Tilsyn i transportbransjen

Publisert

Foto: unsplash.com

Transport og lagring er dessverre fremdeles blant de bransjene med høyest antall arbeidsulykker. Statistikken viser også en økning av virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens bestemmelser.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter blir overholdt. 
Transport er en prioritert aktivitet med en egen satsning hos Arbeidstilsynet da det i næringen finnes sammensatte arbeidsmiljøutfordringer med problemstillinger på tvers av de ulike yrkesgruppene. I tillegg peker bransjen seg ut negativt i statistikkene som nevnt over.

 

De ulike tilsynene

Arbeidstilsynet gjennomfører i all hovedsak 3 typer tilsyn av vår bransje. 

 • Tilsyn på vei
 • Tilsyn i bedrift (transportør/oppdragsgiver/bestiller)
 • Postale tilsyn

Arbeidstilsynet spesifiserer de 3 ulike tilsynstypene i denne lenken.

Det kan gjennomføres både varslede og ikke-varslede tilsyn.

 

Hva kontrolleres
 • Tilsyn på vei: Allmenngjøring, Arbeidsavtale, Arbeidsplaner, Arbeidstid, Bedriftshelsetjeneste, Dokumentert sikkerhetsopplæring, Sertifisert sikkerhetsopplæring, Overtidstillegg, Periodisk kontroll av arbeidsutstyr, Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, Verneombud
  Se utfyllende informasjon hos Arbeidstilsynet

 • Tilsyn hos transportør: Arbeidsavtale, HMS-kurs for leder, Verneombud, Bedriftshelsetjeneste, Varslings- og kommunikasjonsmidler, Opplæring, øvelse og instruksjon, Dokumentert sikkerhetsopplæring, Sertifisert sikkerhetsopplæring, Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, Periodisk kontroll av arbeidsutstyr, Arbeidstid, Registrering og kontroll av arbeidstid, Arbeidsplaner, Overtidstillegg, Hvilepauser, Helsekontroll ved nattarbeid, Arbeid hos flere arbeidsgivere
  Se utfyllende informasjon hos Arbeidstilsynet

 • Tilsyn hos transportbestiller: Informasjonsplikt, Påseplikt, Medvirkeransvar, Selvstendige næringsdrivende
  Se utfyllende informasjon hos Arbeidstilsynet

Nederst i denne artikkelen har vi listet opp eksempler på spørsmål som kan kontrolleres i tilsyn og satt opp noen gode råd i forbindelse med tilsyn (listene er ikke uttømmende).

Vi minner om at det også ligger mye nyttig informasjon på arbinn.no knyttet til tilsyn.

 

Gode råd ved tilsyn

 • Har du fått varsel om tilsyn - vær godt forberedt!
 • Gå gjennom dokumentasjon og interne retningslinjer innen det som er tema for tilsynet.
 • Har du hatt tilsyn tidligere - påse at ev. tidligere påpekte forhold er rettet opp.
 • Passer det varslede tidspunktet for tilsyn dårlig - gi beskjed i god tid og foreslå et nytt tidspunkt
 • Sett av gode tid med rette personer når tilsynet kommer på besøk.
 • Når du mottar skriv fra en tilsynsmyndighet, enten før eller etter et tilsyn - svar innen fristens utløp.
 • Ta initiativ til et sluttmøte - for å oppsummere tilsynsbesøket og sikre at rapporten som skal utarbeides bygger på riktig fakta og juridiske vurderinger.
 • Det er viktig å huske at tilsynet skal veilede om regelverkets krav og hva kravene betyr for virksomheten.
  Tilsynet er til for at arbeidsplassen skal være trygg.
 • Det er lov å be tilsynet om veiledning om du er usikker.

Eksempel på spørsmål ved tilsyn

 • Har arbeidsgiver sørget for at arbeidsavtalene er i tråd med de minimumskrav som fremgår av arbeidsmiljølovens §14-6?
 • Sørger arbeidsgiver for at all arbeidstid etter FATS registreres for den enkelte arbeidstaker?
 • Betaler virksomheten minst 40 prosent tillegg til lønnen for overtidsarbeid?
 • Har arbeidsgiver i transportvirksomheten utarbeidet en arbeidsplan for arbeidstakeere som arbeider til varierte tider på døgnet?
 • Har virksomheten valgt verneombud?
 • Sørger arbeidsgiver for at verneombudet får nødvendig opplæring?
 • Sørger arbeidsgiver for at arbeidstakere får utbatelt diett for transportoppdraget?
 • Har arbeidsgiver kontroll med at arbeidstiden til arbeidstakere er innenfor rammene i forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS)?
 • Sørger arbeidsgiver for at det er utarbeidet plan for bedriftshelsetjenesten bistand i virksomheten?
 • Sørger arbeidsgiver for at medlemmene i arbeidsmiljøutvalget får opplæring?
 • Dersom arbeidsgiver stiller nnkvartering til rådighet for sine arbeidstakere, er innkvarteringen forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt?
 • Har arbeidsgiver sørget for en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med HMS er fordelt?
 • Sørger arbeidsgiver for at AMU deltar i planleggingen av verne-og miljøarbeiet i virksomheten og følger utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakeres sikkerhet, helse og velferd?

Veileder for transportbestillere

Hva må transportbestillere følge av regelverk, og hva er det i tillegg lurt å tenke på for å sikre at både gods og sjåfør kommer trygt frem til avtalt tid.

Veilederen er utarbeidet av Trepartsbransjeprogram Transport, som er et samarbeid
mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene.

Din advokat rett i lomma

Arbinn er arbeidsgivers oppslagsverk.

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. På Arbinn finner du også våre håndbøker. Alt innhold er oppdatert og kvalitetssikret av advokater og fagspesialister i NHO-fellesskapet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: