NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs Fraktstatistikk

NHO LTs fraktstatistikk viser kvartalsvis trendutvikling i fraktvolum og konjunkturer. Statistikken kan benyttes som grunnlag for sammenligning av utviklingstrendene i forhold til egen utvikling. Statistikken er også et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling

Informasjon om statistikken

 • Statistikken samles inn av NHO LT fra et utvalg av medlemsbedriftene og den er representativ for våre medlemsbedrifter
 • Statistikken kan brukes av bedriftene til å sammenligne egen utvikling med utviklingstrendene i bransjen
 • Statistikken gir et tidlig konjunktursignal for næringslivets handelsutvikling
 • Statistikken omfatter 11 millioner tonn eller 50 millioner sendinger på årsbasis, dvs. en representativ andel av medlemsbedriftenes sendingsvolum pr år
 • Statistikken viser prosentvis utvikling i hvert markedssegment, hvert kvartal
 • Statistikken omfatter sendinger og tonn for produktene pakker, stykkgods, partigods innenriks og utenriks, og sum alle produkter
 • Alle transportmidler er omfattet av statistikken; båt, bil, tog og fly

Oppsummering av siste kvartal

 • Pakker viser fortsatt vekst over tid
 • Stykkgods går opp fra forrige kvartal og fra samme kvartal i fjor
 • Partigods går opp fra forrige kvartal og samme kvartal i fjor, avtagende negativ trend over tid
 • Summen for tonnasje har stabilisert seg på et lavere nivå de siste to-tre årene

Denne figuren viser utviklingen i sendinger innenfor de tre ulike segmentene og samlet for alle segmenter. Veksten i  fortsetter. De tre siste årene har Q4 vist nye rekorder hvert år. Det skyldes økningen i netthandel og spesielt Black Week og julehandelen. Partigods viser oppgang både sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor. Over tid har vi sett en avtakende negativ trend. Stykkgods går også opp sammenlignet med forrige kvartal og samme kvartal i fjor. Trenden viser svak vekst.

Den langsiktige trenden har vist 0-vekst i tonnasjen for NHO LTs medlemsbedrifter, men noe nedgang de siste to-tre årene.

Figuren viser utviklingen i tonnasje for det enkelte segment. Sum er utviklingen for samlet tonnasje for de tre segmentene.

Denne figuren viser årlig utvikling i trenden for sendinger. Vi ser at pakker har vokst i hele perioden, med et rekordår i 2017. Stykkgods har en svak vekst de siste fire årene, mens partigods holder seg forholdsvis stabil gjennom hele perioden.

Denne figuren viser årlig utvikling i tonnasjen for de ulike segmentene.

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.

Oppsummering av NHOs Økonomiske overblikk for 4/2019

Det siste året har den globale varehandelen falt 1 prosent, mot en vekst på 5-6 prosent år/år for to år siden. Tilsvarende har veksten i vareproduksjonen nærmest stanset helt opp.

Den svake utgangen på 2019 preger naturlig nok NHOs syn på 2020. De regner nå med at veksten i industrilandene vil vake rundt 1½ prosent de nærmeste to-tre årene, men tilta til 3½ prosent globalt.

Til tross for et stadig svakere bilde rundt oss, går det ennå relativt godt i norsk økonomi. Veksten i fastlandsøkonomien ser ut til å ende rundt 2,6 prosent, sysselsettingsveksten rundt 1,8 prosent. Mye av årsaken til at norsk økonomi nok en gang går motstrøms, ligger i sterk vekst i oljeinvesteringene, som ligger an til å øke med 14 prosent i år, men også sterk vekst i bedriftsinvesteringene, selv etter flere år med oppgang.

Mye tyder imidlertid  på at de kjøligere vindene utenfra også er i ferd med å treffe norske bedrifter. I NHOs kvartalsvise medlemsundersøkelse, Næringslivets økonomibarometer (NØB), ble bedriftene merkbart mindre optimistiske i fjerde kvartal. Selv om det fortsatt er flere optimister enn pessimister i de fleste bransjer, er nettoen gjennomgående nå mye tettere på null enn for bare tre måneder siden.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: