Transportbransjen får midlertidig unntak fra konkurranseloven

Regjeringen har nå i prinsippet opphevet forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Dette betyr at man kan samarbeide om kontrakter.Samtidig som det nå er tillatt å hjelpe hverandre, er det også slik at hjelpen må være strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket.

Dette kriteriet er skjønnsmessig, og kan være vanskelig å gjennomføre i praksis. Alle bedrifter oppfordres til å vare seg før man eventuelt innlater seg på et slikt samarbeid.
Inngår man et samarbeid ed en konkurrerende bedrift så plikter man å melde fra til Konkurransetilsynet.

Det ble i går gitt følgende forskrift om unntak fra Konkurranseloven:

§ 1 Unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak innenfor transportsektoren
Forbudet i konkurranseloven § 10 gjelder ikke for konkurransebegrensende avtaler innenfor
transportsektoren som er nødvendige for å sikre opprettholdelsen av samfunnskritiske
funksjoner i forbindelse med COVID-19 pandemien.
Samarbeid etter unntaket i første ledd må ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for
å oppfylle formålet med unntaket. Det må i størst mulig grad sikre effektiv ressursbruk og
hensynet til forbrukernes interesser.
Samarbeid etter første ledd må meldes til Konkurransetilsynet uten ugrunnet opphold.
Meldingen skal opplyse om hvem som samarbeider og kort hva samarbeidet går ut på.

§ 2 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks.
Forskriften gjelder i tre måneder eller til den blir opphevet av Kongen eller departementet

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: