Nye bestemmelser vedrørende innreise for sjåfører i nasjonal transport

Publisert

Foto: unsplash.com.

Det har over tid  vært dialog mellom Samferdselsdepartementet og vegtransportnæringen om de utfordringer som er knyttet til innreise for sjåfører som skal kjøre transportoppdrag i Norge, og nye rutiner er nå trådt i kraft.

Samferdselsdepartementet varslet 29. juni 2021  om at nye rutiner for grensepassering for utenlandske sjåfører i nasjonal transport trådte i kraft fra samme dato.  

Are Kjensli, adm. dir. i NHO Logistikk og Transport er fornøyd med den nye søknadsordningen, og tror at den skal bidra til mer forutsigbarhet for å få utenlandske sjåfører inn i landet etter en friperiode i hjemlandet. NHO Logistikk og Transport har gjennom samarbeid med NLF og andre organisasjoner fått forståelse i Samferdselsdepartementet for de problemer og utfordringer som vi har påpekt på vegne av våre medlemmer, ser Kjensli.

Følgende er varslet fra Samferdselsdepartementet:

Vi viser til dialogen mellom Samferdselsdepartementet og vegtransportnæringen om utfordringer knyttet til innreise for sjåfører som skal kjøre transportoppdrag i Norge.

For å gi næringen mer forutsigbarhet i forbindelse med grensepassering, vil det fra i dag være mulig å søke om innreise gjennom Sjøfartsdirektoratets søknadsbaserte ordning for arbeidsreisende. I henhold til en snarlig endring i forskrift 19. februar 2021 nr. 470 om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 (1) bokstav c vil det være mulig å søke om innreise for yrkessjåfører i gods- eller persontransport som krever førerkort klasse C, CE, D eller DE som skal utføre innenlands transportoppdrag.
Denne gruppen vil ha rett til å søke i kategorien for personell med spesialisert kompetanse der arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter.

Arbeidet utlendingen skal utføre må stå i klar årsakssammenheng med opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet. Kriteriet om «opprettholdelse av aktivitet» knytter seg ikke til opprettholdelse av normal aktivitet eller drift, men å opprettholde den nødvendig aktivitet for å holde virksomheten i gang, slik at virksomheten unngår driftsstans, permitteringer, oppsigelser og/eller store tap.

Det stilles formelle krav til de som søker om innreise for sine ansatte gjennom ordningen:

Krav til søkeren (foretaket)
(1) Foretaket som søker må oppfylle følgende vilkår:
a. Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret eller, dersom foretaket er et enkeltpersonforetak, i Enhetsregisteret.
b. Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd, eller deltakerne i foretaket må være skattepliktig til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd. Ordningen omfatter også tilfeller der foretaket eller foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b.
c. Foretaket skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift, herunder kun helt bagatellmessig restanse på nevnte skatter og avgifter.
d. Foretaket må utøve lovlig aktivitet, dvs. ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.

Krav til søknaden
(1) Søknad sendes til Sjøfartsdirektoratet på elektronisk skjema.
(2) Søker skal blant annet oppgi følgende opplysninger og dokumentasjon:
a. søkers kontaktinformasjon,
b. skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker,
c. dokumentasjon på siste skatteoppgjør, med mindre foretaket er etablert etter 2019,
d. fullt navn til utlendingen det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner for, samt nasjonalitet, fødselsdato, passnummer eller identifikasjonsnummer fra annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, jf. utlendingsloven § 8, og D-nummer eller internasjonalt identifikasjonsnummer for utenlandske inntektsmottakere,
e. beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av § 2 første og andre ledd,
f. arbeids- og oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker, og
g. opplysninger om hvordan transport fra innreisested til karantenested skal gjennomføres og dokumentasjon av planlagt karantenested, i tråd med de til enhver tid gjeldende kravene etter covid-19-forskriften.
(3) Søker skal vedlegge fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende

 

Mer informasjon om ordningen finnes her: https://www.sdir.no/aktuelt/korona/soknad-om-unntak-fra-innreiserestriksjoner/spesialisert-kompetanse/

Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at yrkessjåfører i grensekryssende transport fremdeles har innreiserett etter forskrift om innreiserestriksjoner § 3 bokstav d.


Eventuelle spørsmål fra NHO Logistikk og Transports medlemmer kan rettes til Thor Chr. Hansteen (e-post , tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (e-post , tlf. 932 94 000).

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: