spedisjon, (kalkylearbeid).  Deltaker må disponere egen laptop.

Speditørskolens moduler og fag:

Akademiet

Introduksjon til Speditørskolen

For en god oppstart på Speditørskolen blir det arrangert digital introduksjon. Deltaker få informasjon om blant annet verktøy, hjelpemidler, pensum, undervisning og praktisk øving. Introduksjonen vil ha en varighet på ca 60 min. 

Modul 1 - Landbasert spedisjon (4 dager)

 • Speditørens rolle i næringslivet
  Faget gir en innføring i speditørens rolle i forhold til tilrettelegging og oppfølging av transporten, samt en forståelse av vår rolle i forhold til vareeiers forsyningskjede.
 • Bransjens tjenester til vareeier 
  Faget gir en innføring i bransjens portefølje av tjenester og vår rolle som utfører av oppgaver som i økende grad outsources av vareeierne til en tredjepart – det være seg samlastere med en bred portefølje og spesialister med et spisset tilbud.
 • Farlig gods - ADR/RID 
  Speditøren er dén administrative rollen som – utover sikkerhetsrådgiveren – har størst krav til obligatorisk kompetanse innen farlig gods. Faget gir adekvat kap. 1.3 kompetanse iht. myndighetskravet.
 • Veitransport m/transportdokumenter og casearbeid
  Faget gir en innføring i alle relevante områder for å kunne tilrettelegge og gjennomføre en korrekt og sikker fremføring av gods, herunder bruk av transportdokumenter, innenfor rammene av myndighetens begrensninger, f.eks. akseltrykk, kjøretid, m.m.
 • Gods på bane m/transportdokumenter og casearbeid 
  Faget gir en innføring i rollen til frakt på bane som både et internasjonalt transportalternativ og et nasjonalt supplement til bil – i lys av bransjens økende fokus på et Grønt landtransportprogram
 • Landtransport – lover og avtaler, rettigheter og ansvar 
  Gjeldende lov- regel- og avtaleverk for landtransport – hvilke rettigheter og ansvar vi har som ansvarlige speditører. Temaer vil være Veifraktloven, CargoNets alminnelige betingelser sett i lys av NSAB2015 og alminnelig rettspraksis.
 • Lønnsom spedisjon og casearbeid 
  En vellykket transport er både korrekt gjennomført og lønnsom. Kunnskap innen begreper som bl.a. dekningsbidrag, marginal lønnsomhet og kvalitetskostnader er kritisk for å være en vellykket speditør med evne til å bidra til bedriftens lønnsomhet – og fornøyde kunder.
 • Tollprosessene
  Faget gir en innføring i de viktigste forholdene som en speditør må kjenne til for å vite når det skal søkes relevant tollkompetanse. Faget gir ingen ferdigheter i praktisk fortolling. Se evt. Tollbehandling for dette.

Ønsker du å delta bare på modulen Landbasert Spedisjon? Les mer her

Modul 2 - Fly- og sjøbasert spedisjon (4 dager)

 • Flytransport og Sjøtransport m/transportdokumenter og casearbeid
  For begge fagene gis innføring i alle relevante områder for å kunne tilrettelegge og gjennomføre en korrekt og sikker fremføring av gods, herunder bruk av transportdokumenter, innenfor rammene av myndighetens begrensninger, f.eks.
 • Sjø- og lufttransport – lover og avtaler, rettigheter og ansvar
  Gjeldende lov- regel- og avtaleverk for transportformene– hvilke rettigheter og ansvar vi har som ansvarlige speditører. Temaer vil bl.a. være Sjøfartsloven og Luftfartsloven  - sett i lys av  NSAB2015 og alminnelig rettspraksis.
 • Speditøren og Incoterms® 
  Faget tar for seg Incoterms® som bl.a. regulerer hvem som er speditørens oppdragsgiver, samt forhold som speditøren som «logistikkrådgiver» må være oppmerksom på.

Modul 3 - Kombinerte transporter/Vareeiers logistikk/Bærekraft (3 dager)

 • Grønn logistikk
  Klima og miljø - omstilling av transportsektoren er viktigere enn
  noen gang. Vi ser bl.a. nærmere på bransjens utfordringer men også muligheter i forhold til mål og virkemidler. 
 • Etikk
  Refleksjon og diskusjon - hva er etikk? Hvilke etiske utfordringer kan oppstå i befrakterens/speditørens hverdag? Hvordan unngå å trå feil?
 • Vareeiers logistikk  (Supply Chain) m/ oppgaver
  Vi ser  på speditørens bidrag til oppdragsgivers verdiskapning for sine kunder  –  som forutsetter at speditøren har grunnleggende forståelse for begrepet Supply Chain.
 • Kombinerte transporter
  Vi repeterer fra undervisning i transportformer og lærer mer om hvordan og hva som kreves ved kombinasjon av de ulike transportform ene. Caser er en del av undervisningen.

Modul 4 - Repetisjon, praktiske øvelser og eksamen (3 dager)

 • Speditørskolen avsluttes med repetisjon av teoretisk spedisjon med fokus på kritiske punkter i prosessen. I tillegg kjører vi gjennom relevante caser og praktiske øvelser.


  Samlingen avsluttes med eksamen siste dag.

Samlinger i 2024

-  tirsdag 5. til og med fredag 8. mars 2024
-  tirsdag 21. mai til og med fredag 24. mai 2024
-  tirsdag 3. september til og med torsdag 5. september 2024
 - tirsdag 12. november til og med torsdag 14. november 2024 

Alle samlinger starter kl 0830 dag 1 og avsluttes senest kl 1700 siste dag
Eksamensdagen avsluttes kl 1500.  Detaljert program vil bli distribuert.
Ovennevnte med forbehold om mulige justeringer/endringer.

 Priser 2024

- Medlemsbedrift (1. deltaker 54 500,-, 2. deltaker 45 500,-) 
- Ikke medlemsbedrift (78 750,-)
- Privatist (78 750,-) Se vår rabattordning for privatister
- Speditørtrainee (inngår i avtale)

Speditørskolen holdes på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Prisen dekker materiell, undervisning, eksamens gjennomføring, lunsj og pausemat.

Den enkelte bestiller selv reise og opphold.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: