NHO Logistikk & Transport

Innhold

Revidert budsjett: fortsatt behov for tiltak for næringslivet

Regjeringen la i dag fram revidert nasjonalbudsjett, og har varslet en ny tiltakspakke for næringslivet om to uker. Det handler fortsatt om å redde arbeidsplasser. Regjeringen forlenger permitterings- og dagpengeperioden ut oktober. Flere avklaringer rundt kompensasjonsordningen vil komme i neste runde.

Vedlikehold til vei og bane

Regjeringen bevilger ikke flere midler til vedlikehold i revidert nasjonalbudsjett, men det er allerede bevilget 200 mill. kroner ekstra til vedlikehold på jernbane og 600 mill. kroner ekstra til vedlikehold på vei. Dette er med på å skape økt aktivitet samtidig som det reduserer vedlikeholdsetterslepet.

Insentivordning for overføring av gods til sjø forsterkes

Av positive nyheter fra revidert budsjett er økningen på 25 mill. kroner til insentivordningen for godsoverføring fra vei til sjø.

-For å få mer gods over på sjø, må sjøtransportens konkurransekraft styrkes. Vi har sett at det er et potensial for å åpne nye ruter, og nå kan flere prosjekter realiseres. Et eksempel er den tidligere "Tege-ruta" fra Bodø og nordover. I kombinasjon med bane fra Oslo til Bodø, vil det være et viktig prosjekt for godstransporten i Norge, sier Are Kjensli adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Avgifter for gods på bane bør ettergis

NHO Logistikk og Transport sendte i mars et forslag til tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen for godstransporten.

-Vi ba blant annet om at avgifter for gods på bane ble ettergitt for hele 2020. Vi har fått utsatt innbetaling av kjørevegsavgift og terminalavgifter. Det har bidratt til bedre likviditet for togselskapene, men lavere volum har medført redusert lønnsomhet, og det er derfor behov for tiltak som reduserer kostnadene for godstogselskapene. Vi ber derfor om at avgiftene ettergis for hele 2020, sier Kjensli.

Samferdselsdepartementet har også bedt Jernbanedirektoratet utrede muligheten for å forskuddsutbetale deler av årets bevilgning til støtteordningen for gods på bane. Jernbanedirektoratet har foreløpig ikke konkludert.

Skuffende om biodrivstoff

Regjeringen foreslår ingen endringer knyttet til veibruksavgiften på biodrivstoff i revidert statsbudsjett. Det betyr at hvis ikke Stortinget velger å endre på dette i budsjettforhandlingene, blir det full veibruksavgift på alt biodrivstoff fra 1. juli 2020.

-Vi hadde håpet at regjeringen skulle ta initiativ til å gjøre noe med avgiften på biodrivstoff. Som vi påpekte i høst under behandlingen av Statsbudsjettet, vil denne avgiften bety at tungtransporten mister et av sine viktigste tiltak for å kutte klimagassutslipp, sier Kjensli.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: