Frakt på bane

truck container gods på bane

Foto: CargoNet AS

Ser man utelukkende på antall tonn og tonnkilometer for jernbane viser statistikken vekst for bransjen de siste tre årene. Ser man derimot på det godset som også kan fraktes på vei, viser tallene det motsatte. Jernbanefrakt av containere og annet utstyr som også kan fraktes med lastebil har nemlig ikke vokst siden 2011. Dette betyr at jernbanen har tapt markedsandeler mot lastebilen de siste ti årene.

Kutt og prisøkning

Ønsket om å flytte godstransport fra vei til bane står sterkt hos norske myndigheter, men til tross for dette har CargoNet måttet gjøre omfattende endringer for å redde eget selskap. De har redusert tilbudet sitt med 10 til 15 prosent, løftet prisene for sine kunder og kuttet årsverk med 10 til 12 prosent.

 

Investeringer for bedre kvalitet

Det er viktig at myndighetene klarer å tilrettelegge for at gods på bane skal lykkes på lang sikt. Vi blir bare så gode som infrastrukturen vi kjører på. Vi kan kutte kostnader og forbedre egen kvalitet, men hvis ikke vi har infrastruktur som er tilrettelagt for gods på bane, så hjelper det ikke

Erik Røhne, adm. direktør CargoNet

CargoNet har gjort flere tiltak på kvalitetssiden for å kunne levere mer effektivt og være i forkant av eventuelle avvik og tekniske problemer. Ved bruk av algoritmer basert på data fra detektorer langs svenske jernbaner får de inn tilstandsrapporter og er forberedt på vedlikeholdet som må utføres. I tillegg kan de arbeide preventivt i stedet for å rette feil som allerede er skjedd. Dette gjorde at de i år kom seg lettere gjennom den krevende vinteren man opplever i Nord-Sverige. CargoNet har også investert i nye GPS-signalgivere som gjør at CargoNet nå kan se hvor alle vogner er til enhver tid. Dette gir bedre forutsigbarhet i produksjonen.

Selv om tilbudet har blitt redusert og prisene økt, er CargoNets inntrykk at kundene har forståelse for selskapets situasjon og de nødvendige endringene som er innført. Logistikk- og transportbransjen er generelt en bransje med små marginer, og det å øke prisene betydelig er ikke lett å akseptere.

-Vi opplever at kundene våre forstår argumentene våre og de negative effektene av en eventuell nedleggelse, sier Røhne.

Ja til midlertidig støtteordning

I mai 2019 fikk selskapet klarsignal om en støtteordning fra staten. I første omgang blir 60 millioner kroner fordelt på togselskaper som frakter gods, per netto tonnkilometer de frakter. Ordningen er midlertidig og gjelder for inntil tre år.  

-Vi har jobbet for en støtteordning og vi er glade for at politikerne gjør tiltak for å redde denne sektoren selv om vi ønsket et høyere beløp, sier Røhne.

Formålet med støtteordningen er at operatørene på bane skal få mulighet til å overleve og investere i utvikling av selskapet. For CargoNet innebærer dette blant annet å kunne bytte ut eldre lokomotiver og kunne fornye seg teknisk i takt med resten av transportbransjen.

-Vi har ikke hatt mulighet på mange år å bruke penger på å investere i utvikling av selskapet. Vi ligger langt bak i forhold til andre med å ta i bruk it-systemer og digitale løsninger. Det er det vi ønsker å bruke investeringene til, å klare å fornye oss i takt med resten av samfunnet og logistikk- og transportbransjen. Støtteordningen vil også gi oss mulighet til å igjen tilby noe av den kapasiteten vi fjernet fra markedet i år, sier Røhne.

CargoNet mener at man er nødt til å investere i ny infrastruktur for å klare å nå ambisjonene om å flytte gods fra vei til bane. 

-Det er viktig at myndighetene klarer å tilrettelegge for at gods på bane skal lykkes på lang sikt. Vi blir bare så gode som infrastrukturen vi kjører på. Vi kan kutte kostnader og forbedre egen kvalitet, men hvis ikke vi har infrastruktur som er tilrettelagt for gods på bane, så hjelper det ikke, sier Røhne.

Selskapet vil fortsette å presse på for at myndighetene prioritere gods når de utvikler jernbaneinfrastruktur. Røhne understreker at de må skape infrastruktur slik at CargoNet og andre godstogaktører kan kjøre lengre, raskere og tyngre tog. Da kan konkurransekraften mot veitransport bedres.

Tekst: Linnea Thompson, Stakeholder

NHO Logistikk og Transport samler inn data for antall fraktede TEUs fra togselskapene. Denne oversikten viser derfor kun volumer for kombitransporten, i motsetning til SSBs statistikk for gods på bane som omfatter alle typer gods.
SSBs statistikk viser alt godstransportarbeid utført på jernbane, internt i Norge.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: