NHO Logistikk & Transport

Innhold

Havarikommisjonen med gode forslag i temaundersøkelse om ulykker med tunge vogntog

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjort en grundig gjennomgang av rammevilkår for transportbestilling og har kommet med gode forslag til å øke fokuset på trafikksikkerhet. NHO LT støtter arbeidet SHT her har gjort.

-Vi støtter også deres konklusjon om at arbeidet med trafikksikkerhet bør systematiseres og styrkes i alle ledd av transportkjeden. Vi er i ferd med å se på ulike tiltak og måter dette kan gjøres på i bransjen, sier Kjensli.

Utvalg for trafikksikkerhet

I tillegg til å vurdere tiltak NHO LT kan jobbe videre med sammen med våre medlemmer, ønsker vi også å ta initiativ til en bredere gjennomgang av regelverket, ved å nedsette et utvalg.

-Vi har god erfaring med samarbeid med myndighetene, både i Treparts bransjeprogrammet for transport og med ulike fagetater. Vi mener derfor at næringen, sammen med myndighetene bør gjennomgå gjeldende regelverk og vurdere om det er behov for flere juridiske krav, og hvor nye regler eventuelt bør hjemles. I utvalget bør både speditører, vareeiere og andre store logistikkvirksomheter være representert, sammen med representanter fra arbeidstakersiden og myndighetene, ved Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, sier Kjensli.

NHO Logistikk og Transport er i gang med å se på tiltak som kan sikre at fokuset på trafikksikkerhet styrkes. Vi går gjennom kontraktsmalene våre, trafikksikkerhet bør synliggjøres i neste revidering av Veileder for transportbestillere og vi ønsker å bidra til at bransjestandarder for trafikksikkerhet blir mer kjent.

- Samtidig er det viktig å finne de tiltakene som er effektive og som det er mulig å gjennomføre i praksis. Vi må være bevisst på hvilke ytterligere forpliktelser som påføres den enkelte bedrift, både bestillere og transportører, fortsetter Kjensli.

Et leverandørregister for transportbransjen: et viktig verktøy

NHO LT hadde allerede før denne rapporten igangsatt et arbeid for å etablere et leverandørregister for transportbransjen. Rapporten fra SHT aktualiserer behovet for et slikt register. Et samlet register for transportbransjen med sjekkpunkter og krav om opplasting av dokumentasjon og sertifiseringer fra den enkelte transportør, vil gjøre det lettere for transportbestillere å velge seriøse leverandører.

I et slikt system kan man blant annet etterspørre ulykkesstatistikk, man kan spørre om transportøren driver systematisk trafikksikkerhetsarbeid eller om de har interne opplegg for kursing av sjåfører på vinterføre.

-Vi har til nå fokusert på oppfølging av dagens krav til transportbestiller, men ved å inkludere sjekkpunkter for trafikksikkerhet i registeret vil naturligvis fokuset og oppfølgingen av trafikksikkerhet øke. Samtidig vil det gjøre det lettere for transportbestillere å velge leverandører som har rutiner og systemer for å følge opp trafikksikkerhet på en god måte. Vi tar derfor med oss funnene fra denne temaundersøkelsen med oss i det videre arbeidet med leverandørregisteret, avslutter Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: